Google+ Followers

sexta-feira, 20 de maio de 2016

Museum of Ceramics,is located at 80 Tran Phu Street, Hoi An City. --- Museu de Cerâmica está localizado na 80 Tran Phu Street, cidade deHoi An. --- Bảo Tàng Gốm Sứ Mậu Dịch nơi chứa đựng những điều lý thú về gốm sứ

Museum of Ceramics Trade impoundments and leisure guests about ceramicsThe museum is located at 80 Tran Phu Street, Hoi An City

Showcasing the unique ceramic objects

The name is the Museum of Ceramics Trade has said it all, most of artifacts on display materials related to ceramics, as well as related background characteristics of ceramic trade Hoi An over time. Currently the museum store, showcasing over 450 exhibits of ceramics, porcelain dating from the 8th century to 18th century artifacts Most of the ceramic trade originating from the Middle East, India, China, Japan, Thailand, Vietnam ... here visitors will be surprised with ceramic items made of long, simple design and color quite nice and inner beauty radiate sophistication antiques.Here, the display also showcases bowls, cups neck had been broken, but viewers still feel characteristics, as well as the workers have created it. Besides, also aroused a great deal about the history of Hoi An in the tourists.

Ceramics Trade

Most importantly, the materials, documents and artifacts on display are valuable assets because of this there are so many artifacts found from archaeological sites in Hoi An, dating from centuries IX - X and centuries later.
Visiting here, visitors will get yourself a repository of knowledge about pottery, witnessed the pottery is made from the skill, sophistication of workers, as well as understand the process trade development of Hoi An in the last century.

exhibited, including trade

The museum is housed in a unique old house

Museum previous trade is an old house, built in the 19th century, the house was built quite wide, divided into different areas such as the front, the back and the toilet. This is a 2-story old house with wooden balconies create open spaces, cool the house. In 1994, the house was restored and in 1995 it officially put into use as a museum Ceramics Trade.

the appearance of an old house is typical of Hoi An, Museum of Ceramics Trade right from the first glance made a deep impression on visitors.

Museum of Ceramics Trade Hoi An open from 7 am to 9 pm on all weekdays. Particularly the 15th of every month, the museum is closed to carry out their professional activities.

Ceramic products trade.

Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Hoang thi Kim Toan
--br via tradutor do google

Museu de Cerâmica represamentos comércio e lazer cerca de cerâmica

O museu está localizado na 80 Tran Phu Street, Hoi An Cidade

Apresentando os objetos cerâmicos originais
O nome é o Museu de Cerâmica Trade já disse tudo, a maioria dos artefatos em materiais de exibição relacionadas à cerâmica, bem como relacionados características de fundo de comércio de cerâmica Hoi An ao longo do tempo. Atualmente, a loja do museu, apresentando mais de 450 exposições de cerâmica, porcelana que datam do século 8 a artefatos do século 18 A maioria do comércio de cerâmica provenientes do Oriente Médio, Índia, China, Japão, Tailândia, Vietnã ... aqui os visitantes vão se surpreender com peças de cerâmica feitas de design muito, simples e cor bastante agradável e beleza interior irradia sofisticação antiguidades.

Aqui, a exibição também mostra taças, copos pescoço havia sido quebrado, mas os espectadores ainda se sente características, bem como os trabalhadores, as criei. Além disso, também despertou muito sobre a história do Hoi An nos turistas.

Trade ceramics


Mais importante ainda, os materiais, documentos e artefatos em exibição são ativos valiosos por causa disso existem muitos artefatos encontrados em sítios arqueológicos em Hoi An, que datam de séculos IX - X e séculos mais tarde.

