Google+ Followers

domingo, 11 de setembro de 2016

Archaeological research and ancient records showed that Jizhou kilns started production from the Late Tang/5 Dynasties period. --- cứu khảo cổ và hồ sơ cổ đại cho thấy Jizhou bắt đầu sản xuất từ sau nhà Đường triều thế kỷ v . --- A pesquisa arqueológica e registros antigos mostraram que os fornos de Jizhou iniciou a produção do período dinastias Tang tarde / 5.

The Jizhou kilns were located near Yonghe in central Jiangxi province. Archaeological research and ancient records showed that Jizhou kilns started production from the Late Tang/5 Dynasties period. The earliest products consisted of white wares with a tinge of light bluish tone. The vessels consisted mainly of ewers, dish and bowls. The bowls could be plain or have impressed motif on the interior base. Motifs consisted of a single chinese character such as ji (记) , ji (吉) or floral scrolls, fish in waves. There are also those with iron brown chinese characters such as ji (吉), fu (福), tai ping (太平) and etc.By early southern Song, Jizhou started producing black wares. The glaze tends to be thin and dark chocolate or dark brown in colour. The paste of Jizhou ware varies from a grayish white to a light biscuit colour. The foot of the bowl is very low and hardly visible from the front view. The early products were comparatively poor substitutes of the thick and glossy glaze of the famous Jian black wares of Fujian province.


The Jizhou potters were however very creative and subsequently introduced new decorative techniques to improve on the attractiveness of their black wares. The first technique involved a second lighter colour over-glaze which is sprinkled, trailed or painted on the dark brownish base glaze. This new technique makes Jizhou temmoku wares distinctive and ensured its place in the history of ancient Chinese ceramics art.


Two well-known products involved sprinkling a lighter over-glaze to produce the so called the tortoise shell and tiger fur effects. They may have a dry moldy mottled quality or could be more transparent and glossy if fired at a higher temperature.

Other types of effects were also produced as shown in below photo. According to Nigel Wood in his book "Chinese Glazes", the composition of the recipes of the lighter colour over-glaze is essentially similar. The results were probably the result of kiln atmosphere and temperature. On majority of the pieces, a white milky substance were also present especially on the area with the lighter colour glaze. The lighter over-glaze is rich in calcia and magnesia which produced a yellowish-milky opalescence and with further heating above 1260 degree centigrade become a rich transparent ambers. The main ingredients in these Jizhou over-glaze were probably wood ashes of some low-silica type.


The Jizhou potters also used paper cuts for decorations. Usually Vessels with such decor were first coated with a dark chocolate glaze. After which openwork stencils of cut paper was positioned on the interior wall. A lighter glaze is then sprinkled over the whole of the interior and sometime the external wall. After the paper shape is removed, it showed a black design on a lighter colour mottled background. A variation have the design in lighter colour on a black background. Some more commonly found paper cut designs include plum blossom, floral spray, dragon, and phoenix. There are also those with rhomboid patterns and 4 Chinese characters such as fu shou kang ning (福寿康寧) ie fortune, longevity, health and peace or chang ming fu gui (长命福贵) ie long life and prosperity.

Another interesting variation is positioning the papercut design on the vessel and then applying the dark chocolate glaze. The design could be left unglaze or sometime the details enhanced with iron brown slip and the whole design covered with a transparent glaze before firing.Another famous Jizhou black glazed ware is that with the naturalistic leaf decoration. A pre-rotted leaf with only the skeletal remains may have been used. Very likely, it is coated with a lighter colour glaze before it is positioned on the interior of a black glazed bowl.

Jizhou kilns also produced Cizhou type wares with under-glaze iron brown painted motif. In some examples, part of the motif is incised such as the veins of the leaves on the pillow below. Thee are also those with curved motif. The earliest known examples of iron painted motif were from a tomb at Nanchang and could be dated to A.D. 1209. During the Yuan period, under-glaze painted wares became the main production of Jizhou kiln.

Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

--vt


Jizhou kilns, Song dynasty (960-1279)

