Google+ Followers

terça-feira, 25 de outubro de 2016

Răul din societatea de azi a fost programat pas cu pas cu mult timp în urmă. Un exemplar se află şi acum la British Museum din Londra.. --- Evil in today's society has been programmed step by step long ago. A copy is now in the British Museum in London. --- Mal na sociedade de hoje foi programado passo a passo há muito tempo. Uma cópia está agora no Museu Britânico, em Londres.

În anul 1773, în casa baronului Mayer Amschel Rotschild situată pe o stradă evreiască din Frankfurt, s-au întâlnit 12 evrei bogaţi, mari cămătari ai vremii. Ei şi-au propus, nici mai mult, nici mai puţin decât gestionarea averilor lumii, în urma unui program cu bătaie lungă de mai bine de… 225 de ani! Mai mult decât atât, cei 12 îşi propuneau ca lumea să fie condusă de un guvern mondial cu capitala la Ierusalim şi toată povestea asta să fie realizată cu preţul a trei războaie mondiale.


Printr-o tradiţie ce ţine de istoria lojilor masonice, cei 12 şi urmaşii lor de astăzi care gestionează averile lumii şi-au spus iluminaţi.

Unul dintre materialele scrise de cei 12 se numeşte Protocoalele Înţelepţilor Sionului. Elaborat în 1773, acest document a fost secret până în anul 1901 când, descoperit din întâmplare de către profesorul rus S. Nilus a fost publicat şi ulterior tradus în engleză de către Victor Marsden. Un exemplar se află şi acum la British Museum din Londra.

Destul de amănunţit, materialul prezintă strategii pentru: controlul finanţelor lumii, controlul presei, controlul asupra credinţei, manipularea informaţiei, coruperea, discreditarea şi chiar suprimarea fizică a celor ce se împotrivesc, controlul politicii, elaborarea războaielor (aducătoare de venituri importante), controlul educaţiei, controlul lojilor masonice

Un alt document redactat de cei 12 este Noul Testament Diabolic, cunoscut de asemenea publicului datorită unei pure întâmplări din 1785: curierul care transporta documentul a fost trăsnit şi materialele au ajuns în mâna poliţiei. Mult asemănător în ideologie, documentul poate fi o oglindă a lumii de astăzi:

„Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremaţia asupra opiniei publice. Prin aceasta se poate semăna între oameni atâta sciziune, îndoială şi păreri contradictorii încât ei nu se vor mai descurca în zăpăceala colectivă… Al doilea secret este de a pune în mişcare toate slăbiciunile şi defectele omeneşti, patimile, greşelile până ce oamenii nu se mai pot înţelege între ei… Prin invidie, ură, discordie şi război, prin foamete, lipsuri şi molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite, încât nu vor şti cum să iasă din impas, decât dacă se supun voinţei noastre, a Iluminaţilor. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi, în orice caz, o pradă uşoară pentru noi. Vom obişnui popoarele să ia aparenţele drept momeală adevărată, să se mulţumească cu superficialităţi, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârşit să asculte de noi, Iluminaţii. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor….

Prin şarlatanii şi vorbe goale, oamenii trebuie sustraşi pentru ca să nu se poată gândi cu mintea proprie. Oratorii politicii instruiţi de Iluminaţi trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de «democraţie» şi «libertate», încât oamenii să fie dezgustaţi de discursuri politice de orice natură ar fi ele. Ideologia Iluminaţilor însă, trebuie să fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite şi lipsite de critică. Dominaţia mondială se obţine numai pe căi ocolite, prin subminarea selectivă a libertăţilor, prin legi, prin ordine a electoratului, prin presă, prin educaţie şi metode de învăţământ, dar mai ales sub stricta ţinere în secret activităţilor noastre.

Guvernele trebuie hărţuite până când, de dragul liniştii, să fie dispuse să cedeze puterea. Vom aţâţa în Europa contradicţii individuale și naționale, rasiale și religioase, astfel ca statele să nu mai găsească punţi de înţelegere între ele. Preşedinţii de stat vor fi aleşi de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiuni asupra lor, spre a putea da legilor sensul dorit de noi şi pentru a putea modifica constituţia. Vom corupe înalţii funcţionari ca să sporească datoriile externe ale statului spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculaţii la bursă, pentru a distruge puterea monedei…

Societatea spre care tindem trebuie să fie alcătuită, în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliţie şi soldaţi, iar în rest, din cetăţeni lipsiţi de avere. Prin introducerea dreptului de vot general şi individual, vom instaura supremaţia absolută a maselor. Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuşi a fiecărui individ, vom diminua importanţa familiei şi valoarea ei educativă. Printr-o educaţie bazată pe principii false, ideologii mincinoase, vom face ca tineretul să fie indus în eroare, uşor de condus şi deprava

Întemeierea cât mai multor organizaţii cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loji publice au ca scop să le arunce la cât mai mulţi nisip în ochi.

