Google+ Followers

sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Auniversary: ​​The latest discovery! Where now the tunnel? --- Zamek Książ: Najnowsze odkrycie! Dokąd teraz tunelem? --- Auniversary: ​​A mais recente descoberta! Onde está agora o túnel?

Ice Tower, which was discovered in the castle Książ, contains more surprises. We already know that there are two tunnels extending towards the east and west - one is blind, but the second probably leads to the terraces below the castle. Unfortunately, it was partitioned stone wall, and its removal must be agreed with the conservator. What else is hidden tower?

Lift time

In place of excavations they meet really three different castles Książ. This from the Middle Ages, from the thirteenth century, when it was established there moat defending a small castle then. This from the seventeenth century, when the tower was built ice. And this from the twentieth century, from the dark Nazi era, when destroyed its remains. It is also a journey into the depths of the earth, because the moat was 10 meters below the current access road to the tunnel of economic and at the medieval Oślej roads, traces of which can be seen on the terrace below.

- When the current road built in the twentieth century, was filled basements already demolished the tower and its foundations. When removed hence the big tree, its roots revealed the cellar ceiling. After her odgruzowaniu found two tuneliki. We knew the tower of the figures, but we did not know anything about her foundation. They may be older than she was. They demolished it probably when built courtyard of honor in the first half. XVIII century. This is a great historical discovery, completely unrelated to World War II, an insight into the history of the castle during the great reconstruction at the time of Maximilian von Hochberg. We did not have yet discovered such a rank - says Andrzej Gaik guide to the castle Książ.

Two windows and a thick glass

By the way, also unearthed traces of medieval fortifications dry moat. It is also a very valuable find, though perhaps not as spectacular as tunnels.

- Now we have to reveal everything, organize, and see what will determine the conservator who has already received from us documentation. We want to show the tower tourists are unlikely to be able to descend to the bottom, because the tunnels are too low, 120 - 140 cm and technically we do not have the possibility of making them available, but we think of thick glass, which you will come to look inside and see highlighted the bottom of the tower and the entrance to the tunnel - says Bogdan Rosicki, employee supervising the excavation of the castle.

This little bigger fridge. I fireplace

Tunnel Out on the west side is admittedly baffled wall, but you can see that there has been made drainage, which must have drainage, so the next step is the search for work GPR exit on the terrace below. It is not yet clear role of the tunnel, maybe, he says Bogdan Rosicki, it was just dehydration towers, in which, after the ice melted. Today, moreover, stands in the water. Tower ice refrigerator was old times here in the winter were removed chunks of ice from the castle ponds that slowly melted over the summer months, keeping the temperature 3-4 degrees Celsius, suitable for storage of meat, dairy and other products. That hung here inks provide hooks found. But not only hooks found.

- The most exciting thing - there were parts of the fireplace. We have no idea of ​​which it is the room because it is very destroyed, and, as we know, fireplaces was in the lock 300. We're trying to go to any match. Were also well-preserved fragments of the roof, a lot of broken porcelain with German subtitles, metal components such as buckles or hardware. When we finish work, we will present these items - says Bogdan Rosicki.

The castle itself is its documentation

Since the case "gold train" temporarily subsided, find Książ is of great interest. How to tell the employees of the company operating the excavations, visitors are looking into them very often. Immediately after the discovery of the tourists came from Silesia. Excavations will be taken care of an archaeologist. Of course, there are supervised 24 hours a day.

Of course, there are others in the castle legendary objects that can suddenly be discovered during renovation work or other accident. They are sought after, for example, medieval dungeons beneath the Gothic part of the castle, which is a lot of information. Says Bogdan Rosicki, we all hoped that the blind tunnel leads into the courtyard of honor and can somehow be combined with other underground passages. We do not know what else in this place find, because really the Książ is one big mystery.

- We have no documentation, because everything deported Germany. And here is the problem, because in Książ operate in the dark. If she was, it would not need to dig - says Andrzej Gaik.

The decision conservator to continue the work may be known in a few days.

Text and photo: Magdalena SakowskaFonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.


--pl 
Zamek Książ: Najnowsze odkrycie! Dokąd teraz tunelem?

Baszta lodowa, którą odkryto w zamku Książ, zawiera kolejne niespodzianki. Już wiemy, że są tam dwa tunele odchodzące w kierunku wschodnim i zachodnim – jeden jest ślepy, ale drugi prawdopodobnie prowadzi na tarasy poniżej zamku. Niestety, został przegrodzony kamienną ścianą, a jej usunięcie musi być uzgodnione z konserwatorem zabytków. Co jeszcze kryje baszta?

Winda czasu
W miejscu wykopaliska spotykają się tak naprawdę trzy różne zamki Książ. Ten ze średniowiecza, z XIII wieku, kiedy powstała tam fosa broniąca niewielkiego wtedy zamczyska. Ten z XVII wieku, kiedy to zbudowano basztę lodową. I ten z XX wieku, z mrocznych nazistowskich czasów, gdy zniszczono jej pozostałości. Jest to też podróż w głąb ziemi, bo fosa znajdowała się 10 metrów poniżej obecnej drogi dojazdowej do tunelu gospodarczego, a na poziomie średniowiecznej Oślej Drogi, której ślady widać na tarasie poniżej.