Gốm sứ Jizhou -Tống triều ( 960-1279

Lấy từ bài viết của Alain Truong Trong Nghia

- Các lò Jizhou nằm tại thị trấn Vĩnh Hòa, tỉnh Giang Tây.Trung Quốc theo hồ sơ nghiên cứu khảo cổ và hồ sơ cổ đại cho thấy Jizhou bắt đầu sản xuất từ sau nhà Đường triều thế kỷ v Các sản phẩm đầu tiên bao gồm các gốm men trắng với ít của màu xanh sáng. Các sản phẩm bao gồm chủ yếu là bình đựng nước, và bát ăn . Các bát thường là màu đất nung nguyên thủy hoặc có một ít hoa văn trên sản phẩm. Hoa văn bao gồm một loại duy nhất như hoa hay lá cành hoa, cá hoặc một mẫu tượng truyền thống của Trung Quốc thời bấy giờ trong lòng bát . Ngoài ra còn có những chữ Trung Quốc đều có màu sắt nâu hay ghi
đến thời Nam Tống,Jizhou bắt đầu sản xuất đồ đen. Các men có xu hướng là màu sô cô la mỏng và tối hoặc màu nâu sẫm màu. cánh dán men gốm Jizhou cổ có nhiều trạng thái khác nhau từ trắng xám đến màu vàng nâu. chân bát là rất thấp và hầu như không thể nhìn thấy từ mặt trước. Các sản phẩm thời xưa là thường có độ dày , ít men và đen bóng tạo nên sự nổi tiếng cho sản phẩm Jizhou của tỉnh Phúc Kiến.

Tuy nhiên, các thợ gốm Jizhou rất sáng tạo và sau đó họ sử dụng các kỹ thuật mới trang trí để cải thiện sự hấp dẫn của đồ gốm sứ đen của họ. Kỹ thuật đầu tiên liên quan đến một màu sắc nhẹ thứ hai trên-men được rắc lên, kéo hoặc vẽ trên men màu nâu sẫm. Kỹ thuật mới này làm cho Jizhou trở nên đặc biệt và đảm bảo vị trí của nó trong lịch sử của nghệ thuật gốm sứ Trung Quốc cổ đại.

Các loại tương tự cũng đã được sản xuất như thể hiện các thành phần của công thức pha chế men và các màu sắc nhẹ hơn men cơ bản là giống nhau. Các kết quả có lẽ là do tác động của không khí lò và nhiệt độ.

các sản phẩm nổi tiếng liên quan đến việc rắc một ít men màu nhẹ hơn men gốc để sản xuất cái gọi là đồi mồi và giả lông thú.điển hình là lông của một con hổ và Họ có thể có một chút men khô tạo sự đốm mốc hoặc có thể là tạo sự sáng và bóng nếu bị nung ở nhiệt độ cao hơn.

khu vực có men màu sáng hơn. Nhẹ hơn so với chỗ ít men sản phẩm men Jizhou rất giàu calcia và magie nó có một màu ánh opan vàng-trắng như sữa khi nung trên 1.260 độ C. trở thành một màu hổ phách phong phú trong suốt. Các thành phần chính trong các gốm Jizhou over-men có lẽ là tro gỗ của một số loại silica thấp.

Các thợ gốm Jizhou cũng sử dụng cắt giấy để trang trí. Thông thường các sản phẩm với trang trí như vậy lần đầu tiên được phủ một lớp men sôcôla đen. Sau đó giấy nến openwork giấy cắt được đặt trên các bức tường nội thất. thì một ít men nhẹ được rắc lên trên toàn bộ nội thất và đôi khi các bức tường bên ngoài. Sau khi hình dạng giấy được lấy ra, nó cho thấy một thiết kế màu đen trên nền màu đốm nhẹ hơn. Một biến thể có thiết kế màu sắc nhẹ hơn trên một nền đen. Một số thiết kế cắt giấy hơn thường được tìm thấy bao gồm hoa mận, phun hoa, rồng, phượng. Ngoài ra còn có những mẫu có hình bình hành và 4 ký tự Trung Quốc như ( ( 福 寿 康 寧 ) tức là tài sản, tuổi thọ, sức khỏe và bình an hay ( 长 命 福 贵 ) tức là cuộc sống lâu dài và thịnh vượng.

Một đặc điểm thú vị là vị trí thiết kế Papercut trên sản phẩm và sau đó áp dụng các men sôcôla đen. Các thiết kế có thể được bỏ unglaze hoặc đôi khi các chi tiết cải tiến với màu sắt nâu và toàn bộ thiết kế được phủ một men sáng hơn trước khi sản xuất.

Một loại bát Jizhou đen có độ bóng nổi tiếng là với các trang trí lá tự nhiên. Một chiếc lá bị rã chỉ với những gân lá có thể đã được sử dụng. Rất có thể, nó được phủ một lớp men màu sắc nhẹ hơn trước khi nó được định vị vào bên trong một cái bát và phủ một lới men bóng trong suốt

Lò gốm Jizhou cũng sản xuất một loại Cizhou men dưới men màu nâu sắt họa tiết gân của lá trên men cũng có những mẫu có motif cong. các mẩu có hình ảnh này được phát hiện từ một ngôi mộ ở Nam Xương trong thời kỳ 1209. Trong thời gian này có lẽ những tác phẩm hoa văn dưới men đã trở thành sản xuất chính của gốm sứ Jizhou

_ Jizhou kilns, Song dynasty (960-1279)

