Listen to the text.

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018

The British Queen took care of the excitement at the London Fashion Week - Britanska kraljica poskrbela za razburjenje na londonskem tednu mode. - A Rainha britânica tomou conta da emoção da London Fashion Week - collaboration: Milena Parteli

The London Fashion Week (LFW) ( February 22, 2018 ) did not attract much attention this year compared to some previous editions, but at least until the last day, we could say. The news that Queen Elizabeth II occupied an honorable spot in the first-class fashion week in the British capital has taken care of such an excitement as the fashion world has not yet witnessed.Her Majesty first visited a fashion week, so it is logical that the excitement was terrible, the news of the British Queen, who watched the events on the catwalk very cautiously, became the most viral news on the web in recent times.


Even all the bad apprentice Anna Wintour, the legendary editor of the Vogue magazine, was nervous, as rarely ever, and literally the honorable guest was the one who had to calm Wintour, which did not go in the right eye, and even the most respectable psychologists invited to help her analyzes , bodybuilding experts who confirmed that the white chalk white Annini was on the fingers (it was so fierce because of nervousness) to tell everyone about the unusual nervousness of the editor of the famous fashion bible.


Relaxed, calm and moving like a wandering world of fashion every day, the 91-year-old monarchy came to the fashion magazine of designer Richard Quinn on the last day of the LFW. In Wintour on her left and Caroline Rush, the British Fashion Council head, sitting on her right, Queen Elizabeth II showed a great deal of curiosity for unusual Quinn's creations.


It was as if they had collided with two worlds, past and futurism. Even the model of the bleached breasts, whose nakedness is hardly covered and dressed, seems to be most suitable for cosmic lizards in appearance, and the most conservatively regulated monarchs did not even have the least to be confused.


On the contrary, she constantly entertained visibly (confirmed by the aforementioned body language experts), laughed and showed a great deal of curiosity about fashion, and with her neighbors she became involved in lively comments and chatting along the path of models on the runway .


But all this was not enough for her Majesty: she also visited the showroom, where she carefully mirrored and bumped out the dresses of participating fashion designers from the London Fashion Week before she first sat on the Richard Quinn magazine. By the way, unlike other guests, she sat at the cult chair of the plexiglass Philippe Starck, an industrial designer who brought her to the magazine for her.


Queen Queen also awarded a completely new London Fashion Award, Queen's Award for British Design (Queen Elizabeth II Award for British Design). The award-winning fashion designer knew already two days in advance that the British Monarchy came to his magazine, but he could not believe until the last one:

"I feel overwhelmed by feelings that are difficult to describe. It seems hardly real to me. Until I really saw her, I could not believe it at all, it's crazy, "

is noticeably confused and at the same time incredibly honored Quinn told reporters.

From now on, the new prize will be awarded every year to the most promising British fashion designer, who will show exceptional talent and originality as well as a contribution to the community or a sustainable environmental policy.

Quinn, who is famous for his unusual tricks, graduated from London's Central College of Fashion in London in 2016 and recently recognized the fashion industry as well as famous celebrities, including Lady Gaga.

Despite the honored years after the end of the fashion show and the prize-giving ceremony, the queen did not show any tiredness, but in the following day also visited the premises of the publisher of the magazine Dazed & Confused.


Photo: Daily Mail, Pexels, Unsplash, LFW

Related content

• O la la ... the right eye for the Paris Fashion Week

• Why is Anna Wintour always in the same shoes?

• A combination that you would never forgive Anna Wintour!

• STYLE NAPOVED: Fashion Week is coming to Ljubljana

• Comic book Amy Schumer and editor of Vogue magazine, Anna Wintour, have replaced the services

Tags: Anna Wintour, Royal Family, Queen Elizabeth II, LFW, London, London Fashion Week, models, fashion bible, catwalk, fashion designer, fashion week, UK, Vogue


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing
--esloveno
Britanska kraljica poskrbela za razburjenje na londonskem tednu mode
22. februar, 2018.

London Fashion Week (LFW) letos ni pritegnil veliko pozornosti v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi edicijami, no, vsaj do zadnjega dne, bi lahko dejali. Novica, da je Kraljica Elizabeta II zasedla častno mesto v prvi vrsti tedna mode v britanski prestolnici je namreč poskrbela za tako vznemirjenje, kot mu svet mode še ni bil priča.

Njeno visočanstvo je prvič obiskalo kakšen teden mode, zato je logično, da je bilo razburjenje strašansko, novica o britanski kraljici, ki je nadvse pozorno spremljala dogajanje na modni pisti, pa je postala najbolj viralna novica na spletu v zadnjem času.

