Google+ Followers

sábado, 8 de julho de 2017

The Benaki Museum of Greek Culture is housed in one of the nicest neoclassical buildings of Athens close to the National Garden and the Greek Parliament. --- Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας κοντά στον Εθνικό Κήπο και τη Βουλή των Ελλήνων. --- O Museu Benaki da Cultura Grega está alojado em um dos mais bonitos edifícios neoclássicos de Atenas perto do Jardim Nacional e do Parlamento grego.

Founder
Antonis Benakis, born of an ancient family of the Greek Diaspora, was born in Alexandria in 1873 and was still living with the tradition of euphoria which, since the first post-revolutionary years of liberated Greece, has been established mainly in the field of Greek Hellenism.

Antonis Benakis in front of a showcase with an ancient vase. 1940-1950. ©

Benaki Museum,


Historical Archives

In Alexandria he began to manifest his collectible interests while at the same time the idea of ​​donation matured, which was crystallized by his definitive establishment in Athens in 1926.The mental world of Antonios Benakis was formed at a time when the rehabilitation of the national borders of Greece was a common vision on the parallel ideals of urban modernization and educational regeneration. His proverbial generosity was also indicative of the strengthening of many other intellectual institutions and important cultural events.

However, Antonios Benakis' personality was formed in a family atmosphere conducive to the formation of such ideals. The same climate was nurtured by his sister Penelope Delta (1874-1941), the rare sensitivity novelist who with her books grew generations of Greek youth.

The founder of the Museum would certainly have an influence on the example of his father, Emmanuel Benakis (1843-1929), close associate of the great politician Eleftherios Venizelos (1864-1936), who also donated his fortune by funding many charitable foundations and contributing to the rehabilitation of refugees Populations after the Asia Minor Catastrophe.

Within this context, only Antonios Benakis' offer can be understood. Its main feature remains the "in vivo" assignment to the Nation of the Museum that it created. However, his constant care for the best possible organization, enrichment and securing of the Museum's finances until his death in 1954 should also be made.

SIMILARITY ABOUT THE EXHIBITIONS OF A BENAKI PORTRAIT

CHRONOLOGY OF CENTRAL BUILDING

The Benaki Museum of Greek Culture is housed in one of the nicest neoclassical buildings of Athens close to the National Garden and the Greek Parliament.

The building was offered to the Nation to create the museum that would host his collections Antonis Benakis by himself and his three sisters, Alexandra, Pinelopi and Argini. After its most recent rebuilding (1989-2000), it houses a unique, long-lasting exhibition on the course of Greek culture from prehistory to the 20th century.

A small building was the original core of the complex. The first extension with substantial interventions was made by Anastasios Metaxas in 1911 after the purchase of the property by Emmanuel Benakis, father of Antonis. The exterior marble scale, the characteristic Doric propylon at the central entrance of Vas. Sofias Boulevard and the morphological elements of the facades were added. The next expansion was in 1930 to turn the building into a museum where the collections of Greek and Islamic art by Antonis Benakis were housed, as well as a collection of Chinese ceramics. There followed a series of additions in 1965, 1968 and 1973, which were necessary for housing more and more donations. After the expansion and redevelopment of the years 1989-2000 the building houses the collection of Greek art and cultural material of the Benaki Museum, the "Spyridon & Eurydice Costopoulos Hall" for periodical exhibitions, the Library and a number of functions and offices of the Foundation.


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.--gr 

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας κοντά στον Εθνικό Κήπο και τη Βουλή των Ελλήνων. 

ΙΔΡΥΤΗΣ
O Aντώνης Mπενάκης, γόνος παλαιάς ιστορικής οικογένειας της Ελληνικής Διασποράς, γεννήθηκε το 1873 στην Αλεξάνδρεια και ανατράφηκε με ζωντανή ακόμη την παράδοση της ευποιίας που, από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια της απελευθερωμένης Eλλάδας, εδραιώνεται κυρίως στο χώρο του παροικιακού Eλληνισμού.

