Google+ Followers

sexta-feira, 6 de maio de 2016

ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM. --- VIETNAM TRADITIONAL MUSIC. --- VIETNÃ música tradicional

Được hấp thụ hai nền văn hóa Đông và Tây, G.S Nguyễn Kỳ Hưng thấy được sự đóng góp quan trọng của văn hóa và nghệ thuật Đông phương nơi kho tàng văn hóa thế giới trong nhiều thập niên qua. Qua đó, thế giới hầu như chỉ biết đến và ngưỡng mộ văn hóa và nghệ thuật của Trung Hoa và Nhật Bản. Điều đáng buồn là văn hóa và nghệ thuật của nước ta cũng có các sắc thái riêng biệt, độc đáo không kém gì tinh hoa của hai quốc gia này, nhưng lại bị thua thiệt một phần vì sự phổ biến hạn hẹp, một phần vì thiếu sự nhận chân giá trị của chính chúng ta.


Bài biên khảo này nhắm vào việc nhận chân các sắc thái sinh động của nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể tự hào, nghiên cứu thêm và phát huy những gì chúng ta có cho cộng đồng thế giới cùng biết.


1. Dẫn nhập

Từ thuở lập nước đến nay, âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã không ngừng phát triển, và đồng hóa với các nền âm nhạc khác trong vùng. Tiến trình đồng hóa này đã xảy ra một phần do sự tiến hóa tự nhiên của lịch sử, và một phần do ước muốn của tiền nhân chúng ta. Nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã từng hứng chịu nhiều nghịch cảnh, trong đó định kiến ‘xướng ca vô loại’ đã làm nhụt chí những ai thiết tha trong việc chọn âm nhạc làm nghiệp chính. Trường hợp tài năng kinh bang tế thế Đào Duy Từ bị bạc đãi vì ông có người cha là kép hát, phải vào xứ đàng trong lập nghiệp cho thấy sự khắt khe của bộ luật Hồng Đức thời bấy giờ. Theo học giả Phạm Đình Hổ, mãi đến đời vua Lê Dụ Tông (1706-1729), do sự năn nỉ thiết tha của Trương thái phi – nguyên xuất thân là một ca nữ – Chúa Trịnh Cương mới bãi bỏ luật cấm con nhà xướng ca đi thi. Sự hưng thịnh của âm nhạc cổ truyền Việt Nam có liên hệ mật thiết đến thời cuộc và sự quan tâm của các giới lãnh đạo trong lịch sử Việt Nam. Điển hình như việc Nguyễn Huệ cho phát triển võ nhạc trong công cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, và cho binh lính sử dụng hát trống quân như loại nhạc chính để tiêu khiển, sau khi đánh đuổi giặc Thanh ra khỏi đất nướ

Từ khi người Pháp cai trị nước ta, vị trí và ảnh hưởng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam phải nhường chỗ cho âm nhạc Tây phương. Trong khi nền tân nhạc gây ảnh hưởng lớn lao nơi đại đa số dân trung lưu thành thị, âm nhạc cổ truyền của nước ta dường như chỉ lưu hành trong một khuôn khổ truyền thống hạn hẹp, như Trường Quốc Gia Âm Nhạc, các màn hát dân ca, cải lương, hát bội và các nhóm nhạc thờ cúng tại các đền và các đình làng. Thỉnh thoảng, cổ nhạc Việt được một số nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam trình diễn trên một diễn đàn quốc tế.

Trong hơn hai thập niên qua, chủ nghĩa Hậu Hiện Đại (Postmodernism) đã và đang gây một ảnh hưởng lớn lao vào các ngành nghệ thuật của các nước tiền tiến Tây phương. Qua đó, để tạo một sắc thái văn hóa riêng cho một tác phẩm nghệ thuật hiện hành, các nhà làm nghệ thuật cho phối hợp những gì hiện đại với các sắc thái nghệ thuật cổ xưa của họ. Ảnh hưởng của trào lưu này cũng lan rộng đến các sinh hoạt âm nhạc của nước ta tại hải ngoại. Việc các sân khấu ca vũ nhạc như Thúy Nga và Asia cho phối hợp một số nhạc khí cổ truyền Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, và sáo trúc với các nhạc cụ Tây phương, đã mang lại một khích lệ lớn lao cho những ai còn quan tâm đến nền văn hóa dân tộc tại nước ngoài.

