Google+ Followers

quinta-feira, 28 de abril de 2016

Con Son - Kiep Bac: Museum of Vietnamese belief and culture --- Côn Sơn - Kiếp Bạc: Bảo tàng của niềm tin và văn hóa Việt. --- Con Son - Kiep Bac: Museu de crença e cultura vietnamita

Con Son-Kiep Bac relic site in Hai Duong province has several historical and cultural relics reflecting Buddhism and Confucianism and national heroes of Vietnam. Located 80 km from Hanoi, the complex is a destination to explore Vietnam’s history, culture, and religion. 
Con Son- Kiep Bac is one of Vietnam’s Buddhist Truc Lam Zen centers founded by King Monk Tran Nhan Tong in the 13th century. The other two are Yen Tu and Quynh Lam in Quang Ninh province.


Photo:vnexpress

Con Son pagoda was built in the 10th century and was expanded in the 13th century during the Tran dynasty. In 1329, Venerable Monk Phap Loan, second founder of Lam Zen Sect upgraded the pagoda. His successor, Huyen Quang expanded the pagoda, taught Buddhism, printed Buddhist sutras, cast Buddha statues and developed Con Son into one of the three principal centers of Buddhist Truc Lam Zen. Le Duy Manh is Deputy Head of the Con Son - Kiep Bac Relic Management Committee: "Con Son, Yen Tu and Quynh Lam are the three centers of the Truc Lam Zen sect. Con Son pagoda was chaired by the three founders of the sect. Venerable Monk Huyen Quang stayed in Con Son pagoda all his life. He died on the 23rd day of the first lunar month in 1334. His death anniversary is commemorated by the Con Son Spring Festival”.


Photo: vnexpress


Con Pagoda embodies the royal architectural style distinguished by a half-moon lake and a three-door temple gate in the front. A path leads to the bell tower before reaching the main sanctuary, behind which is a lotus-shaped tower and the memorial house dedicated to the founders of the Truc Lam Zen Sect. In 1962, the pagoda was recognized as a national heritage site. Near Con Son pagoda is Kiep Bac temple and a temple dedicated to the Confucian teacher Chu Van An.


Photo: vnexpress


Con Son-Kiep Bac relic site still preserves documents, worshipping rituals, and traditional festivals. There are also four stone steles dating back to the 13th century. One of them is the famous stele called “Thanh Hu Cave” which is recognized as a "national treasure". It was a gift King Tran Due Tong presented to mandarin Tran Nguyen Dan in 1369. Le Duy Manh again: "The Con Son Pagoda features a traditional sculptural style that honors four sacred animals: dragon, unicorn, tortoise and phoenix and four sacred plants: apricot, pine, chrysanthemum, and bamboo. There are also sculptures of other animal species like crab, fish, and deer. All animals bow before the Buddha showing that all species and people are equal and are educated by Buddha to become good”.


Photo: citinet5 km from Con Son pagoda is Kiep Bac temple, which worships military leader Tran Hung Dao. It was there in the 13th century that Tran Hung Dao stocked food and trained soldiers for a fight against Mongol invaders. Tran Hung Dao died on August 20, 1300 and Van Kiep temple was built to worship him. Nguyen Thi Thuy Lien is Deputy Director of the Con Son - Kiep Bac Relic Management Committee: "Van Kiep relic site covers more than 4 square km. Its architecture embraces a royal style dating from the 19th century. The temple has undergone several restorations under the Le and Nguyen Le dynasties”.

Con Son-Kiep Bac relic site is now a popular tourist destination. Juan is a Spanish tourist: “Vietnam has managed to preserve its tradition and culture. This pagoda is well harmonized with the surrounding landscape”.
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Hoang thi Kim Toan


