Listen to the text.

terça-feira, 8 de maio de 2018

The Georgian National Museum's Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts. "Uplistsikhe 60", artifacts from the archaeological excavations at Uplistsikhe. - Museu de Belas Artes Shalva Amiranashvili do Museu Nacional Georgiano. "Uplistsikhe 60", artefatos das escavações arqueológicas em Uplistsikhe. - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი. "უფლისციხე 60", არქეოლოგიური გათხრები უფლისციხეში.

Is dedicated to the 93rd anniversary of the birth of the late Georgian archaeologist David Khakhutaishvili.Sixty years have passed since the commencement of excavations at Uplistsikhe, one of the most important archaeological sites of Georgia. During this time, near Uplistsikhe and its surroundings (Katlanikhevi, Mukhebis Gora, Lashetkhevi, and Chanakhas), archaeological excavations have revealed valuable artifacts dating from the second half of the 4th millennium BC to the 18th century AD.

Also showcase artifacts from the feudal period - pottery, metal, and glass products, as well as coins from Georgia and abroad.


 


Address: Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts, 1, Lado Gudiashvili Str. Tbilisi, Georgia.
-
Since 1957, valuable material from early antique, antique, and feudal periods has been obtained from Uplistsikhe and its surroundings. Ancient artifacts, particularly Hellenistic period fabrics, are the most common. Ceramic vessels, though not as abundant as glass and metal works, are also present, while the Kura-Araxes period yields the oldest artifacts in the collection.

Excavations have revealed a broad range of stylistically varied Hellenistic artifacts. These artifacts were excavated from the city of Uplistsikhe itself, as well as from the Katnalikhevi and Chanakha valleys. Local ceramics of this period are divided into two groups, red and black products, and further categorized according to their function as either agricultural or cooking tools. Ceramics used for construction and building, primarily tiles, are also well-represented. These items have unique and diverse appearances; polished, mirror-surfaced pottery is painted and scratched with different stripes, forms, and figures.

Some Hellenistic pottery has ritual purposes, as manifested by amphorae and hydriai decorated with crosses. Depictions of the cross (a symbol of the sun) on pottery may have been connected to sacred beliefs. Some of the forms imitate the common art from the Hellenistic eastern cultures; indeed, many pieces are believed to have been produced in the workshops of Pergamon or Alexandria.

There is less material from the AD period, with well-polished, painted and decorated clay products almost completely disappearing. Instead there is an abundance of gold and silver coins, diadems, silver buckles, glass seals, versatile vessels, pottery, hand mills, and other artifacts. Together these objects provide a unique lens through which to view the history of Uplistsikhe. s through which to view the history of Uplistsikhe.


 

note: This original article is concerning an exhibition of took place on January 10, 2017, January. I made cuts regarding the exhibition and sought to highlight the findings and honor the archiologist David Khakhutaishvili.

 

 "Eu só quero pensar no futuro e não ficar triste." Elon Musk.
-
"I just want to think about the future and not be sad." Elon Musk.

This report is guaranteed to verify the address of the LINK above
Say no to fake News!

Esta reportagem tem a garantia de apuração do endereço do LINK acima.
Diga não às fake news!


 --br via tradutor do google
Museu de Belas Artes Shalva Amiranashvili do Museu Nacional Georgiano. "Uplistsikhe 60", artefatos das escavações arqueológicas em Uplistsikhe.

É dedicado ao 93º aniversário do nascimento do falecido arqueólogo georgiano David Khakhutaishvili.

Sessenta anos se passaram desde o início das escavações em Uplistsikhe, um dos mais importantes sítios arqueológicos da Geórgia. Durante este tempo, perto de Uplistsikhe e seus arredores (Katlanikhevi, Mukhebis Gora, Lashetkhevi e Chanakhas), escavações arqueológicas revelaram artefatos valiosos que datam da segunda metade do quarto milênio aC ao século 18 dC.

