Google+ Followers

quinta-feira, 20 de outubro de 2016

Hàn Cán (706-783) was a painter Tang Dynasty China. --- Hàn Cán ( 706-783 ) là một họa sĩ thời nhà Đường Trung Quốc. --- Hàn Cán (706-783) foi um pintor da Dinasta Tang na China.

Dimensional paintings such as platinum grills, Section code map, map Vienna code, ... has left a very personal vision of the painter Han Gan horses.talented painter Han Gan Wang Wei is a contemporary famous poet Wang Wei main findings and supported him in fostering talents.

After the process of learning and hard work to supply South Personnel and become an artist of the Tang Palace.

Welding Personnel is the author of many portraits and paintings Buddhist themes, but he is best known for paintings of horses by the horses of his paintings depict not only is the shape of a horse but also demonstrates its success the spirit of South Rolling horse showing his strength in physical function, chest sure, mane bristling up, nose upward, four hooves contempt categorically and South Rolling eyes shining success in the subject to the point where the next generation of artists to draw on this horse had to study and refer to his paintings.


Welding Personnel came from a poor family.

His country today is still not clearly defined, possibly in Chang'an (now Xi'an City, Shaanxi Province), or in Lam Dien (also in today's Xi'an) or at Dai Luong (now Kaifeng , Henan). When I was young, talented South Personnel was Wang Wei, a famous poet of the road, get out there and support the main Mr Wang Wei has in fostering talents.

After the process of learning and hard work, he needed to offer and became the court painter of the Tang Dynasty.

Welding Personnel is the author of many portraits and paintings on the subject of Buddhism; However, he is best known by the paintings of horses.The picture of his horse not only describe the shape of a horse but also the success the "spirit" of it. South Officers succeeded in this topic to the point where the next generation of artists when drawing the horse had to study and refer to his paintings.


Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: 

Toan Hoang 

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

O tempo voa, obras de arte são para a eternidade, sem rugas!


--vt
Hàn Cán ( 706-783 ) là một họa sĩ thời nhà Đường Trung Quốc.

Những bức tranh như Chiêu Dạ bạch đồ, Mục mã đồ, Viên mã đồ,… đã để lại một cái nhìn rất riêng về ngựa của họa sĩ Hàn Cán. 

tài năng của Hàn Cán được danh họa Vương Duy một nhà thơ nổi tiếng đương thời phát hiện và chính Vương Duy đã hỗ trợ ông trong việc rèn luyện tài nghệ .

Sau quá trình học tập và khổ luyện Hàn Cán vào cung và trở thành họa sĩ Cung Đình của nhà Đường.

Hàn Cán là tác giả của nhiều bức tranh chân dung và các bức tranh đề tài phật giáo ,tuy nhiên ông được biết đến nhiều nhất bởi các họa phẩm về ngựa các bức tranh vẽ ngựa của ông không chỉ miêu tả được hình thể của ngựa mà còn thể hiện thành công cái thần của nó Con ngựa của Hàn Cán thể hiện sức mạnh của mình ở hàm khỏe, ngực chắc, bờm dựng tua tủa, mũi hất lên, bốn vó khinh khoát và đôi mắt sáng ngời Hàn Cán thành công trong đề tài này tới mức mà các họa sĩ thế hệ sau này khi vẽ về ngựa đều phải nghiên cứu và tham khảo các bức tranh của ông.
-
Hàn Cán xuất thân từ một gia đình nghèo. 

Quê của ông ngày nay vẫn chưa xác định rõ, có thể là ở Trường An (nay là thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây), hoặc ở Lâm Điền (cũng thuộc Tây An ngày nay) hoặc ở Đại Lương (nay là Khai Phong, Hà Nam). Lúc còn trẻ, tài năng của Hàn Cán được Vương Duy, một nhà thơ nổi tiếng đường thời, nhận ra và chính Vương Duy đã hỗ trợ ông trong việc rèn luyện tài nghệ. 

Sau quá trình học tập và khổ luyện, Hàn Cán vào cung và trở thành nhà họa sĩ cung đình của nhà Đường.

Hàn Cán là tác giả của nhiều bức tranh chân dung và các bức tranh về đề tài Phật giáo; tuy nhiên ông được biết tới nhiều nhất bởi các họa phẩm về ngựa. 

Các bức tranh về ngựa của ông không chỉ miêu tả được hình thể của ngựa mà còn thể hiện thành công cái "thần" của nó. Hàn Cán thành công trong đề tài này tới mức mà các họa sĩ thế hệ sau này khi vẽ về ngựa đều phải nghiên cứu và tham khảo các bức tranh của ông.
--br
Hàn Cán  (706-783) foi um pintor da Dinastia Tang na China.
Pinturas tridimensionais, tais como grelhas de platina, mapa código de Seção, mapa código de Viena, ... deixou uma visão muito pessoal do pintor cavalos Han Gan.

Talentoso pintor Han Gan Wang Wei é um famoso poeta contemporâneo principais conclusões Wang Wei e o apoiou na promoção talentos.

Após o processo de trabalho de aprendizagem e difícil de fornecer Sul pessoal e tornar-se um artista do Palácio Tang.

Hàn Cán é o autor de muitos retratos e pinturas temas budistas, mas ele é mais conhecido por pinturas de cavalos. Suas pinturas de cavalos retratam não só  a forma de um cavalo mas também demonstrava o sucesso e o espírito do cavalo do Sul.  Mostra a sua força na função física, peito, a juba, o nariz para cima, os quatro cascos, olhos brilhando.  Conhecedor no assunto até o ponto de que a próxima geração de artistas para desenhar sobre este cavalo tinha que estudar as suas pinturas.
-
Hàn Cán  veio de uma família pobre.

Seu país hoje ainda não está claramente definido, possivelmente em Chang'an (atual cidade de Xi'an, província de Shaanxi), ou em Lam Dien (também em Xi'an de hoje) ou pelo Dai Luong (agora Kaifeng , Henan). 

Quando eu era jovem, talentosom, foi Wang Wei, um famoso poeta da estrada, chegou e apoiou Sr. Wang Wei tem na promovido talentos.

Após o processo de aprendizagem e trabalho duro e tornou-se o pintor da corte da Dinastia Tang.

Hàn Cán é o autor de muitos retratos e pinturas sobre o tema do budismo; No entanto, ele é mais conhecido pelas pinturas de cavalos.


Nenhum comentário:

Postar um comentário