- Gdy budowano obecną drogę w XX wieku, zasypano piwnice rozebranej już wtedy baszty i jej fundamenty. Kiedy usunięto stąd wielkie drzewo, jego korzenie odsłoniły strop piwnicy. Po jej odgruzowaniu odnaleźliśmy dwa tuneliki. Znaliśmy basztę z rycin, ale niczego nie wiedzieliśmy o jej fundamentach. Mogą być starsze niż ona. Rozebrano ją prawdopodobnie, kiedy budowano dziedziniec honorowy w I poł. XVIII wieku. To wielkie odkrycie historyczne, zupełnie niezwiązane z II wojną światową, wgląd w historię zamku podczas jego wielkiej przebudowy w czasach Maksymiliana von Hochberg. Nie mieliśmy jeszcze odkrycia takiej rangi – mówi Andrzej Gaik, przewodnik po zamku Książ.

Dwa szyby i gruba szyba

Przy okazji odkopano też ślady umocnień średniowiecznej suchej fosy. To również bardzo cenne znalezisko, choć może nie tak spektakularne, jak tunele.

- Teraz musimy wszystko odsłonić, uporządkować i zobaczymy, jakie będą ustalenia konserwatora zabytków, który już otrzymał od nas dokumentację. Chcemy pokazać basztę turystom, raczej nie będą mogli schodzić na dół, bo tunele są zbyt niskie, 120 – 140 cm i technicznie nie będziemy mieli możliwości ich udostępnienia, ale myślimy o grubej szybie, na którą będzie można wchodzić, żeby zajrzeć do środka i obejrzeć podświetlone dno baszty i wejścia do sztolni - mówi Bogdan Rosicki, pracownik zamku nadzorujący wykopaliska.

Taka trochę większa lodówka. I kominek

Tunel odchodzący w stronę zachodnią jest wprawdzie przegrodzony ścianą, ale widać, że został tam zrobiony drenaż, który musiał mieć odpływ, więc kolejny krok prac to poszukiwania georadarowe wyjścia na tarasie poniżej. Nie jest jeszcze jasna rola tunelu, może, jak mówi Bogdan Rosicki, był on po prostu odwodnieniem baszty, w której przecież topniał lód. Dziś zresztą stoi w nim woda. Baszta lodowa była lodówką dawnych czasów, tu w zimie znoszono bryły lodu z zamkowych stawów, które powoli topniały przez letnie miesiące, zachowując temperaturę 3-4 stopni Celsjusza, odpowiednią do przechowywania mięsa, jego przetworów i innych produktów. O tym, że wieszano tutaj tusze, świadczą odnalezione haki. Ale nie tylko haki odnaleziono.

- Z najciekawszych rzeczy – znalazły się fragmenty kominka. Nie mamy pojęcia, z której jest on sali, bo jest bardzo zniszczony, a, jak wiemy, kominków było w zamku 300. Próbujemy go do jakiejś dopasować. Znalazły się też dobrze zachowane fragmenty pokrycia dachowego, dużo potłuczonej porcelany z niemieckimi napisami, elementy metalowe, jak klamry czy okucia. Kiedy skończymy prace, zaprezentujemy te przedmioty – mówi Bogdan Rosicki.

Zamek sam jest swoją dokumentacją

Ponieważ sprawa „złotego pociągu” chwilowo ucichła, znalezisko w Książu budzi wielkie zainteresowanie. Jak mówią pracownicy firmy prowadzącej wykopy, zwiedzający zaglądają do nich bardzo często. Zaraz po odkryciu zjawili się turyści ze Śląska. Wykopaliska zostaną objęte opieką archeologa. Oczywiście, są dozorowane 24 godziny na dobę.

Rzecz jasna, są w zamku inne legendarne obiekty, które mogą nagle zostać odkryte podczas prac remontowych lub przez inny przypadek. Są poszukiwane na przykład średniowieczne lochy pod gotycką częścią zamku, o których jest sporo informacji. Jak mówi Bogdan Rosicki, wszyscy liczyli na to, że ślepy tunel prowadzi pod dziedziniec honorowy i może jakoś łączy się z innymi przejściami podziemnymi. Nie wiadomo, co się jeszcze w tym miejscu odnajdzie, bo tak naprawdę cały Książ jest jedną wielką zagadką.

- Nie mamy dokumentacji, bo wszystko wywieźli Niemcy. I tu jest problem, bo w Książu działamy po omacku. Gdyby ona była, to nie trzeba by było kopać – mówi Andrzej Gaik.

Decyzja konserwatora zabytków co do kontynuowania prac może być znana już za kilka dni.

Tekst i foto: Magdalena Sakowska


--br via tradutor do google
Auniversary: ​​A mais recente descoberta! Onde está agora o túnel?

