Google+ Followers

sexta-feira, 22 de abril de 2016

Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. --- Cultural Museum Khmer in Tra Vinh Province. --- Cultural Museum Khmer em Tra Vinh Province

Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh nằm trong quần thể Khu di tích Ao Bà Om và Chùa Âng; hiện tọa lạc tại khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.


Bảo tàng được xây dựng năm 1995, và đưa vào sử dụng năm 1997 trên diện tích 1.700 m2 trong một khuôn viên rộng 1 ha. 

Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh


Tòa nhà chính được xây theo kiểu kiến trúc truyền thống kết hợp với kiến trúc hiện đại, gồm một trệt một lầu. Tầng trệt là văn phòng làm việc của cán bộ, nhân viên bảo tàng. Tầng trên gồm có ba phòng dùng để trưng bày gần 1.000 hiện vật, phản ánh đời sống văn hóa, vật chất tinh thần rất phong phú của dân tộc Khmer ở Nam Bộ.

Tòa nhà trưng bày các hiện vật

Tòa nhà trưng bày các hiện vật

Phòng đầu tiên dùng để trưng bày các hiện vật về mô hình các ngôi chùa của người Khmer, có sala dùng để các nhà sư ngồi...

Phòng thứ hai trưng bày các nông cụ và các công cụ để đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, ở đây còn trưng bày các loại trang phục truyền thống và chữ viết của dân tộc Khmer ở Nam Bộ. Nổi bật là những văn tự cổ chứ kinh Phật, các lời huấn ca về đạo đức, lối sống và các truyện kể nhân gian,...Trong số đó, độc đáo nhất là sách viết trên lá buông và giấy xếp bằng tiếng Phạn.


Một ngôi tháp trong khuôn viên


Một ngôi tháp trong khuôn viên

Phòng thứ ba là phòng trưng bày các nhạc cụ truyền thống, các trang phục, đạo cụ, mặt nạ...Những hình ảnh trưng bày tại đây đã tái hiện hai loại hình nghệ thuật sân khấu là sân khấu Rồ-băm (kịch múa) xuất xứ từ nghệ thuật cung đình, sân khấu Dù-kê (kịch hát) ra đời trong dân gian từ đầu thế kỷ 20 và phát triển mạnh hơn từ sau năm 1945. Các nhạc cụ của người Khmer ở đây cũng rất phong phú và đa dạng, được chia làm hai loại: dàn nhạc dân gian (nhạc dây) và dàn nhạc lễ (nhạc ngũ âm). Dàn nhạc ngũ âm được chế tác bằng năm chất liệu khác nhau gồm đồng, sắt, gỗ, da và hơi.

Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh là nơi khách đến tham quan và nghiên cứu học tập.


Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Hoang thi Kim Toan
--in via tradutor do google
Cultural Museum Khmer in Tra Vinh Province

Cultural Museum Khmer in Tra Vinh province is located in the Ba Om Pond Relic Pagoda and Ang; Hamlet is located at 4, Ward 8, Tra Vinh City, Tra Vinh, Vietnam.

The museum was built in 1995, and put into use in 1997 on an area of ​​1,700 m2 in a 1 hectare campus. The main building was built in the traditional architectural style combined with modern architecture, consisting of a ground floor one. The ground floor is the office of officials and museum staff. Upstairs consists of three rooms used for nearly 1,000 artifacts on display, reflecting the cultural life, material and spiritual very rich of the Khmer people in the South.

The building exhibits artifacts

The first room to exhibit the kind of model of the Khmer temples, there sala monks used to sit ...

The second room showcase farming tools and tools for fishing. Also, here also showcases the traditional apparel and script of ethnic Khmer in the South. The highlight is the ancient writing rather scriptures, the words of ethics training cases, lifestyle and folk tales, ... Among them, the most unique is written on sheets of paper to let go and put it in Sanskrit .

A tower on site

Third room is the gallery of traditional musical instruments, costumes, props, masks ... The pictures on display here were treating the two art forms theater is the stage RO-hash (screenplay dance) originating from the royal art, theater Even-Statistics (opera) was born in the folk from the early 20th century and further development since 1945. the Khmer instruments here also greatly rich and varied, is divided into two categories: folk orchestra (music wire) and orchestra festival (music pentatonic). Pentatonic orchestral be manipulated in different materials including copper, iron, wood, leather and vapor.

Cultural Museum Khmer in Tra Vinh province is where visitors to observe and academic research.


--br via tradutor do googl
Cultural Museum Khmer em Tra Vinh Province

Cultural Museum Khmer na província de Tra Vinh está localizado na Ba Om Pond Relic pagode e Ang; Hamlet está localizado a 4, Ward 8, Tra Vinh City, Tra Vinh, Vietnam.

O museu foi construído em 1995, e colocado em uso em 1997 em uma área de 1.700 m2 em um terreno de 1 hectare. O edifício principal foi construído no estilo arquitectónico tradicional combinada com arquitectura moderna, constituída por um piso térreo. O piso térreo está a cargo de funcionários e pessoal do museu. No andar de cima é composto por três salas utilizadas para cerca de 1.000 artefatos em exibição, refletindo a vida cultural, material e espiritual muito rica do povo Khmer no Sul.

O edifício apresenta artefatos

O primeiro quarto que apresentam o tipo de modelo dos templos Khmer, há monges SALA costumavam se sentar ...

Segundo ferramentas agrícolas sala de mostruário e ferramentas para a pesca. Além disso, aqui também apresenta o vestuário tradicional e roteiro de Khmer étnica no Sul. O destaque é a antiga escrita em vez escrituras, as palavras de casos de formação ética, estilo de vida e contos populares, ... Entre eles, o mais original está escrito em folhas de papel para deixar ir e colocá-lo em sânscrito .

Uma torre no local

Terceiro quarto é a galeria de instrumentos tradicionais musicais, figurinos, adereços, máscaras ... As imagens em exibição aqui estavam tratando o teatro duas formas de arte é o estágio RO-de hash (roteiro dança) proveniente da arte real, teatro Mesmo-Estatística (ópera) nasceu na popular do início do século 20 e um maior desenvolvimento desde 1945. os instrumentos Khmer aqui também grandemente rica e variada, é dividido em duas categorias: orquestra folclórica (fio de música) e Festival Orchestra (música pentatônica). orquestral Pentatonic ser manipulado em diferentes materiais, incluindo cobre, ferro, madeira, couro e vapor.

Cultural Museum Khmer na província de Tra Vinh é onde os visitantes para observar e pesquisa acadêmica.Nenhum comentário:

Postar um comentário