Google+ Followers

terça-feira, 1 de março de 2016

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. --- SKMU Sørlandet Art Museum is the regional art museum for the Agder counties.

Museet driver en utstrakt kunstfaglig virksomhet som bl.a. omfatter forvaltning, utvikling, formidling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, vandreutstillinger, arrangementer, aktiviteter, foredrag, verksteder og pedagogiske prosjekter.


SKMU Sørlandets Kunstmuseum er en stiftelse, opprettet i 1995 av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri.


Christianssands Billedgalleris samling ble deponert på museet ved opprettelsen i 1995. Siden da har SKMU bygd opp sin egen samling av kunst og kunsthåndverk


-
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

ETTER INNSPILL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2013, pr desember 2013.

1. Stifterne

Stiftelsen Sørlandets kunstmuseum er opprettet av Kristiansand kommune, Vest-Agder

fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri.

2. Formål

Stiftelsen skal arbeide for å skape interesse, kjennskap og kompetanseheving i forhold til

billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle uttrykksformer. Stiftelsen skal ha Aust-Agder

og Vest- Agder fylker som virkeområde.

Museet skal arbeide med innsamling, dokumentasjon og bevaring, forskning på og

formidling av kunst.

Museets grunnstamme er kunstsamlingen tilhørende Christianssands Billedgalleri.

3. Stiftelsens grunnkapital og sete

Stiftelsen har sitt sete i Kristiansand

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000,-

4. Representantskap

Representantskapet trer sammen 1 gang årlig, innen 1. mai.

Innkalling med saksdokumenter sendes ut senest innen 6 uker før møtedato.

Hver av stifterne kan møte med to representanter med stemmerett i representantskapet.

Styrets medlemmer har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett i representantskapet.

Representantskapet skal:

- velge møteleder og protokollfører

- velge styrerepresentanter og styreleder for stifterne for to år av gangen

- uttale seg til økonomiplan, handlingsprogram og regnskap

- uttale seg til vedtektsendringer

- uttale seg til eventuelt forslag om oppløsning av stiftelsen.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Styret eller en av stifterne kan unntaksvis forlange ekstraordinært representantskapsmøte,

og innkalling med saksdokumentene sendes da ut senest 3 uker før møtedato.

På forslag fra styret kan representantskapet vedta vedtektsendringer (omdanninger). Dette

krever 2/3 flertall.

5. Styre

Stiftelsen styre består av 5- 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune

skal alle foreslå kandidater til styret.

1 styremedlem skal velges på grunnlag av forslag fra Christianssands Billedgalleri.

1 styremedlem skal velges blant de ansatte.

Ordførerne i Kristiansand kommune, Vest- Agder fylkeskommune og Aust-Agder

fylkeskommune danner valgkomite i forkant av valg av nytt styre. 

Sørlandets Kunstmuseum, Skippergata 24B / Pb. 662 , 4666 Kristiansand, Telefon: +47 38 07 49 00, Telefaks: +47 38 07 49 15

Ved valg av medlemmer skal det tas utgangspunkt i veiledning som beskriver de

kompetanser som ledelsen ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum mener det er ønskelig å ha

representert i styret.

Styret skal:

- vedta handlingsplan og økonomiplan

- godkjenne regnskap og årsberetning

- velge revisor

- foreslå endringer i vedtektene og omdanning, som skal legges frem for representantskapet

- behandle eventuelle forslag om omdanning av stiftelsen etter at representantskapet har

uttalt seg.

- ansette daglig leder

- fastsette organisasjonsstruktur

- ha ansvaret for kunstsamlingen

- godkjenne utstillingsplaner

- forplikte stiftelsen utad

- vedta retningslinjer for daglig leders arbeid.

Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

6. Daglig leder

Daglig leder står for museets kunstneriske og administrative ledelse. Daglig leder møter i

styret med tale og forslagsrett.

Daglig leder er styrets sekretær.

7. Oppløsning av stiftelsen

Vedtak om oppløsning av stiftelsen skal etter behandling på representantskapsmøtet vedtas

av alle stifterne.

Vedtak om omdanning av stiftelsen er imidlertid ikke gyldig før den er godkjent av Lotteri –

og stiftelsestilsynet jfr § 48 annet ledd, siste pkt i stiftelsesloven..

Ved oppløsning av stiftelsen, skal samlingen i utgangspunktet holdes samlet.

Andel som representerer Christianssands Billedgalleri overføres til Christianssands

Billedgalleri.

Kunst som eventuelt deponeres fra andre eiere, tilbakeføres disse.

§52 fjerde ledd i stiftelsesloven angir hvordan stiftelsens eiendeler skal avhendes dersom

stiftelsen avvikles.

Ved endring eller oppløsning av Sørlandets Kunstmuseum, skal tilskudd som er gitt til

forskning og utvikling, disponeres rent faktisk i samsvar med formålet. Forøvrig vises til lov

om stiftelser.

8. Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding, årsregnskap med revisjonsberetning sendes departementet innen 1. mai hvert

år.

Låneopptak og andre større finansielle disposisjoner skal godkjennes av departementet.
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://skmu.no/om-museet/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.--in via tradutor do google

SKMU Sørlandet Art Museum is the regional art museum for the Agder counties.

The museum operates an extensive artistic activities among others includes administration, development, dissemination and research on its collection of art and handicrafts. In addition conveys museum Norwegian and international contemporary art, craft and art history through exhibitions, traveling exhibitions, events, activities, lectures, workshops and educational projects.

SKMU Sørlandet Art Museum is a foundation created in 1995 by the municipality of Kristiansand, Vest-Agder county, Aust-Agder county and Christianssands Picture Gallery.

Christianssands Billedgalleris collection was deposited at the museum when it was founded in 1995. Since then SKMU built up his own collection of art and handicrafts

-
ARTICLES OF ASSOCIATION FOUNDATION Sørlandet Art Museum
BY INPUT FROM REPRESENTATIVES MEET 2013 per December 2013.


1. Founders
Foundation Sørlandets Art Museum was established by the Municipality of Kristiansand, Vest-Agder
county, Aust-Agder county and Christianssands Picture Gallery.
2. Purpose
The foundation will work to create interest, knowledge and competence in relation to
visual arts, crafts and other visual forms of expression. The Foundation shall have Aust-Agder
and Vest-Agder counties scope.
The museum will work on the collection, documentation and conservation, research and
dissemination of art.
The museum's nucleus is the art collection belonging Christianssands Picture Gallery.
3. The foundation capital and seat
The Foundation has its headquarters in Kristiansand
The foundation capital is NOK 100,000 -
4. Representatives
The Supervisory Board shall meet 1 time annually, by 1 May.
Summons and documents submitted at the latest within 6 weeks before the meeting date.
Each of the founders can meet with two representatives with voting rights in the Council.
Board members have a duty to appear and speak, but not vote in the Council.
The Supervisory Board shall:
- Choose a chairperson and Scorekeeper
- Select board members and chairman of the Founders for two years
- Speak for the finance, accounting and program of action
- Statements to amendments
- Speak to any proposed resolution of the foundation.
Decisions are made by simple majority of the votes cast.
By tied vote, the chairman's vote is decisive.
Board or one of the founders may exceptionally require extraordinary Supervisory Board,
and convening of the dossier will be sent out no later than three weeks before the meeting date.
At the suggestion of the Board Supervisory Board may adopt amendments (conversions). This
requires a 2/3 majority.
5. Control
The Foundation Board consists of 5- 7 members with personal deputies.
Kristiansand Municipality, Vest-Agder county and Aust-Agder county
should all nominate candidates to the board.
1 director shall be chosen on the basis of proposals from Christianssands Picture Gallery.
1 director shall be elected from among the employees.
The mayors of the municipality of Kristiansand, Vest-Agder county and Aust-Agder
county form a nomination committee ahead of the election of a new board.
Sørlandet Art Museum, Skippergata 24B / Pb. 662, 4666 Kristiansand, Phone: +47 38 7:49 00 Fax: +47 38 7:49 15
At the election of members shall be based on manual which describes the
competences management at SKMU Sørlandet Art Museum believes it is desirable to have
represented on the Board.
The Board shall:
- Adopt action plan and finance plan
- Approve the accounts and annual report
- Appoint an auditor
- Propose amendments thereto and conversion, which will be presented to the Supervisory Board
- Treat any proposal to reorganize the Foundation after the Supervisory Board
responded.
- Hiring manager
- Establish organizational structure
- Be responsible for the art collection
- Approve exhibition plans
- Commit Foundation externally
- Adopt guidelines for the chief executive officer.
The Board makes its decisions by a simple majority of the votes cast.
At a tie, the casting vote.
Minutes shall be kept of Board meetings.
6. CEO
The CEO is responsible for the museum's artistic and administrative leadership. CEO meetings
Board with voice and proposals.
The CEO is the board secretary.
7. Dissolution of the foundation
A decision to dissolve the foundation shall finishing at its meeting adopted
of all the founders.
A decision to convert the foundation is not valid until it has been approved by the Lottery -
and Foundation Authority cf. § 48, second paragraph, last sentence of the Foundations Act ..
Upon dissolution of the foundation, the collection initially kept together.
Percentage represents Christianssands Billedgalleri transferred to Christianssands
Picture Gallery.
Art as possibly deposited from other owners, reversed these.
L-52 fourth paragraph of the Foundation Act specifies how the foundation's assets should be disposed of if
Foundation liquidated.
When changing or dissolving Sørlandet Art Museum, the grant given to
research and development, disposition of fact in accordance with the purpose. Please refer to the law
Foundations.
8. Annual Report and Accounts
Annual report, annual accounts and audit report submitted to the Ministry by May 1 each
year.
Borrowing and other major financial decisions must be approved by the Ministry.

Nenhum comentário:

Postar um comentário