Ο Αντώνης Μπενάκης μπροστά από προθήκη με αρχαίο αγγείο. 1940-1950. © 

Μουσείο Μπενάκη, 

Ιστορικά Αρχεία

Στην Aλεξάνδρεια άρχισε να εκδηλώνει τα συλλεκτικά του ενδιαφέροντα, ενώ ταυτόχρονα ωρίμαζε μέσα του η ιδέα της δωρεάς, η οποία αποκρυσταλλώθηκε με την οριστική του εγκατάσταση στην Αθήνα το 1926.
Ο ψυχικός κόσμος του Aντώνη Mπενάκη διαμορφώθηκε σε μια εποχή κατά την οποία η αποκατάσταση των εθνικών συνόρων της Eλλάδας πρόβαλλε ως κοινό όραμα πάνω στα παράλληλα ιδεώδη του αστικού εκσυγχρονισμού και της εκπαιδευτικής αναγέννησης. Ενδεικτική ήταν άλλωστε η παροιμιώδης γενναιοδωρία του στην ενίσχυση πολλών άλλων πνευματικών ιδρυμάτων και σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η προσωπικότητα ωστόσο του Aντώνη Mπενάκη διαμορφώθηκε μέσα σ’ ένα οικογενειακό κλίμα ευνοϊκό για τη διάπλαση τέτοιων ιδανικών. Το ίδιο κλίμα γαλούχησε και την αδελφή του Πηνελόπη Δέλτα (1874-1941), την σπάνιας ευαισθησίας μυθιστοριογράφο που με τα βιβλία της μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες της ελληνικής νεολαίας.
Τον ιδρυτή του Μουσείου θα επηρέασε οπωσδήποτε και το παράδειγμα του πατέρα του Eμμανουήλ Mπενάκη (1843-1929), στενού συνεργάτη του μεγάλου πολιτικού Eλευθερίου Bενιζέλου (1864-1936), που διέθεσε επίσης την περιουσία του χρηματοδοτώντας πολλά κοινωφελή ιδρύματα και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και μόνο μπορεί να γίνει κατανοητή η προσφορά του Aντώνη Mπενάκη. Βασικό της χαρακτηριστικό παραμένει η «εν ζωή» ανάθεση στο Έθνος του Μουσείου που δημιούργησε. Θα πρέπει όμως να εξαρθεί και η συνεχής φροντίδα του για την καλύτερη δυνατή οργάνωση, τον πλουτισμό και την εξασφάλιση των οικονομικών του Μουσείου ως το θάνατό του, το 1954.

imagem fundador
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ: ΕΚΔΟΧΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΡΕΤΟΥ ΤΟΥ Α. ΜΠΕΝΑΚΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας κοντά στον Εθνικό Κήπο και τη Βουλή των Ελλήνων. 

Το κτήριο προσφέρθηκε στο Έθνος για τη δημιουργία του μουσείου που θα φιλοξενούσε τις συλλογές του Αντώνη Μπενάκη από τον ίδιο και τις τρεις αδελφές του, Αλεξάνδρα, Πηνελόπη και Αργίνη. Μετά την πιο πρόσφατη ανάπλασή του (1989–2000) στεγάζει μια μοναδική διαχρονική έκθεση για την πορεία του ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορία έως τον 20ό αιώνα.

Ένα μικρό οικοδόμημα αποτελούσε τον αρχικό πυρήνα του συγκροτήματος. Η πρώτη επέκταση με ουσιαστικές επεμβάσεις έγινε από τον Αναστάσιο Μεταξά το 1911 μετά την αγορά του ακινήτου από τον Εμμανουήλ Μπενάκη, πατέρα του Αντώνη. Προστέθηκαν η εξωτερική μαρμάρινη κλίμακα, το χαρακτηριστικό δωρικό πρόπυλο στην κεντρική είσοδο της λεωφόρου Βασ. Σοφίας και τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων. Η επόμενη επέκταση έγινε το 1930 προκειμένου το κτήριο να μετατραπεί σε μουσείο όπου στεγάστηκαν οι συλλογές ελληνικής και ισλαμικής τέχνης του Αντώνη Μπενάκη, καθώς και μια συλλογή κινεζικής κεραμικής. Ακολούθησαν μια σειρά από προσθήκες στα 1965, 1968 και 1973, οι οποίες ήσαν απαραίτητες για τη στέγαση ολοένα περισσότερων δωρεών. Μετά την επέκταση και ανάπλαση των ετών 1989–2000 το κτήριο στεγάζει την συλλογή ελληνικής τέχνης και υλικού πολιτισμού του Μουσείου Μπενάκη, την «Αίθουσα Σπυρίδωνος & Ευρυδίκης Κωστοπούλου» για περιοδικές εκθέσεις, τη Βιβλιοθήκη και μια σειρά λειτουργιών και γραφείων του Ιδρύματος.
--br via tradutor do google 
O Museu Benaki da Cultura Grega está alojado em um dos mais bonitos edifícios neoclássicos de Atenas perto do Jardim Nacional e do Parlamento grego.


