Google+ Followers

segunda-feira, 11 de julho de 2016

We found a huge temple 7,000 years old . --- Neacoperit un templu imens vechi de 7.000 de ani. --- Descoberto um enorme templo de 7.000 anos atrás

Unique archaeological discovery: the Prut River found a huge temple 7,000 years old and that measures over 1,000 square meters


Archaeologists Botosani, in collaboration with specialists from Iasi and Suceava, made a unique discovery for Romanian archeology. They found, in the largest settlements of the mysterious cultures Cucuteni, a mega over 1,000 square meters which was most likely a giant temple 7,000 years ago.


Romanian unique discovery for archeology in Botosani. Researchers Botosani, Iasi and Suceava found within a mysterious and fascinating huge settlements Cucuteni culture, a mega-impressive structure. It is the remains of a building over 1000 square meters, with numerous outbuildings, probably located in the center of settlements. The huge mega-structure was discovered in the excavation campaign began two weeks ago. "This mega-structure, yet is unique in Romanian prehistory," says archaeologist Aurel convinced Melniciuc director Botosani County Museum of History. Mega-huge temple on the banks of the Prut Cucuteni settlement, inside which was brought to light mega-structure, is on the banks of the Prut near the town Ripiceni. Specialists say that no longer identifies a structure size so large that dates 7000 years ago, the area Cucuteni in Romania. Yet research continues, including magnetometer measurements, which signaled the gigantic dimensions of the structure. As excavation, only 100 square meters have been investigated at spatula and brush.


Several hypotheses have been set. Firstly it could be a huge temple, 7000 years ago, a place of worship and pilgrimage perhaps more communities in this area. Archaeologists believe, however, that could be housing or power center of a tribal chieftains cucutian, dominating both political sides of the Prut. "Think that is a home of 1,000 square meters. For now it would seem to Cucuteni unique in Romania. It may be a temple, can be glorious head of community, tribal, "says archaeologist Aurel Melniciuc. The giant temple or dwelling chieftain was researched and renowned archeologist Dumitru Boghian, Associate Professor at the University "Stefan cel Mare" Suceava.


It says that this structure is downright huge. According to the specialist in Suceava, including mega-structure was equipped with Palisade and rampart, defense structures. "The interior space is about 1000 square meters, with premises, together with the construction to say, with palisade trench Lutu, about 1,500 square meters. Is very large. In other sites, such mega-structure would represent the entire site, "says Dumitru Boghian. The huge house was built on a wooden structure and was built from a variety of adobe. The possibility that this structure has been a political center of a prince who dominate the region, the specialist indicates that the assumption of paleopolitice structures can be considered, but so far impossible to prove archaeologically.


"Paleopolitice structures, organizational structures of human communities at macro and micro level, there have been ever. From an archaeological perspective, they're in relationships that are economic, social, spiritual fosilisează is extremely difficult and therefore very little archeology has so far means to advance such cases. But should not be ruled out that, where there are repeated patterns in certain areas, for example where there is a certain uniformity of material events, to exist as a natural reflex of them and some smaller entities or older who were administrative role political, "says Dumitru Boghian. Mysterious 'city' on the banks of the Prut Mega-structure found in this month is part of a huge settlement, considered among the largest ever discovered in Romania, in Cucuteni.

It has no less than 25 hectares, with homes, outbuildings, with differentiated zones and the Track mega-structure surrounded by a rampart with stockade for protection. Basically it as a "metropolis" of Cucuteni 7,000 years ago. Located on the banks of the Prut River, this settlement was investigated for 5 years, specialists in archeology, and continues to amaze. Placing it on the bank of the Prut, as the experts favored economic exchanges and development of a unique and mysterious civilization called Cucuteni. Civlizaţiei cradle land Those who lived in the huge settlement on the bank of the Prut, but also those who have high mega-structure in the center of it are men of the Cucuteni Culture 7000 years ago.

It is a mysterious civilization developed, but especially stunning in her spirituality through her artistic representations unique to amaze the world. "They had a standard of living high enough, they build these villages, some central places which could also have administrative functions can religious can type this trade, build weapons and tools at that, to use brass on a scale quite high. Use a number of inventions that were present in the Neolithic and Eneolithic east-central and southeast Europe to use them widely and of course artistic expression so well rooted in splendid painted pottery that is not what it seems at first glance, has a number of deeply entrenched cultural codes but poorly harnessed, "said Dumitru Boghian. Totodatăn cucutenienii macabre keep secrets, not even today know any cemetery of this community, without knowing exactly what happened to the dead.