Também exibem artefatos do período feudal - cerâmica, metal e produtos de vidro, além de moedas da Geórgia e do exterior.

Endereço: Museu de Belas Artes Shalva Amiranashvili, 1, Lado Gudiashvili Str. Tbilisi, Geórgia.
-
Desde 1957, material valioso de antigos períodos antigos, antigos e feudais foi obtido de Uplistsikhe e seus arredores. Artefatos antigos, particularmente os tecidos do período helenístico, são os mais comuns. Vasos de cerâmica, embora não tão abundantes como trabalhos em vidro e metal, também estão presentes, enquanto o período Kura-Araxes produz os artefatos mais antigos da coleção.

Escavações revelaram uma ampla gama de artefatos helenísticos estilisticamente variados. Estes artefatos foram escavados da cidade de Uplistsikhe, bem como dos vales de Katnalikhevi e Chanakha. As cerâmicas locais desse período são divididas em dois grupos, produtos vermelhos e pretos, e posteriormente categorizadas de acordo com sua função como ferramentas agrícolas ou de culinária. Cerâmicas usadas para construção e construção, principalmente telhas, também são bem representadas. Esses itens têm aparências únicas e diversificadas; cerâmica polida e com superfície de espelho é pintada e riscada com diferentes listras, formas e figuras.

Alguma cerâmica helenística tem fins rituais, manifestados por ânforas e hydriai decoradas com cruzes. Representações da cruz (um símbolo do sol) na cerâmica podem ter sido associadas a crenças sagradas. Algumas das formas imitam a arte comum das culturas orientais helenísticas; de fato, acredita-se que muitas peças tenham sido produzidas nas oficinas de Pérgamo ou Alexandria.

Há menos material do período AD, com produtos de barro bem polidos, pintados e decorados desaparecendo quase completamente. Em vez disso, há uma abundância de moedas de ouro e prata, diademas, fivelas de prata, selos de vidro, vasos versáteis, cerâmica, moinhos de mão e outros artefatos. Juntos, esses objetos fornecem uma lente única através da qual para ver a história do Uplistsikhe. s através do qual para ver a história da Uplistsikhe.

http://museum.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=105&info_id=14266


nota: Este artigo original é referente uma exposição de ocorreu em 10 de janeiro de 2017, janeiro. Eu fiz cortes referente a exposição e procurei destacar as descobertas e homenagear o arquiólogo David Khakhutaishvili.


--ge via tradutor do google
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი. "უფლისციხე 60", არქეოლოგიური გათხრები უფლისციხეში.

ეძღვნება გვიანდელი ქართველი არქეოლოგი დავით ხახუტაიშვილის დაბადებიდან 93 წლის იუბილე.

საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური უბნის უფლისციხში გათხრების დაწყებიდან სამოცი წელი გავიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში, უფლისციხისა და მის შემოგარენებზე (კლანტიხვი, მუხაშის გორა, ლაშტეხვი და ჭანახასი) არქეოლოგიური გათხრები გამოვლინდა ძვ.წ. მე -4 ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან მე -18 საუკუნით ადრე ძვირფასი ნიმუშებით.

აგრეთვე ფეოდალური პერიოდის ნიმუშები - ჭურჭელი, ლითონი და მინის პროდუქტები, ასევე მონეტები საქართველოსა და საზღვარგარეთ.

მისამართი: შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი, ლადო გუდიაშვილის ქ. თბილისი, საქართველო.
-
1957 წლიდან, უფლისციხისა და მის შემოგარენში მიღებული იქნა ძვირფასი მასალის ადრეული ანტიკური, ანტიკური და ფეოდალური პერიოდი. უძველესი არტეფაქტები, განსაკუთრებით ელინისტური პერიოდის ქსოვილები, ყველაზე გავრცელებულია. კერამიკული ჭურჭელი, თუმცა არ არის ისეთი უხვი, როგორც შუშის და ლითონის ნამუშევრები, ასევე კურა-არაქსის პერიოდი, რომელიც უძველესი ხელოვნების ნიმუშებს აგროვებს.