Prin metodele expuse, naţiunile vor fi silite să cedeze Iluminaţilor dominaţia lumii. Noul guvern mondial va trebui să apară ca patronul şi binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizaţi vecinii şi instigaţi la o acţiune armată.”

Articol relatat de portalul Yogaesoteric.


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

O tempo voa, obras de arte são para a eternidade, sem rugas!
--in via tradutor do google
Evil in today's society has been programmed step by step long ago. A copy is now in the British Museum in London.

In 1773 Baron Mayer Amschel Rothschild house located on a street Hebrew Frankfurt met 12 Hebrew wealthy, big sharks of the time. They proposed, no more, no less than the wealth management world, following a long-range program for more than 225 years ...! Moreover, the 12 aims the world to be ruled by a world government with its capital in Jerusalem, and all this to be achieved at the price of three world wars.

By a tradition related to the history of Masonic lodges, 12 and their descendants today managing wealth enlightened world have said.

One of the 12 written material is called The Protocols of the Elders of Zion. Developed in 1773, this document was secret until 1901 when, by chance discovered by Russian Professor S. Nilus was published and later translated into English by Victor Marsden. A copy is now in the British Museum in London.

Quite thoroughly, the material presents strategies: controlling finances world, control the media, control of faith, manipulation of information, corruption, discredit and even suppression of physical those who resist control policy, drafting wars (gainful important) control education control Masonic lodges.

Another document drawn up by the 12 New Testament Diabolic is also known thanks to a pure public events in 1785: the courier transport document has been struck and materials have reached the hands of the police. Much like the ideology, the document may be a mirror of today's world:

"The first secret of how it can manipulate the company is supremacy over public opinion. That is to sow among the people so much division, doubt and conflicting opinions that they will not do well in confusion collective ... The second secret is to move all the weaknesses and defects of human passions, mistakes until people no longer by understanding between them ... envy, hatred, discord and war, by famine, privation, and pestilences, all nations will be so weakened that they will not know how to get out of the impasse, unless it is subject to our will, the Illuminati. A state that is exhausted by upheaval or internal conflicts will, in any case, easy prey for us. We used to bait people to take appearances as true, to settle for superficiality, running only for pleasure, to run out seeking something new, because finally listen to us, the Illuminati. And we will reward the masses with adequate income for their allegiance ....

By charlatans and empty words, people have distracted because they can not think with their own mind. Enlightened policy orators trained as currency must beat the concepts of "democracy" and "freedom", that people are disgusted with political speeches of any kind may be. Illuminati ideology but must be constantly inculcated. The masses are blind, reckless and lacking critical. World domination is achieved only surreptitiously through selective undermining freedoms by law, by order of the electorate through the media, through education and teaching methods, especially under strict secret keeping in our activities.

Governments should harassed until, for the sake of peace, be willing to cede power. We in Europe contradictions individual and national, racial and religious so that states not find bridges of understanding between them. State presidents will be elected in November, among those we obey. They each have one black spot, vulnerable in the past, so we can put them under pressure, to be able to give the desired direction of new laws and to modify the constitution. We corrupting senior officials to increase the state's foreign debt to become debt-slaves of our banks. Will cause economic crisis by speculating on the stock market, to break the power of money ...

Society are striving to be composed, besides us, a handful of millionaires who depend on us, police and soldiers, and the rest of people deprived of wealth. By introducing general voting rights and individually, we establish absolute supremacy of the masses. By propagating right to dispose of himself to each individual, we diminish the importance of the family and its educational value. Through an education based on false principles, false ideologies, we will do that youth be misled, easy to drive and depraved.

As the foundation of many organizations with different names, luring as many in the public lodges aim to throw as many sand in the eye.

By the methods disclosed, the nations will be forced to cede Illuminati world domination. The new world government will be appearing as a patron and benefactor nations. If a nation is opposed neighbors have mobilized and instigated to military action. "

Article narrated Yogaesoteric portal.

--br via tradutor do google
Mal na sociedade de hoje foi programado passo a passo há muito tempo. Uma cópia está agora no Museu Britânico, em Londres.Em 1773 casa Baron Mayer Amschel Rothschild localizado em uma rua hebraico Frankfurt reuniu 12 hebraico ricos grandes tubarões da época,. Eles propuseram, nem mais, nem menos do que o mundo da gestão de riqueza, na sequência de um programa de longo alcance por mais de 225 anos ...! Além disso, a 12 visa o mundo a ser governado por um governo mundial com sua capital em Jerusalém, e tudo isto a ser atingido pelo preço de três guerras mundiais.