_ bài viết của Alain Truong Trong Nghia
--br via tradutor do google

A pesquisa arqueológica e registros antigos mostraram que os fornos de Jizhou iniciou a produção do período dinastias Tang tarde / 5. 
Os fornos de Jizhou foram localizado perto Yonghe na província central de Jiangxi. A pesquisa arqueológica e registros antigos mostraram que os fornos de Jizhou iniciou a produção do período dinastias Tang tarde / 5. Os produtos mais antigos consistia em mercadorias brancos com um toque de tom azulado luz. Os vasos consistia principalmente de jarros, prato e tigelas. As taças poderia ser simples ou ter motivo impressionado na base interior. Motivos consistia de um único caractere chinês, tal como ji (记), ji (吉) ou rolos florais, peixes em ondas. Há também aqueles com ferro marrom caracteres chineses, como ji (吉), fu (福), pingue-tai (太平) e etc.

Por Song sul cedo, Jizhou começou a produzir mercadorias pretos. O esmalte tende a ser chocolate fino e escuro ou de cor marrom escuro. A pasta de Jizhou mercadorias varia de um branco acinzentado a uma cor clara. O pé da bacia é muito baixo e dificilmente visível a partir da vista frontal. Os produtos iniciais foram comparativamente pobres substitutos do esmalte espesso e brilhante das famosas Jian wares preto da província de Fujian.

Os oleiros Jizhou foram, contudo, muito criativo e, posteriormente, introduziu novas técnicas decorativas para melhorar a atratividade de seus produtos pretos. A primeira técnica envolveu uma segunda cor mais clara sobre-esmalte que é polvilhado, arrastou ou pintado no escuro esmalte de base acastanhado. Esta nova técnica faz wares Jizhou temmoku distintivo e garantiu seu lugar na história da arte antiga cerâmica chinesa.

Dois produtos bem conhecidos envolvidos polvilhar um isqueiro excesso de esmalte para produzir os chamados efeitos de peles da concha de tartaruga e do tigre. Eles podem ter uma qualidade mosqueado bolor seco ou pode ser mais transparente e brilhante se cozido a uma temperatura mais elevada.

Outros tipos de efeitos também foram produzidos, como mostrado na foto abaixo. De acordo com Nigel Wood, em seu livro "Os esmaltes chineses", a composição das receitas da cor mais clara sobre-esmalte é essencialmente similar. Os resultados foram provavelmente o resultado da atmosfera do forno e da temperatura. Na maioria das peças, uma substância branca leitosa também estavam presentes principalmente na área com o esmalte de cor mais clara. Quanto mais leve o excesso de esmalte é rica em Calcia e magnésia que produziu uma opalescência leitosa amarelada e com posterior aquecimento acima de 1.260 graus centígrados se tornar uma rica ambers transparentes. Os principais ingredientes desses Jizhou excesso de esmalte foram, provavelmente, cinzas de madeira de algum tipo low-sílica.

Os oleiros Jizhou também usou cortes de papel para a decoração. Normalmente embarcações com tais decoração foram primeiramente revestido com um esmalte do chocolate escuro. Depois que stencils a céu aberto de papel cortado foi posicionado na parede interior. Um esmalte mais leve é ​​então polvilhado sobre a totalidade do interior e por vezes a parede externa. Após a forma de papel é removido, ele mostrou um design preto em uma cor manchada fundo mais claro. A variação tem o design na cor mais clara sobre um fundo preto. Alguns desenhos de papel de corte mais comumente encontrados incluem ameixa, pulverizador floral, dragão e Phoenix. Há também aqueles com padrões rombóide e 4 caracteres chineses como fu shou kang ning (福寿 康寧), ou seja fortuna, longevidade, saúde e paz ou chang ming gui fu (长命 福贵), ou seja, vida longa e prosperidade.

Outra variação interessante é posicionar o design papercut no navio e, em seguida, aplicar o esmalte do chocolate escuro. O projeto poderia ser deixado unglaze ou em algum momento os detalhes reforçada com deslizamento de ferro marrom e todo o projeto coberto com um esmalte transparente antes de disparar.

Outro famoso Jizhou peças esmaltadas preto é que, com a decoração da folha naturalista. pode ter sido utilizada uma folha pré-apodreceu apenas com os restos de esqueletos. Muito provavelmente, ele é revestido com um esmalte de cor mais clara, antes de ser posicionada no interior de uma bacia de vidrado negro.fornos Jizhou também produziu wares tipo Cizhou com sub-esmalte ferro marrom motif pintado. Em alguns exemplos, parte do motivo é incisão como as veias das folhas no travesseiro abaixo. Ti são também aqueles com motivo curvo. Os primeiros exemplos conhecidos de ferro motif pintado eram de um túmulo em Nanchang e pode ser datada de AD 1209. Durante o período Yuan, sub-esmalte louças pintadas tornou-se a principal produção de Jizhou forno.

Nenhum comentário:

Postar um comentário