გათხრები გამოავლინა სტილისტური მრავალფეროვანი ელინისტური ნიმუშების ფართო სპექტრს. ამ ხელოვნების ნიმუშები გაიხსნა ქალაქ უფლისციხისგან, ასევე კატნალიხევისა და ჩანახას ხეობიდან. ამ პერიოდის ადგილობრივი კერამიკა იყოფა ორ ჯგუფად, წითელ და შავ პროდუქტებზე და შემდგომ კატეგორიებად იყოფა მათი ფუნქცია, როგორც სასოფლო-სამეურნეო ან სამზარეულოს იარაღები. კერამიკა გამოიყენება მშენებლობასა და შენობაში, ძირითადად ფილები, ასევე კარგად წარმოდგენილია. ეს ნივთები უნიკალური და მრავალფეროვანი აღმოჩენები აქვთ; გაპრიალებული, სარკე-ზედაპირის ჭურჭელია შეღებილი და დახაზული სხვადასხვა ზოლებით, ფორმებით და ციფრებით.

ელინისტური ჭურჭელი აქვს რიტუალი, როგორც ამფორრა და ჰიდრიის მიერ გამოვლენილი ჯვრები. ჯვრის გამოსახულებები (მზის სიმბოლო) ჭურჭელში უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული წმინდა მრწამსისადმი. ლისაბონის აღმოსავლური კულტურებიდან ზოგადი ხელოვნების ზოგიერთი ფორმა მიბაძვა; მართლაც, ბევრი ცალი სჯეროდა პერგამონის ან ალექსანდრიის სემინარებში.

AD პერიოდიდან ნაკლებად მასალაა, კარგად გაპრიალებული, მოხატული და მორთული თიხის პროდუქტები თითქმის გაქრა. ამის ნაცვლად არის ოქროსა და ვერცხლის მონეტების სიმრავლე, დიადები, ვერცხლის ბალთები, მინის ბეჭდები, მრავალფეროვანი ჭურჭელი, ჭურჭელი, ხელით წისქვილი და სხვა ნივთები. ამ ობიექტების გარდა უნიკალური ობიექტივი უზრუნველყოფს უფლისციხის ისტორიას. რომლის საშუალებითაც უფლისციხის ისტორიაა.

http://museum.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=105&info_id=14266

 შენიშვნა: ეს ორიგინალი სტატია ეხება 2017 წლის იანვარში, იანვარში ჩატარებულ გამოფენას. გამოფენაზე შევეცადე cuts და მივხვდი დასკვნებისა და პატივსაცემად არქეოლოგმა დავით ხახუტაიშვილმა.

The museum of contemporary art, Kanal-Center Pompidou, has opened its doors in Brussels. - O museu de arte contemporânea Kanal-Centre Pompidou abriu suas portas em Bruxelas. - Le musée d'art contemporain, Kanal-Centre Pompidou, a ouvert ses portes à Bruxelles.

Result of a partnership between the Paris cultural center Beaubourg and the Brussels-Capital region, the contemporary art venue Kanal-Center Pompidou opened its doors on May 5 in the Belgian capital.It's gone for Kanal-Center Pompidou in Brussels. Françoise Nyssen, the French Minister of Culture and Bernard Blistène, director of the National Museum of Modern Art in Paris, inaugurated on May 4 in Brussels, in the absence of Brussels ministers, "a symbolic place of Europe that built".

The new venue dedicated to contemporary art is housed in a former André Citröen garage and exhibition hall. This immense industrial building of the 1930s, a vestige of the automobile dream, seemed destined to disappear. But these 38 000 m2, located along the canal Willebroek, near the town of Molenbeek, finally offer an unexpected setting for modern art.