Por uma tradição relacionada com a história de lojas maçônicas, 12 e seus descendentes hoje gerir a riqueza mundo iluminado disse.

Um dos materiais escritos 12 é chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Desenvolvido em 1773, este documento foi em segredo até 1901, quando, por acaso descoberto pelo professor russo S. Nilus foi publicado e posteriormente traduzido para o Inglês por Victor Marsden. Uma cópia está agora no Museu Britânico, em Londres.

Muito bem, o material apresenta estratégias: mundo finanças controlando, controlam os meios de comunicação, controle de fé, manipulação de informações, corrupção, desacreditar e até mesmo supressão da física aqueles que resistem a política de controle, elaboração das guerras lojas maçônicas (remunerado importante) de controle de educação controle.

Outro documento elaborado pelo Novo Testamento Diabolic 12 também é conhecido graças a um eventos públicos puros em 1785: o documento de transporte de correio foi atingido e materiais tenham chegou às mãos da polícia. Muito parecido com a ideologia, o documento pode ser um espelho do mundo de hoje:

"O primeiro segredo de como ele pode manipular a empresa é a supremacia sobre a opinião pública. Isso é semear entre as pessoas tanta divisão, dúvida e opiniões conflitantes que eles não fazem bem em confusão coletiva ... O segundo segredo é mover todas as fraquezas e defeitos de paixões humanas, erros até que não haja mais tempo com o entendimento entre eles ... a inveja, o ódio, a discórdia ea guerra, pela fome, privação, e pestes as pessoas, todas as nações será tão enfraquecido que eles não sabem como sair do impasse, se não estiver sujeita à nossa vontade, os Illuminati. Um estado que se esgota convulsão ou conflitos internos irá, em qualquer caso, uma presa fácil para nós. Nós usado para induzir as pessoas a tomar as aparências como verdadeiros, a contentar com superficialidade, correndo apenas por prazer, a correr para fora em busca de algo novo, porque, finalmente, ouvir a nós, os Illuminati. E vamos recompensar as massas com rendimento adequado para a sua fidelidade ....

Por charlatães e palavras vazias, as pessoas têm distraído, porque não pode pensar com sua própria mente. oradores política esclarecida treinados como moeda deve bater os conceitos de "democracia" e "liberdade", que as pessoas estão revoltados com discursos políticos de qualquer espécie pode ser. ideologia Illuminati, mas deve ser constantemente inculcados. As massas são cegos, imprudente e sem crítica. dominação mundial só é conseguida sub-repticiamente através liberdades descolamento seletivo por lei, por ordem do eleitorado através da mídia, através de métodos de educação e ensino, especialmente sob guarda segredo rigoroso nas nossas actividades.

Os governos devem assediado até que, por uma questão de paz, estar disposto a ceder o poder. Nós, na Europa Contradições individual e nacional, racial e religiosa, para que os estados não encontrar pontes de entendimento entre eles. presidentes estaduais será eleito em novembro, entre aqueles que obedecem. Cada um deles tem uma mancha preta, vulnerável no passado, para que possamos colocá-los sob pressão, para ser capaz de dar a direção desejada de novas leis e modificar a Constituição. Nós corromper altos funcionários para aumentar a dívida externa do Estado para se tornar dívida-escravos dos nossos bancos. Causará crise económica através da especulação no mercado de ações, para quebrar o poder do dinheiro ...

A sociedade está se esforçando para ser composto, além de nós, um punhado de milionários que dependem de nós, policiais e soldados, eo resto das pessoas privadas de riqueza. Com a introdução de direitos de voto gerais e individualmente, nós estabelecer a supremacia absoluta das massas. Ao propagar direito de dispor de si mesmo a cada indivíduo, que diminui a importância da família e seu valor educacional. Através de uma educação baseada em princípios falsos, falsas ideologias, vamos fazer o que a juventude se deixe enganar, fácil de conduzir e depravado.

Como a fundação de muitas organizações com nomes diferentes, atraindo o maior número nas lojas públicas destinam-se a jogar o maior número de areia nos olhos.

Pelos métodos revelados, as nações serão forçados a ceder o domínio do mundo Illuminati. O novo governo mundial vai aparecer como patrono e benfeitor nações. Se uma nação se opõe vizinhos se mobilizaram e instigado a ação militar. "


Artigo narrado portal Yogaesoteric.

Nenhum comentário:

Postar um comentário