--vt via tradutor do google

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Bảo tàng của niềm tin và văn hóa Việt
Thứ Sáu 15 Tháng Tư, 2016 - 11:07:47
(VOVworld) - Côn Sơn-Kiếp Bạc Khu di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều di tích lịch sử và văn hóa phản ánh Phật giáo và Nho giáo và anh hùng dân tộc của Việt Nam. Nằm 80 km từ Hà Nội, phức tạp là một điểm đến để khám phá Việt Nam của lịch sử, văn hóa và tôn giáo.
con trai - kiep bac: bảo tàng việt tín ngưỡng và văn hóa hinh 0
Ảnh: vnexpress
Côn Sơn- Kiếp Bạc là một trong những trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiền của Việt Nam được thành lập bởi vua sư Trần Nhân Tông trong thế kỷ 13. Hai người còn lại là Yên Tử, Quỳnh Lâm, tỉnh Quảng Ninh.
Chùa Côn Sơn được xây dựng vào thế kỷ thứ 10 và được mở rộng vào thế kỷ thứ 13 trong triều đại nhà Trần. Trong năm 1329, Hòa thượng Monk Pháp Loan, người sáng lập thứ hai của Lâm Thiền nâng cấp chùa. Người kế nhiệm ông, Huyền Quang mở rộng chùa, Phật dạy, kinh điển Phật giáo in, tượng Phật đúc và phát triển Côn Sơn trở thành một trong ba trung tâm chính của Phật giáo Trúc Lâm Thiền. Lê Duy Mạnh là Phó Trưởng Côn Sơn - Ban Quản lý Khu di tích Kiếp Bạc: "Côn Sơn, Yên Tử, Quỳnh Lâm là ba trung tâm của Thiền viện Trúc Lâm Thiền phái chùa Côn Sơn, được chủ trì bởi ba người sáng lập của môn phái.. Hòa thượng Huyền Quang Monk ở lại Côn Sơn chùa tất cả cuộc sống của mình. Ông qua đời vào ngày thứ 23 của tháng âm lịch đầu tiên trong 1334. kỷ niệm sự chết của Ngài là kỷ niệm của lễ hội mùa xuân Côn Sơn ".
con trai - kiep bac: bảo tàng việt tín ngưỡng và văn hóa hinh 1
Ảnh: vnexpress
Chùa Côn là hiện thân của phong cách kiến ​​trúc hoàng gia phân biệt bởi một hồ bán nguyệt và một cổng tam quan cửa ở phía trước. Một con đường dẫn đến tháp chuông trước khi đến nơi tôn nghiêm chính, đằng sau đó là một tháp hình hoa sen và nhà lưu niệm dành riêng cho những người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Thiền. Năm 1962, chùa được công nhận là di sản quốc gia. Gần chùa Côn Sơn là đền Kiếp Bạc và một ngôi đền dành riêng cho giáo viên Nho giáo Chu Văn An.
con trai - kiep bac: bảo tàng việt tín ngưỡng và văn hóa hình 2
Ảnh: vnexpress
Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc vẫn còn lưu giữ các tài liệu, các nghi lễ thờ cúng, và các lễ hội truyền thống. Ngoài ra còn có bốn tấm bia đá có niên đại từ thế kỷ thứ 13. Một trong số họ là những tấm bia nổi tiếng gọi là "Cave Thanh Hồ" được công nhận là một "kho báu quốc gia". Đó là một món quà vua Trần Duệ Tông trình bày quan Trần Nguyên Đán trong 1369. Lê Duy Mạnh một lần nữa: "Chùa Côn Sơn có phong cách nghệ thuật điêu khắc truyền thống tôn vinh bốn con vật linh thiêng: long, lân, rùa và phượng và bốn cây thiêng liêng: hoa mai, cây thông, hoa cúc, và tre. cũng có những tác phẩm điêu khắc của các loài động vật khác như cua, cá, và nai. Tất cả những con cúi lạy trước Đức Phật cho thấy rằng tất cả các loài và mọi người đều bình đẳng và được giáo dục bởi Đức Phật để trở thành tốt ".
con trai - kiep bac: bảo tàng việt tín ngưỡng và văn hóa hinh 3
Ảnh: citinet
5 km từ chùa Côn Sơn là đền Kiếp Bạc, mà tôn thờ lãnh đạo quân Trần Hưng Đạo. Nó đã ở đó trong thế kỷ thứ 13 Trần Hưng Đạo trữ lương thực và binh sĩ được đào tạo cho một cuộc chiến chống lại quân xâm lược Mông Cổ. Trần Hưng Đạo đã qua đời vào ngày 20 Tháng Tám năm 1300 và đền Vạn Kiếp được xây dựng để thờ lạy Ngài. Nguyễn Thị Thùy Liên là Phó Giám đốc của Côn Sơn - Ban Quản lý Khu di tích Kiếp Bạc: "Vạn Kiếp Khu di tích bao gồm hơn 4 km vuông kiến ​​trúc của nó bao trùm một phong cách hẹn hò của hoàng gia từ thế kỷ 19. Ngôi đền đã trải qua nhiều phục dưới.. Lê và Nguyễn Lê triều đại ".
Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc hiện nay là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Juan là một khách du lịch Tây Ban Nha: "Việt Nam đã quản lý để bảo tồn truyền thống và văn hóa của nó. Chùa này cũng hài hòa với cảnh quan xung quanh "