 Aurel Melniciuc PHOTO Cosmin Zamfirache Cucuteni culture is a true brand of Botosani, the large number of settlements in the county, and experts shows that including this area was part of the cradle of agriculture in European civilization disseminated then to Western Europe as a factor civilizing. "We here in the area a strong point in the evolution of civilization in Europe. Here it would seem that the development was the cradle of European civilization and not necessarily agrarian areas until now circulating in Asia, for example. It is one of the areas in which agrarian civilization was later extended to Western Europe, "said Melniciuc.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor

Vamos compartilhar.


--ro
Descoperire arheologică unicat: pe malul Prutului a fost găsit un templu uriaş vechi de 7.000 de ani şi care măsoară peste 1.000 de metri pătraţi

Arheologii botoşăneni, în colaborare cu specialişti din Iaşi şi Suceava, au făcut o descoperire unicat pentru arheologia românească. Aceştia au găsit, în cadrul celei mai mari aşezări a misterioasei culturi Cucuteni, o megastructură de peste 1.000 de metri pătraţi care a fost cel mai probabil un uriaş templu de acum 7.000 de ani.

Descoperire unicat pentru arheologia românească la Botoşani. Cercetătorii botoşăneni, ieşeni şi suceveni au găsit în cadrul unei uriaşe aşezări a misterioasei şi fascinantei culturi Cucuteni, o mega-structură impresionantă. Este vorba de rămăşiţele unei clădiri de peste 1000 de metri pătraţi, cu numeroase dependinţe, situată probabil în centrul aşezări. Uriaşa mega-structură a fost descoperită în cadrul campaniei de săpături începută acum 2 săptămâni. ”Această mega-structură, este unicat deocamdată în preistoria românească”, spune convins arheologul Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Botoşani. Mega-templul de pe malurile Prutului Uriaşa aşezare cucuteniană, în interiorul căreia a fost scoasă la lumină mega-structura, se află pe malul Prutului în apropiere de localitatea Ripiceni. Specialiştii spun că nu s-a mai descoperit o structură de dimensiuni atât de mari, veche de acum 7000 de ani, în arealul culturii Cucuteni din România. Deocamdată cercetările continuă, inclusiv cu determinări magnetometrice, care au reliefat dimensiunile gigantice ale structurii. Ca săpătură, doar 100 de metri pătraţi au putut fi cercetaţi la şpaclu şi periuţă. 

Au fost enunţate câteva ipoteze. În primul rând ar putea fi vorba de un templu uriaş, de acum 7000 de ani, un loc de veneraţie şi pelerinaj poate pentru mai multe comunităţi din această zonă. Arheologii cred însă că ar putea fi şi locuinţa sau centrul de putere al unei căpetenii de trib cucuteniene, ce domina politic ambele maluri ale Prutului. ”Gândiţi-vă că este o locuinţă de 1000 de metri pătraţi. Deocamdată s-ar părea unicat pentru Cucuteniul din România. Poate fi un templu, poate fi locuinţa şefului de comunitate, de trib”, spune arheologul Aurel Melniciuc. Uriaşul templu sau locuinţă de şef de trib a fost cercetată şi de reputatul arheolog Dumitru Boghian, conferenţiar universitar doctor la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava. 


Acesta spune că această structură este de-a dreptul uriaşă. Conform specialistului din Suceava, mega-structura era dotată inclusiv cu palisadă şi val de pământ, structuri de apărare. ”Spaţiul interior are aproximativ 1000 de metri pătraţi, împreună cu incinta, împreună să spunem cu construcţia, şanţul cu palisadă lutuită, în jur de 1500 de metri pătraţi. Este foarte mare. În alte sit-uri, o asemenea megastructură ar reprezenta întregul sit”, spune Dumitru Boghian. Uriaşa locuinţă era ridicată pe o structură de lemn şi era construită dintr-un soi de chirpici. Despre posibilitatea ca acestă structură să fi fost un centrul politic al unei căpetenii care domina regiunea, specialistul arată că ipoteza unor structuri paleopolitice poate fi luată în considerare, dar deocamdată imposibil de dovedit arheologic. 

”Structuri paleopolitice, structuri organizatorice ale comunităţilor umane la nivel macro şi micro, au existat din toate timpurile. Din punct de vedere arheologic, acestea fac parte din relaţiile care sunt economice, sociale, spirituale care se fosilisează extrem de greu şi din această cauză arheologia dispune de foarte puţine mijloace până în prezent pentru a avansa asemenea ipoteze. Dar nu trebuie exclus că, acolo unde există modele care se repetă pe anumite spaţii, acolo unde există de pildă o anumită uniformitate a manifestărilor materiale, să existe ca un reflex firesc al acestora şi anumite entităţi mai mici sau mai mari care aveau rol administrativ-politic”, spune Dumitru Boghian. Misteriosul „oraş„ de pe malurile Prutului Mega-structura descoperită în această lună face parte dintr-o aşezare uriaşă, considerată printre cele mai mari descoperite vreodată pe teritoriul României, în cadrul culturii Cucuteni. 