The building is to be converted by the three architectural firms: noAarchitecten (Brussels), EM2N (Zurich) and Sergison-Bates (London), for an investment of 125 million euros from the Brussels-Capital Region. The work should begin in autumn 2019, but by then, it is a "raw Kanal", which must invest the creators.


A place that "holds in respect"


From the entrance, the tone is given: a huge street hosts a sculpture of Tinguely. Then the visitor discovers a version adapted to the "belgitude" of the Factory of Amateur Movies designed by Michel Gondry: iconic decorations of Brussels - coffee, the Atomium of the World Expo of 1958 .... ready for the employment for budding filmmakers.


Unsurprisingly, the old sheet metal workshop houses an anthology of metal sculptures, from Caesar to Donald Judd or Pevsner. A play by Thomas Goeritz next door with a lift bridge, another by Dewasne still seems to have been there.For Bernard Blistène, general curator in charge of the programming, "the building will always remain the red thread, it was necessary to find works in resonance with this place which has something of essential". "This building holds you in respect.It takes the power of the collections to meet him," added the President of the Center Pompidou Serge Lasvignes, who said he wanted to "work with all actors on the Brussels scene."


Final achievement planned for 2022


The agreement between the Pompidou Center, the region and the Kanal Foundation has been concluded for ten years. According to the agreement signed by the partners, Kanal-Center Pompidou will host at the end of 2022 a museum of modern and contemporary art whose permanent and temporary collections (two per year) will be designed by Beaubourg from its collections (nearly 120,000 works) . The Center will also advise Kanal for its programming and the constitution of its own collection.


The second location of the Pompidou Center outside of France after that of Malaga in March 2015 and before that of Shanghai in spring 2019. The Andalusian municipality and Beaubourg renewed in February their partnership for five years, building on the public success of this facility which welcomed 500,000 visitors since its opening.


The Pompidou Center has also signed a five-year renewable agreement with the West Bund Group, a Chinese public group, for its installation in Shanghai in a building of nearly 25,000 m2 designed by British architect David Chipperfield. "Eu só quero pensar no futuro e não ficar triste." Elon Musk.
-
"I just want to think about the future and not be sad." Elon Musk.

This report is guaranteed to verify the address of the LINK above
Say no to fake News!

Esta reportagem tem a garantia de apuração do endereço do LINK acima.
Diga não às fake news!
--br via tradutor do google

O museu de arte contemporânea Kanal-Centre Pompidou abriu suas portas em Brukelsel.

Resultado de uma parceria entre o centro cultural de Paris Beaubourg e a região de Bruxelas-Capital, o local de arte contemporânea Kanal-Centre Pompidou abriu suas portas em 5 de maio na capital belga.


Ele foi para o Kanal-Centre Pompidou em Bruxelas. Françoise Nyssen, o ministro francês da Cultura e Bernard Blistène, diretor do Museu Nacional de Arte Moderna de Paris, inaugurou em 4 de maio em Bruxelas, na ausência de ministros de Bruxelas, "um lugar simbólico da Europa que construída".


O novo espaço dedicado à arte contemporânea está instalado em uma antiga garagem e sala de exposições de André Citröen. Este imenso edifício industrial da década de 1930, um vestígio do sonho do automóvel, parecia destinado a desaparecer. Mas estes 38.000 m2, localizados ao longo do canal Willebroek, perto da cidade de Molenbeek, finalmente oferecem um cenário inesperado para a arte moderna.


O edifício será convertido pelas três firmas de arquitetura: noAarchitecten (Bruxelas), EM2N (Zurique) e Sergison-Bates (Londres), para um investimento de 125 milhões de euros da Região Bruxelas-Capital. O trabalho deve começar no outono de 2019, mas, até lá, é um "Kanal cru", que deve investir os criadores.


Um lugar que "tem respeito"


Desde a entrada, o tom é dado: uma rua enorme abriga uma escultura de Tinguely. Em seguida, o visitante descobre uma versão adaptada à "belgitude" da Fábrica de Filmes Amadores projetada por Michel Gondry: decorações icônicas de Bruxelas - café, o Atomium da World Expo de 1958 .... pronto para o emprego para cineastas iniciantes.