Celo vsega hudega vajena Anna Wintour, legendarna urednica revije Vogue, je bila živčna kot le redko kdaj in dobesedno je bila častna gostja tista, ki je morala miriti Wintourjevo, kar pozornim očem nikakor ni ušlo in v pomoč pri svojih analizah so povabili celo ugledne psihologe, eksperte za telesno govorico, ki so potrdili, da so kredasto beli Annini členki na prstih rok (tako močno je namreč od nervoze stiskala pesti) povedali vse o nenavadni živčnosti urednice znane modne biblije.

Sproščena, mirna in kot da se giblje v čudaškem svetu mode vsak dan, je 91-letna monarhinja prišla na modno revijo oblikovalca Richarda Quinna na zadnji dan LFW. V družbi Wintourjeve na svoji levi in Caroline Rush, glavne direktorice Britanskega sveta za modo (British Fashion Council), ki je sedela na njeni desni, je kraljica Elizabeta II pokazala veliko mero radovednosti za nenavadne Quinnove kreacije.

Bilo je videti, kot da sta trčila dva svetova, preteklost in futurizem. Celo manekenka razgaljenih prsi, katerih goloto je komaj kaj pokrivalo in oblačila, po videzu sodeč še najbolj primerna za vesoljske kuščarje, nadvse konzervativno urejene monarhinje niso niti najmanj zbegali.

Nasprotno, ves čas se je vidno zabavala (to so potrdili tudi že prej omenjeni strokovnjaki za telesno govorico), smejala se je in pokazala veliko mero radovednosti v zvezi z modo ter se s svojima sosedama zapletala v živahne komentarje in klepet ob mimohodu modelov na pisti.

Ampak vse to njenemu visočanstvu sploh ni bilo dovolj: obiskala je tudi showroom, kjer si je podrobno ogledala in pretipala razstavljene obleke sodelujočih oblikovalcev z londonskega tedna mode, preden se je usedla v prvo vrsto na revijo Richarda Quinna. Mimogrede, za razliko od drugih gostov je sedela na kultnem stolu industrijskega oblikovalca Philippea Starcka iz pleksi stekla, ki so ga na revijo pripeljali posebej zanjo.

Richardu Quinnu je kraljica tudi podelila povsem novo nagrado Londonskega tedna mode in sicer kraljičino priznanje za britansko oblikovanje (Queen Elizabeth II Award for British Design). Nagrajeni modni oblikovalec je sicer vedel že dva dni vnaprej, da pride na njegovo revijo britanska monarhinja, a vse do zadnjega ni mogel verjeti:

“Preplavila so me čustva, ki jih je težko opisati. Zdi se mi komajda resnično. Dokler je nisem zares zagledal, sploh nisem mogel verjeti, to je noro,”

je opazno zmeden in obenem neverjetno počaščen Quinn povedal novinarjem.

Novo nagrado bodo od sedaj naprej podeljevali vsako leto najbolj obetavnemu britanskemu modnemu oblikovalcu, ki bo pokazal izjemno nadarjenost ter izvirnost in obenem prispevek k skupnosti oziroma trajnostni okoljski politiki.

Quinn, ki slovi po svojih nenavadnih potiskih, je diplomiral na londonski visoki šolo za modo Central Saint Martins leta 2016 in zadnje čase žanje priznanje tako modne industrije kot znanih zvezdnikov, med katerimi je tudi Lady Gaga.

Kraljica pa kljub častitljivim letom po koncu modne revije in podelitvi nagrade ni pokazala nobene utrujenosti, pač pa si je v nadaljevanju dneva ogledala še prostore izdajatelja revije Dazed & Confused.

Foto: Daily Mail, Pexels, Unsplash, LFW

Sorodne vsebine

• O la, la ... prava paša za oči na pariškem tednu mode

• Zakaj je Anna Wintour vedno v istih čevljih?

• Kombinacija, ki vam je Anna Wintour ne bi nikoli oprostila!

• STYLE NAPOVED: Prihaja Ljubljanski teden mode

• Komičarka Amy Schumer in urednica revije Vogue, Anna Wintour, sta zamenjali službi

Oznake: Anna Wintour, Kraljeva družina, Kraljica Elizabeta II, LFW, london, londonski teden mode, modeli, modna biblija, modna pista, modni oblikovalec, teden mode, Velika Britanija, Vogue

https://style.over.net/britanska-kraljica-poskrbela-za-razburjenje-na-londonskem-tednu-mode/

https://www.instagram.com/voguemagazine/
--br via tradutor do google
A Rainha britânica tomou conta da emoção da London Fashion Week

22 de fevereiro de 2018

A London Fashion Week (LFW) não atraiu muita atenção este ano em comparação com algumas edições anteriores, mas pelo menos até o último dia, poderíamos dizer. A notícia de que a rainha Elizabeth II ocupou um lugar honroso na semana da moda de primeira classe na capital britânica cuidou de uma excitação tão grande que o mundo da moda ainda não foi testemunhado.