Are nu mai puţin de 25 de hectare, cu locuinţe, dependinţe, cu zone diferenţiate şi aceată mega-structură încojurată de un val de pământ cu palisadă pentru protecţie. Practic este ca o „metropolă” cucuteniană de acum 7000 de ani. Situată pe malul Prutului, această aşezare a fost cercetată de 5 ani de zile, de specialişti în arheologie, şi continuă să uimească. Aşezarea acesteia pe malul Prutului, după cum arată specialiştii, a favorizat schimburile economice şi dezvoltarea unei civilizaţii unicat şi misterioasă, numită Cucuteni. Leagănul civlizaţiei agrare Cei care au locuit în uriaşa aşezare de pe malul Prutului, dar şi cei care au ridicat mega-structura din centrul ei sunt oameni ai Culturii Cucuteni de acum 7000 de ani. 

Este o civilizaţie misterioasă, dezvoltată, dar mai ales uimitoare prin spiritualitatea ei, prin reprezentările ei artistice unicat, care uimesc la nivel mondial. ”Aveau şi un nivel de trai suficient de ridicat, puteau să construiască aceste sate, unele cu locuri centrale care puteau să aibă şi funcţii administrative, poate religioase, poate de tipul acesta comercial, să construiască arme şi unelte la nivel respectiv, să folosească aramă pe o scară destul de ridicată. Să folosească o serie de invenţii care au fost prezente în neoliticul şi eneoliticul est-central şi sud–est european să le folosească pe scară largă şi bineînţeles expresia artistică atât de bine încetăţenită în splendida ceramică pictată care nu este ceea ce pare la prima vedere, are o serie de coduri culturale bine încetăţenite dar insuficient puse în valoare”, precizează Dumitru Boghian. Totodatăn cucutenienii păstrează secrete macabre, nefiind nici până astăzi cunoscut vreun cimitir al acestei comunităţi, fără să se ştie exact ce se întâmpla cu defuncţii. 

 Aurel Melniciuc FOTO Cosmin Zamfirache Cultura Cucuteni este un adevărat brand al Botoşaniului, prin numărul mare de aşezări de pe teritoriul judeţului, iar specialiştii arată că inclusiv această zonă a făcut parte din leagănul agrar al civilizaţiei europene difuzate apoi către vestul Europei, ca factor civilizator. ”Avem aici în zonă un punct forte în evoluţia întregii civilizaţii europene. Aici s-ar părea că a fost leagănul de dezvoltare al civilizaţiei agrare europene şi nu neapărat în zonele vehiculate până acuma din Asia, de exemplu. Este una dintre zonele din care civilizaţia agrară s-a extins ulterior către vestul Europei”, precizează Melniciuc.


--br via tradutor do google
descoberta arqueológica único: no rio Prut encontrou um enorme templo de 7.000 anos atrás e que as medidas de mais de 1.000 metros quadrados

Arqueólogos Botosani, em colaboração com especialistas de Iasi e Suceava, fez uma descoberta única para a arqueologia romeno. Eles descobriram, nas maiores assentamentos das culturas misteriosas Cucuteni, um mega mais de 1.000 metros quadrados, que era mais provável um gigantesco templo 7.000 anos atrás.

descoberta única romena para a arqueologia em Botosani. Pesquisadores Botosani, Iasi e Suceava encontrado dentro de uma enorme assentamentos cultura Cucuteni misteriosa e fascinante, uma estrutura de mega-impressionante. 

É os restos de um edifício com mais de 1000 metros quadrados, com vários anexos, provavelmente, localizado no centro de assentamentos. A enorme mega-estrutura foi descoberto na escavação campanha começou há duas semanas. "Este mega-estrutura, ainda é único na pré-história romena", diz o arqueólogo Aurel convencido diretor Melniciuc Botosani County Museum of History. Mega-templo enorme nas margens do assentamento Prut Cucuteni, no interior do qual foi trazida à luz mega-estrutura, é nas margens do Prut, perto da cidade Ripiceni. Especialistas dizem que já não identifica um tamanho estrutura tão grande que data de 7000 anos atrás, a área Cucuteni na Roménia. No entanto, a investigação continua, incluindo medições magnetômetro, que sinalizou as dimensões gigantescas da estrutura. Como a escavação, a apenas 100 metros quadrados foram investigados a espátula e pincel.