Ice Tower, que foi descoberto no castelo Książ, contém mais surpresas. Nós já sabemos que há dois túneis que se estendem em direção ao leste e oeste - um é cego, mas o segundo provavelmente leva aos terraços abaixo do castelo. Infelizmente, ele foi dividido parede de pedra, e sua remoção deve ser acordado com o conservador. O que mais está torre escondida?

tempo de elevador
No lugar de escavações eles se encontram realmente três diferentes castelos Książ. Isso a partir da Idade Média, a partir do século XIII, quando foi estabelecido há fosso defender um pequeno castelo então. Isso a partir do século XVII, quando a torre foi construída gelo. E isso a partir do século XX, desde a era nazista escuro, quando destruiu os seus restos mortais. É também uma viagem para as profundezas da terra, porque o fosso era de 10 metros abaixo da estrada de acesso atual para o túnel de econômico e nas estradas Oslej medievais, vestígios de que pode ser visto no terraço abaixo.

- Quando a estrada actual construído no século XX, foi preenchido porões já demoliu a torre e seus fundamentos. Quando removido, portanto, a grande árvore, as suas raízes revelou o teto do porão. Depois de sua odgruzowaniu encontrou dois tuneliki. Sabíamos que a torre das figuras, mas não sabia nada sobre sua fundação. Eles podem ser mais velhos do que ela. Eles demoliram provavelmente quando construído pátio de honra na primeira metade. século XVIII. Esta é uma grande descoberta histórica, completamente alheios a II Guerra Mundial, uma visão sobre a história do castelo durante a grande reconstrução no momento da Maximilian von Hochberg. Nós não ter descoberto ainda essa classificação - diz Andrzej Gaik guia para o castelo Książ.

Duas janelas e um vidro grosso

By the way, também descobriu vestígios de fortificações medievais fosso seco. É também um achado muito valioso, embora talvez não tão espectacular como túneis.

- Agora temos que revelar tudo, organizar e ver o que vai determinar o conservador que já recebeu de nós documentação. Queremos mostrar a torre turistas não são susceptíveis de ser capaz de descer até o fundo, porque os túneis são muito baixos, 120 - 140 cm e tecnicamente não temos a possibilidade de torná-los disponíveis, mas nós pensamos de vidro grosso, que você venha a olhar para dentro e ver destacou o fundo da torre ea entrada para o túnel - diz Bogdan Rosicki, empregado supervisionar a escavação do castelo.

Este frigorífico pouco maior. I lareira

Túnel para fora no lado oeste é reconhecidamente perplexo parede, mas você pode ver que não foi feita a drenagem, o que deve ter drenagem, então o próximo passo é a busca de saída GPR trabalho no terraço abaixo. Ainda não está claro papel do túnel, talvez, ele diz Bogdan Rosicki, era apenas torres de desidratação, em que, depois de o gelo derretido. Hoje, além disso, está na água. Torre de gelo geladeira era nos velhos tempos aqui no inverno foram removidos pedaços de gelo das lagoas do castelo que lentamente derretido ao longo dos meses de Verão, mantendo a temperatura de 3-4 graus Celsius, adequado para o armazenamento de carne, laticínios e outros produtos. Pendurado aqui tintas fornecem ganchos encontrados. Mas não só os ganchos encontrados.

- A coisa mais excitante - havia partes da lareira. Nós não temos idéia de qual é o quarto porque ele está muito destruída, e, como sabemos, lareiras estava na fechadura 300. Estamos tentando ir a qualquer jogo. Também eram fragmentos bem preservados do telhado, um monte de porcelana quebrada com legendas em alemão, componentes metálicos, tais como fivelas ou hardware. Quando terminar o trabalho, vamos apresentar esses itens - diz Bogdan Rosicki.

O próprio castelo é a sua documentação

Desde o caso "trem de ouro" temporariamente diminuído, encontrar Książ é de grande interesse. Como saber os empregados da empresa que opera as escavações, os visitantes estão olhando para eles muito frequentemente. Imediatamente após a descoberta dos turistas vieram de Silésia. As escavações serão tomados cuidados de um arqueólogo. Claro, existem são supervisionados 24 horas por dia.

Claro, há outros nos objetos lendários do castelo que podem de repente ser descobertos durante os trabalhos de renovação ou outro acidente. Eles são procurados, por exemplo, masmorras medievais sob a parte gótica do castelo, que é um monte de informações. Diz Bogdan Rosicki, todos esperávamos que o túnel sem saída leva para o pátio de honra e de alguma forma pode ser combinado com outras passagens subterrâneas. Nós não sabemos o que mais neste lugar encontrar, porque realmente o Książ é um grande mistério.

- Nós não temos nenhuma documentação, porque tudo deportado Alemanha. E aqui está o problema, porque em Książ operar no escuro. Se ela fosse, não seria necessário cavar - diz Andrzej Gaik.

O conservador decisão de continuar o trabalho pode ser conhecido em poucos dias.

Texto e foto: Magdalena Sakowska


Nenhum comentário:

Postar um comentário