fundador
Antonis Benakis, nascido de uma antiga família da diáspora grega, nasceu em Alexandria em 1873 e ainda vivia com a tradição da euforia que, desde os primeiros anos pós-revolucionários da Grécia liberada, foi estabelecida principalmente no campo do grego Helenismo.


Antonis Benakis em frente a uma vitrine com um antigo vaso. 1940-1950. ©

Museu Benaki,

Arquivos históricos

Em Alexandria, ele começou a manifestar seus interesses colecionáveis ​​e, ao mesmo tempo, amadureceu a idéia de doação, que foi cristalizada pelo estabelecimento definitivo em Atenas em 1926.

O mundo mental de Antonios Benakis foi formado em um momento em que a reabilitação das fronteiras nacionais da Grécia era uma visão comum sobre os ideais paralelos de modernização urbana e regeneração educacional. Sua generosidade proverbial também mostrou o fortalecimento de muitas outras instituições intelectuais e importantes eventos culturais.

No entanto, a personalidade de Antonios Benakis foi formada em uma atmosfera familiar favorável à formação de tais ideais. O mesmo clima foi nutrido por sua irmã Penelope Delta (1874-1941), o romancista de sensibilidade rara que, com seus livros, gerou gerações de jovens gregos.

O fundador do Museu certamente influenciaria o exemplo de seu pai, Emmanuel Benakis (1843-1929), estreito associado do grande político Eleftherios Venizelos (1864-1936), que também doou sua fortuna ao financiar muitas fundações de caridade e Contribuindo para a reabilitação das populações de refugiados após a Catástrofe Menor da Ásia.

Neste contexto, apenas a oferta de Antonios Benakis pode ser entendida. Sua principal característica continua a ser a atribuição "in vivo" da Nação do Museu que criou. No entanto, seu constante cuidado com a melhor organização possível, o enriquecimento e a garantia das finanças do Museu até sua morte em 1954 também devem ser feitos.


Imagem fundador
SIMILARIDADE SOBRE AS EXPOSIÇÕES DE UM RETRATO DE BENAKI

CRONOLOGIA DO EDIFÍCIO CENTRAL
O Museu Benaki da Cultura Grega está alojado em um dos mais bonitos edifícios neoclássicos de Atenas perto do Jardim Nacional e do Parlamento grego.

O prédio foi oferecido à Nação para criar o museu que hospedaria suas coleções Antonis Benakis sozinho e suas três irmãs, Alexandra, Pinelopi e Argini. Após a sua reconstrução mais recente (1989-2000), abriga uma exposição única e duradoura sobre o curso da cultura grega, desde a pré-história até o século XX.

Um pequeno prédio era o núcleo original do complexo. A primeira extensão com intervenções substanciais foi feita por Anastasios Metaxas em 1911 após a compra da propriedade por Emmanuel Benakis, pai de Antonis. A escala de mármore exterior, a característica propilus dórica na entrada central de Vas. Sofias Boulevard e os elementos morfológicos das fachadas foram adicionados. A próxima expansão foi em 1930 para transformar o edifício em um museu onde foram alojadas as coleções de arte grega e islâmica de Antonis Benakis, bem como uma coleção de cerâmica chinesa. Seguiu-se uma série de adições em 1965, 1968 e 1973, que eram necessárias para hospedar mais e mais doações. Após a expansão e remodelação dos anos 1989-2000, o edifício abriga a coleção de arte e material cultural grego do Museu Benaki, o "Spyridon & Eurydice Costopoulos Hall" para exposições periódicas, a Biblioteca e várias funções e escritórios do Fundação.Nenhum comentário:

Postar um comentário