Várias hipóteses têm sido definido. Em primeiro lugar, poderia ser um enorme templo, 7000 anos atrás, um local de culto e peregrinação talvez mais comunidades nesta área. Os arqueólogos acreditam, porém, que poderia ser a habitação ou o centro de poder de um caciques cucutian tribal, dominando ambos os lados políticos do Prut. "Pense que é uma casa de 1.000 metros quadrados. Por agora, parece-Cucuteni único na Romênia. Pode ser um templo, pode ser cabeça gloriosa da comunidade, tribal ", diz o arqueólogo Aurel Melniciuc. O templo gigante ou habitação cacique foi pesquisado e renomado arqueólogo Dumitru Boghian, Professor Associado da Universidade "Stefan cel Mare" Suceava.

Ele diz que essa estrutura é absolutamente enorme. De acordo com o especialista em Suceava, incluindo mega-estrutura foi equipado com Palisade e broquel, estruturas de defesa. "O espaço interior é cerca de 1000 metros quadrados, com instalações, assim como a construção de dizer, com paliçada trincheira Lutu, cerca de 1.500 metros quadrados. É muito alta. Em outros locais, tais mega-estrutura representaria todo o site ", diz Dumitru Boghian. A enorme casa foi construída sobre uma estrutura de madeira e foi construído a partir de uma variedade de adobe. A possibilidade de que esta estrutura tem sido um centro político de um príncipe que dominam a região, o especialista indica que a suposição de estruturas paleopolitice pode ser considerado, mas até agora impossível provar arqueologicamente.

"Estruturas Paleopolitice, estruturas organizacionais das comunidades humanas a nível macro e micro, tem havido sempre. Do ponto de vista arqueológico, eles estão em relacionamentos que são económica, fosilisează espiritual social é extremamente difícil e, portanto, muito pouco arqueologia, até agora significa para avançar nesses casos. Mas não deve excluir-se que, em caso de repetidas padrões em certas áreas, por exemplo, onde há uma certa uniformidade de factos relevantes, de existir como um reflexo natural deles e algumas entidades menores de idade ou mais que estavam função administrativa política ", diz Dumitru Boghian. Misteriosa "cidade" nas margens da Mega-estrutura Prut encontrado neste mês é parte de um enorme assentamento, considerado entre os maiores já descobertos na Roménia, em Cucuteni.

Ela tem nada menos que 25 hectares, com casas, anexos, com zonas diferenciadas ea faixa mega-estrutura cercada por uma muralha com paliçada para proteção. Basicamente, como uma "metrópole" de Cucuteni 7.000 anos atrás. Localizado nas margens do rio Prut, este acordo foi investigado por 5 anos, especialistas em arqueologia, e continua a surpreender. Colocando-a na margem do Prut, como os peritos favoreceu as trocas económicas e desenvolvimento de uma civilização única e misteriosa chamada Cucuteni. Civlizaţiei berço terra Aqueles que viveram na enorme assentamento na margem do Prut, mas também aqueles que têm alta mega-estrutura no centro dela são homens da cultura Cucuteni 7000 anos atrás.

É uma civilização misteriosa desenvolvido, mas especialmente impressionante em sua espiritualidade através de suas representações artísticas únicas para surpreender o mundo. "Eles tinham um padrão de vida alto o suficiente, eles constroem estas aldeias, alguns lugares centrais que também poderiam ter funções administrativas podem religiosa pode digitar esse comércio, construir armas e ferramentas para isso, usar de bronze numa escala bastante elevada. Use uma série de invenções que estavam presentes na Europa Neolítico e Eneolithic centro-leste e sudeste para usá-los amplamente e, claro, a expressão artística tão bem enraizada na esplêndida cerâmica pintada, que não é o que parece à primeira vista, tem uma série de códigos culturais profundamente arraigados, mas mal aproveitada ", disse Dumitru Boghian. Totodatăn cucutenienii macabra guardar segredos, nem mesmo hoje conheço nenhum cemitério desta comunidade, sem saber exatamente o que aconteceu com os mortos.

cultura Aurel Melniciuc PHOTO Cosmin Zamfirache Cucuteni é uma verdadeira marca de Botosani, o grande número de assentamentos no município, e os especialistas mostra que a inclusão desta área era parte do berço da agricultura na civilização europeia disseminada, em seguida, para a Europa Ocidental como um civilizador fator. "Nós aqui na área um ponto forte na evolução da civilização na Europa. Aqui parece que o desenvolvimento foi o berço da civilização europeia e não necessariamente áreas agrárias até agora circula na Ásia, por exemplo. É uma das áreas em que a civilização agrária foi mais tarde estendido para a Europa Ocidental ", disse Melniciuc.

Nenhum comentário:

Postar um comentário