Bài viết này không có tham vọng lạm bàn về âm nhạc học, mà chỉ nhằm trình bày một cách khái quát về nguồn gốc, tinh hoa, và sự phát triển của các thể loại âm nhạc cổ truyền của nước ta. Tôi cũng sẽ đề cập một số nhạc khí thông dụng từ thời văn minh Đông Sơn đến nay. Tuy vậy, tôi có khuynh hướng xem xét và thảo luận thêm về âm nhạc triều đình, võ nhạc Tây Sơn, âm nhạc Phật giáo, và âm nhạc sáo diều vì lẽ chúng chưa được phân tích đúng mức trong một số tác phẩm nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền Việt Nam trước đây. Qua bài biên khảo, tôi cũng đặt ra một số vấn đề và giả thuyết, để chúng ta có thể rọi sáng thêm những gì còn khúc mắc về âm nhạc nước nhà. Để giúp quý độc giả tiện việc nghiên cứu thêm, tôi luôn dẫn chứng chi tiết các tài liệu được sử dụng trong suốt bài biên khảo.

* GS. Nguyễn Kỳ Hưng
video 35:00 min
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Hoang thi Kim Toan

VIETNAM TRADITIONAL MUSIC

Absorbed both cultures East and West, the United Hung Nguyen G.S see the important contribution of the cultural and artistic treasures of Oriental culture where the world for many decades. Thereby, the world almost exclusively known and admired the culture and art of China and Japan. The sad thing is the culture and art of our country also has the distinct nuances, no less unique essence of these two countries, but lose out in part because of the limited popularity, in part because lack realize our own value.


All this research aims to realize the vivid shades of traditional music of Vietnam. From there, we can be proud of, and promote further research what we have for the world community to know.

1. Introduction


Water from my youth up until now, Vietnam's traditional music has not stopped growing, and identification with the music industry in the region. This process of assimilation has occurred partly because of the natural evolution of history, and partly due to the desire of our ancestors. Traditional music Vietnam had suffered many adversities, including prejudice 'outcast musician "was deter those keen in choosing music as the main industry. State cases of international talent Dao Duy Tu mistreated because of his father's double-singing, into the land to settle properly in the harsh show of Hong Duc law at that time. According to Pham Dinh Ho scholars, until the reign of King Le Du Tong (1706-1729), due to Zhang begged earnestly non state - background material is a female singer - Lord Trinh Cuong New repeal the law banning the chorus ca take the exam. The prosperity of Vietnam's traditional music has close ties to the time and attention of the world leaders in the history of Vietnam. Typically, the Nguyen Hue to develop martial music in the Tay Son uprising, and for soldiers to use military drum song as the music for entertainment, after brushing Qing invaders out of the country.

Since the French ruled our country, position and influence of traditional music of Vietnam must give way to western music. While modern music background great influence where the vast majority of middle-class urban residents, the traditional music of our country seem to circulate only in a limited traditional framework, such as the National School of Music, the screen folk songs, reformed, opera and music groups and worship at the village temple. Occasionally, some ancient Vietnamese music researcher Vietnam traditional music performed on an international forum.

For over two decades, postmodernism (Postmodernism) has been causing a great influence on the arts of the Western advanced countries. Thereby, to create a cultural nuances specific to an existing work of art, the art for what modern coordinate with the nuances of their ancient art. The influence of this movement also spread to the musical life of our country overseas. The dance, the stage like Thuy Nga and Asia to coordinate a number of traditional musical instruments as zither Vietnam, monochord, and flute with the Western instruments, has brought a great encouragement for the who are interested in culture in a foreign nation.

This article does not have the ambition musicologist discusses inflation, but to present an overview of the origin, essence, and the development of the traditional music genre of our country. I will also mention some commonly used instruments from the Dong Son civilization to the present. However, I tend to consider and discuss the court music, martial music Xishan, Buddhist music, flute music and kites because they probably have not been adequately analyzed in a number of research works traditional music of Vietnam before. Through articles in translation, I also posed a number of problems and hypotheses, so that we can further illuminate what was puzzling about local music. To help readers more comfortable studying, I always cite detailed documents used throughout the unit in translation.