Não é novidade que a antiga oficina de chapas metálicas abriga uma antologia de esculturas de metal, de César a Donald Judd ou Pevsner. Uma peça de Thomas Goeritz na porta ao lado, com uma ponte de elevador, outra de Dewasne ainda parece ter estado lá.


Para Bernard Blistène, curador geral encarregado da programação, "o prédio sempre será o fio vermelho, foi necessário encontrar obras em ressonância com esse lugar que tem algo de essencial". "Este edifício mantém você respeitoso. Leva o poder das coleções para encontrá-lo", acrescentou o presidente do Centre Pompidou Serge Lasvignes, que disse que queria "trabalhar com todos os atores na cena de Bruxelas".


Realização final planejada para 2022


O acordo entre o Centro Pompidou, a região e a Fundação Kanal está concluído há dez anos. Segundo o acordo assinado pelos parceiros, Kanal Centro Pompidou vai acolher um museu de arte moderna e contemporânea final de 2022 com coleções permanentes e temporárias (dois por ano) será projetado por Beaubourg de suas coleções (cerca de 120 000 obras) . O Centro também assessorará o Kanal para sua programação e a constituição de sua própria coleção.


A segunda localização do Centro Pompidou fora da França após a de Málaga em março de 2015 e antes de Xangai na primavera de 2019. O município da Andaluzia e Beaubourg renovou em fevereiro sua parceria por cinco anos, aproveitando o sucesso público desta facilidade que acolheu 500.000 visitantes desde a sua abertura.


O Centro Pompidou também assinou um acordo renovável de cinco anos com o West Bund Group, um grupo público chinês, para sua instalação em Xangai em um prédio de quase 25.000 m2 projetado pelo arquiteto britânico David Chipperfield.http://www.france24.com/fr/20180507-belgique-musee-art-contemporain-kanal-centre-pompidou-ouverture-bruxelles
--fr
Le musée d'art contemporain, Kanal-Centre Pompidou, a ouvert ses portes à
Bruxelles.
Fruit d’un partenariat entre le centre culturel parisien Beaubourg et la région Bruxelles-Capitale, le lieu d'art contemporain Kanal-Centre Pompidou a ouvert ses portes le 5 mai dans la capitale belge.

C'est parti pour Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles. Françoise Nyssen, la ministre française de la Culture et Bernard Blistène, directeur du Musée national d’Art moderne de Paris, ont inauguré le 4 mai à Bruxelles, en l’absence de ministres bruxellois, "un lieu symbolique de l’Europe qui se construit".

Le nouveau lieu dédié à l’art contemporain est installé dans un ancien garage et hall d’exposition André Citröen. Cet immense bâtiment industriel des années 1930, vestige du rêve automobile, semblait voué à la disparition. Mais ces 38 000 m2, installés le long du canal de Willebroek, non loin de la commune de Molenbeek, offrent finalement un écrin inattendu à l’art moderne.

Le bâtiment doit être reconverti par les trois cabinets d’architecte : noAarchitecten (Bruxelles), EM2N (Zürich) et Sergison-Bates (Londres), pour un investissement de 125 millions d'euros de la région Bruxelles-Capitale. Les travaux devraient débuter à l'automne 2019, mais d’ici là, c'est un "Kanal brut", que doivent investir les créateurs.

Un lieu qui "tient en respect"

Dès l'entrée, le ton est donné: une immense rue accueille une sculpture de Tinguely. Puis le visiteur découvre une version adaptée à la "belgitude" de l'Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry : des décors emblématiques de Bruxelles – café, l'Atomium de l'exposition universelle de 1958.... prêts à l'emploi pour les cinéastes en herbe.