--br via tradutor do google

Con Son - Kiep Bac: Museu de crença e cultura vietnamita
Sexta-feira, abril 15, 2016 - 11:07:47
(VOVworld) - local relíquia Con Son-Kiep Bac, na província de Hai Duong tem várias relíquias históricas e culturais que refletem o Budismo e Confucionismo e heróis nacionais do Vietnã. Localizado a 80 km de Hanói, o complexo é um destino para explorar a história, a cultura ea religião do Vietnã.
Con Son - Kiep bac: Museu de vietnamitas crença e cultura hinh 0
Foto: vnexpress
Con Filho- Kiep Bac é um dos centros budista Truc Lam zen do Vietnã fundada pelo rei Monk Tran Nhan Tong no século 13. Os outros dois são Yen Tu e Quynh Lam, na província de Quang Ninh.
Con Son pagode foi construído no século 10 e foi ampliado no século 13, durante a dinastia Tran. Em 1329, Monge Venerável Pháp Loan, segundo fundador do Lam Zen Sect atualizado o pagode. Seu sucessor, Huyen Quang expandiu o pagode, ensinou o budismo, sutras budistas impressos, estátuas de Buda expressos e desenvolvido Con Son em um dos três principais centros de budista Truc Lam Zen. Le Duy Manh é Vice-Chefe do Con Son - Comissão de Gestão Relic Bac Kiep: "Con Son, Yen Tu e Quynh Lam são os três centros da seita Truc Lam Zen Con Son pagoda foi presidida pelos três fundadores da seita.. Monge venerável Huyen Quang ficado em Con Son pagoda toda a sua vida. Ele morreu no dia 23 do primeiro mês lunar em 1334. seu aniversário de morte é comemorada pelo Filho Primavera Festival Con ".
Con Son - Kiep bac: Museu de vietnamitas crença e cultura hinh 1
Foto: vnexpress
Con Pagoda encarna o estilo arquitectónico real distingue-se por um lago meia-lua e um templo portão três portas na frente. Um caminho leva para a torre do sino antes de chegar ao santuário principal, por trás da qual é uma torre em forma de lótus e da casa memorial dedicado aos fundadores da Truc Lam Zen Sect. Em 1962, o pagode foi reconhecido como um património nacional. Perto Con Son pagode é templo Kiep Bac e um templo dedicado ao professor Confúcio Chu Van An.
Con Son - Kiep bac: Museu de vietnamitas crença e cultura hinh 2
Foto: vnexpress
local relíquia Con Son-Kiep Bac ainda preserva documentos, rituais de adoração e festas tradicionais. Há também quatro estelas de pedra que datam do século 13. Um deles é a famosa estela chamado de "Thanh Hu caverna", que é reconhecido como um "tesouro nacional". Foi um presente rei Tran Devido Tong apresentou à tangerina Tran Nguyen Dan em 1369. Le Duy Manh novamente: "The Con Son Pagoda apresenta um estilo escultural tradicional que homenageia quatro animais sagrados: dragão, unicórnio, tartaruga e Phoenix e quatro plantas sagradas: damasco, pinho, crisântemo, e bambu. Há também esculturas de outras espécies animais, como caranguejo, peixe e veados. Todos os animais se curvar diante do Buddha mostrando que todas as espécies e as pessoas são iguais e são educados por Buda para se tornar bom ".
Con Son - Kiep bac: Museu de vietnamitas crença e cultura hinh 3
Foto: citinet
5 km do Con Son pagode é templo Kiep Bac, que adora líder militar Tran Hung Dao. Foi lá no século 13 que Tran Hung Dao abastecido alimentos e soldados treinados para a luta contra os invasores mongóis. Tran Hung Dao morreu no dia 20 de agosto de 1300 e do templo Van Kiep foi construído para adorá-lo. Nguyen Thi Thuy Lien é director-adjunto do Con Son - Comissão de Gestão Relic Bac Kiep: "local relíquia Van Kiep cobre mais de 4 quilômetros quadrados Sua arquitetura abraça um estilo real datada do século 19. O templo sofreu várias restaurações sob o.. Le e Nguyen Le dinastias ".
local relíquia Con Son-Kiep Bac é agora um destino turístico popular. Juan é um turista espanhol: "Vietnam conseguiu preservar a sua tradição e cultura. Este pagoda é bem harmonizada com a paisagem circundante ".

Nenhum comentário:

Postar um comentário