Sua Majestade visitou pela primeira vez uma semana de moda, então é lógico que a emoção tenha sido terrível, a notícia da Rainha britânica, que assistiu os eventos na passarela com muita cautela, tornou-se a notícia mais viral na web nos últimos tempos.

Até mesmo toda a má aprendiz Anna Wintour, editora lendária da revista Vogue, estava nervosa, como raramente nunca, e, literalmente, o convidado de honra era aquele que teve que acalmar Wintour, que não estava no olho direito e até mesmo o mais psicólogos respeitáveis ​​convidados a ajudar suas análises, especialistas em musculação que confirmaram que Annini, de giz branco, estava nos dedos (era tão feroz por causa do nervosismo) para contar a todos sobre o nervosismo incomum do editor da famosa Bíblia da moda.

Descontraído, calmo e deslumbrante como um mundo de moda de moda todos os dias, a monarquia de 91 anos chegou à revista de moda do designer Richard Quinn no último dia da LFW. Em Wintour à sua esquerda e Caroline Rush, a cabeça do British Fashion Council, sentada à direita, a rainha Elizabeth II mostrou uma grande curiosidade pelas criações incomuns de Quinn.

Era como se tivessem colidido com dois mundos, passado e futurismo. Mesmo o modelo dos peitos branqueados, cuja nudez é quase coberto e vestido, parece ser mais adequado para os lagartos cósmicos na aparência, e os monarcas mais conservadoramente regulamentados nem sequer têm o mínimo de confundir.

Pelo contrário, ela constantemente entreteceu visivelmente (confirmada pelos especialistas em linguagem corporal acima mencionados), riu e mostrou muita curiosidade sobre a moda, e com seus vizinhos se envolveu em comentários vivos e conversando no caminho dos modelos na pista.

Mas tudo isso não era suficiente para ela: ela também visitou o showroom, onde ela cuidadosamente espelhava e batia os vestidos de designers de moda participantes da London Fashion Week antes de se sentar na revista Richard Quinn. Por sinal, ao contrário de outros convidados, sentou-se na cadeira de culto do plexiglass Philippe Starck, um designer industrial que a levou para a revista.

Queen Queen também concedeu um novo Prêmio de Moda de Londres, Queen's Award para British Design (Queen Elizabeth II Award for British Design). O premiado designer de moda já conhecia dois dias de antecedência que a Monarquia britânica chegou à sua revista, mas não podia acreditar até a última:

"Eu me sinto oprimido por sentimentos que são difíceis de descrever. Parece-me difícil para mim. Até que eu realmente a vi, não podia acreditar, é uma loucura"

está visivelmente confuso e ao mesmo tempo incrivelmente honrado Quinn disse a repórteres.

A partir de agora, o novo prêmio será premiado todos os anos com o mais promissor estilista britânico, que mostrará talentos e originalidades excepcionais, bem como um contributo para a comunidade ou uma política ambiental sustentável.

Quinn, que é famoso por seus truques incomuns, se formou no Colégio Central de Moda de Londres em Londres em 2016 e reconheceu recentemente a indústria da moda, bem como celebridades famosas, incluindo Lady Gaga.

Apesar dos anos de honra após o final do desfile de moda e da cerimônia de entrega de prêmios, a rainha não mostrou cansaço, mas no dia seguinte também visitou as instalações da editora da revista Dazed & Confused.

Foto: Daily Mail, Pexels, Unsplash, LFW

Conteúdo Relacionado

• O la la ... o olho direito para a Paris Fashion Week

• Por que Anna Wintour sempre está com os mesmos sapatos?

• Uma combinação que você nunca perdoaria Anna Wintour!

• STYLE NAPOVED: Semana da Moda está chegando a Ljubljana

• A banda desenhada Amy Schumer e editora da revista Vogue, Anna Wintour, substituíram os serviços

Tags: Anna Wintour, Família Real, Queen Elizabeth II, LFW, Londres, Semana da Moda de Londres, modelos, bíblia da moda, passarela, designer de moda, semana da moda, Reino Unido, Vogue

https://style.over.net/britanska-kraljica-poskrbela-za-razburjenje-na-londonskem-tednu-mode/
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Nenhum comentário:

Postar um comentário