Visitar aqui, os visitantes poderão obter-se um repositório de conhecimento sobre cerâmica, testemunhou a cerâmica é feita a partir da habilidade, sofisticação dos trabalhadores, bem como compreender o processo o desenvolvimento do comércio de Hoi An, no século passado.

exibidas, incluindo o comércio

O museu está instalado em uma antiga casa original

Museu comercial existente é uma casa antiga, construída no século 19, a casa foi construída bastante amplo, dividido em diferentes áreas, tais como a frente, nas costas e no vaso sanitário. Esta é uma casa de 2 andares de idade, com varandas de madeira criam espaços abertos, arrefecer a casa. Em 1994, a casa foi restaurada e, em 1995, oficialmente colocado em uso como um museu Cerâmica Comércio.

a aparência de uma antiga casa é típico de Hoi An, Museu de Cerâmica Trade desde o primeiro olhar causou uma profunda impressão sobre os visitantes.

Museu de Cerâmica Trade Hoi An aberto sete horas - nove horas em todos os dias da semana. Particularmente no dia 15 de cada mês, o museu está fechado para levar a cabo suas atividades profissionais.--vt
Bảo Tàng Gốm Sứ Mậu Dịch nơi chứa đựng những điều lý thú về gốm sứ

Bảo tàng được đặt tại số 80 đường Trần Phú, Thành phố Hội An

Trưng bày những hiện vật gốm sứ độc đáo
Cái tên là Bảo tàng Gốm Sứ Mậu dịch đã nói lên tất cả, phần lớn hiện vật tư liệu trưng bày liên quan đến gốm, cũng như liên quan đến nền gốm sứ mậu dịch đặc trưng của Hội An theo thời gian.  Hiện tại bảo tàng lưu giữ, trưng bày trên 450 hiện vật gốm, sứ có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18. Hầu hết các hiện vật là gốm, sứ mậu dịch có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam… Đến đây du khách sẽ bất ngờ với những vật dụng làm bằng gốm sứ lâu đời, có thiết kế đơn giản, màu sắc khá đẹp và bên trong tỏa lên vẻ đẹp tinh tế của những món đồ cổ.

Nơi đây, còn trưng bày bày những chiếc bát, chén cổ đã bị vỡ nhưng người xem vẫn cảm nhận được những nét đặc trưng, cũng như quá trình người thợ đã chế tạo ra nó. Bên cạnh đó, còn khơi gợi rất nhiều điều về lịch sử Hội An trong lòng du khách.

Gom su mau dich

Quan trọng hơn hết những tư liệu, tài liệu, hiện vật trưng bày đều là tài sản quý bởi trong số này có rất nhiều hiện vật được tìm thấy từ các điểm khảo cổ ở Hội An, có niên đại từ thế kỷ IX – X và các thế kỷ sau đó.

Đến thăm nơi đây, du khách sẽ có được cho mình một kho kiến thức về đồ gốm sứ,  tận mắt chứng kiến những món đồ gốm được làm ra từ sự khéo tay, tinh xảo của những người thợ, cũng như hiểu được quá trình phát triển giao thương của Hội An vào những thế kỷ trước.


trung bay gom mau dich

Bảo tàng được đặt trong một ngôi nhà cổ độc đáo

Bảo tàng mậu dịch trước kia là một ngôi nhà cổ, được xây dựng vào thế kỷ 19, căn nhà được xây dựng khá rộng, chia thành các khu khác nhau như nhà trước, nhà sau và nhà cầu. Đây là ngôi nhà cổ 2 tầng,  với ban công được làm bằng gỗ tạo không gian thông thoáng, mát mẻ cho ngôi nhà. Năm 1994, nhà được trùng tu và đến năm 1995 thì chính thức đưa vào sử dụng làm bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch.

với dáng dấp một ngôi nhà cổ Hội An rất đặc trưng, Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch ngay từ những cái nhìn đầu tiên đã tạo ấn tượng sâu sắc đến du khách tham quan.

Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch Hội An mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9h tối vào tất cả các ngày trong tuần. Riêng ngày 15 hàng tháng, bảo tàng đóng cửa để thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

San Pham Gom Mau DichNenhum comentário:

Postar um comentário