* GS. Nguyen Ky Hung--br via tradutor do google
VIETNÃ música tradicional

Absorvida ambas as culturas orientais e ocidentais, os Estados Hung Nguyen G.S ver a importante contribuição dos tesouros culturais e artísticos da cultura oriental, onde o mundo por muitas décadas. Desse modo, o mundo quase exclusivamente conhecido e admirado a cultura ea arte da China e do Japão. O triste é que a cultura ea arte do nosso país também tem as nuances distintas, nenhuma essência menos único destes dois países, mas perder em parte por causa da popularidade limitada, em parte porque carecem de realizar o nosso próprio valor.

Toda esta investigação visa perceber os tons vívidos de música tradicional do Vietnã. A partir daí, podemos nos orgulhar, e promover mais pesquisas que temos para a comunidade mundial para sabe

1. Introduçã

Água desde a minha mocidade até agora, a música tradicional do Vietnã não parou de crescer, e identificação com a indústria da música na região. Este processo de assimilação ocorreu em parte devido à evolução natural da história, e em parte devido ao desejo dos nossos antepassados. A música tradicional do Vietnã sofreram muitas adversidades, incluindo músico prejuízo pária ' "era dissuadir aqueles interessados ​​na escolha de música como a principal indústria. casos de estado de talentos internacionais Dao Duy Tu maltratado por causa do duplo canto de seu pai, para a terra para resolver adequadamente no show dura da lei Hong Duc naquele momento. Segundo os estudiosos Pham Dinh Ho, até o reinado do rei Le Du Tong (1706-1729), devido à Zhang pediu sinceramente não estatal - material de fundo é uma cantora - Senhor Trinh Cuong New revogação da lei que proíbe o coro ca fazer o exame. A prosperidade da música tradicional do Vietnã tem laços estreitos com o tempo ea atenção dos líderes mundiais na história do Vietnã. Normalmente, a Nguyen Hue para desenvolver música marcial no levante Tay Son, e para os militares de usar música de tambor militar como a música para o entretenimento, depois de escovar os invasores Qing fora do país.

Uma vez que o francês governou o nosso país, posição e influência da música tradicional do Vietname deve dar lugar a música ocidental. Enquanto moderna música de fundo grande influência onde a grande maioria da classe média residentes urbanos, a música tradicional do nosso país parecem circular apenas em um quadro tradicional limitado, como a Escola Nacional de Música, a tela canções folclóricas, reformado, ópera e música grupos e culto no templo da aldeia. Ocasionalmente, alguma antiga Vietnamita pesquisador de música Vietnam música tradicional realizada em um fórum internacional.

Por mais de duas décadas, o pós-modernismo (pós-modernismo) vem causando uma grande influência sobre as artes dos países avançados do Ocidente. Desse modo, para criar um nuances culturais específicas para uma obra já existente da arte, a arte moderna para o que coordenar com as nuances de sua arte antiga. A influência deste movimento também se espalhou para a vida musical do nosso país no exterior. A dança, o palco como Thuy Nga e Ásia para coordenar uma série de instrumentos musicais tradicionais como cítara Vietnam, monocórdio, e flauta com os instrumentos ocidentais, trouxe um grande incentivo para o que estão interessados ​​em cultura em uma nação estrangeira.

Este artigo não tem o musicólogo ambição discute a inflação, mas apresentar uma visão geral sobre a origem, a essência, eo desenvolvimento do gênero música tradicional do nosso país. I também mencionar alguns instrumentos comumente usados ​​a civilização Dong Filho até o presente. No entanto, eu tendem a considerar e discutir a música da corte, Xishan música marcial, música budista, música de flauta e pipas porque eles provavelmente não têm sido adequadamente analisados ​​em uma série de trabalhos de pesquisa música tradicional do Vietnã antes. Através de artigos em tradução, eu também apresentou uma série de problemas e hipóteses, para que possamos ainda iluminar o que era intrigante sobre música local. Para ajudar os leitores mais confortável estudando, eu sempre citam documentos detalhados utilizados em toda a unidade na tradução.

* Prof. Nguyen Hung Ky

Nenhum comentário:

Postar um comentário