Sans surprise, l'ancien atelier de tôlerie abrite un florilège de sculptures métalliques, de César à Donald Judd ou Pevsner. Une pièce de Thomas Goeritz voisine avec un pont-levant, une autre de Dewasne semble toujours avoir été là.

Pour Bernard Blistène, commissaire général chargé de la programmation, "le bâtiment restera toujours le fil rouge. Il fallait trouver des œuvres en résonance avec ce lieu qui a quelque chose d'essentiel". "Ce bâtiment vous tient en respect. Il faut la puissance des collections pour lui répondre", a renchéri le président du Centre Pompidou Serge Lasvignes, qui a affirmé son souhait de "travailler avec tous les acteurs de la scène bruxelloise".

Réalisation finale prévue pour 2022

L'accord entre le Centre Pompidou, la région et la Fondation Kanal a été conclu pour dix ans. Selon la convention signée par les partenaires, Kanal-Centre Pompidou accueillera fin 2022 un musée d'art moderne et contemporain dont les collections permanentes et temporaires (deux par an) seront conçues par Beaubourg à partir de ses collections (près de 120 000 œuvres). Le Centre conseillera également Kanal pour sa programmation et la constitution de sa propre collection.

La deuxième implantation du Centre Pompidou hors de France après celle de Malaga en mars 2015 et avant celle de Shanghaï au printemps 2019. La municipalité andalouse et Beaubourg ont renouvelé en février leur partenariat pour cinq ans, forts du succès public de cette installation qui a accueilli 500 000 visiteurs depuis son ouverture.

Le Centre Pompidou a également conclu un accord pour cinq ans renouvelable avec le West Bund Group, un groupe public chinois, en vue de son installation à Shanghaï dans un édifice de près de 25 000 m2 conçu par l'architecte britannique David Chipperfield.


http://www.france24.com/fr/20180507-belgique-musee-art-contemporain-kanal-centre-pompidou-ouverture-bruxelles

"Medieval Treasury" in the new exhibition space of Simon Janashia Museum of Георгия. Tbilisi, Georgia - "Medieval Treasury" no novo espaço expositivo do Simon Janashia Museum of St. George. Tbilisi, Geórgia. - "შუა საუკუნეების ხაზინა" წმინდა გიორგის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ახალი საგამოფენო სივრცეში. თბილისი, გიორგი.

The exhibition showcases pre-Christian and Georgian medieval art, which reflects the continuity of the cultural traditions that were the basis for the formation of Georgian statehood and national identity.


Along with the masterpieces from collections of the Georgian National Museum, the exposition also presents 10th-18th centuries manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts. Among the objects is signified the Alaverdi Four Gospels (1054) which is the only Georgian Manuscript containing a Mandylion - an impression of the face of the savior on the shroud. Made of leather and metal, the cover is decorated with precious stones and cloisonné enamel images of St. George. The Vani Four Gospels, 12th-13th centuries manuscript commissioned by Queen Tamar is exhibited as well. This is festive, richly illuminated manuscript, distinguished by an abundant use of ornaments, decorations and precious stones. The exposition also contains the astrological treatise with the zodiac signs and a lunar calendar, containing different types of religious texts and several astrological treatises translated from Arabic.

The visitors will have the possibility to see the unique icons, embroidery works, stone and wooden objects and other medieval artifacts, such as: 6th century Stella, with the earliest images of Georgian alphabet; The earliest example of mosaics from Bitchvinta, dated 5th-6th centuries; Unique examples of 12th-18th centuries embroidery, which clearly reflects the evolution process of Georgian embroidery. Among them are 12th century Epimanikia from Katskhi, which is the earliest that has survived and 16th-century embroidery reproduction of the fresco from Ubisa temple. The exposition highlights 12th century mosaic of St. George and 13th-century icon of Archangel from Matskhvarishi, also 14th-16th centuries icon ensembles from Ubisa, Urbnisi and Shiomgvime.

Within the exhibition, there is displayed medieval technology and equipment that were used to create presented works of art.

The exhibition represents the whole context of Georgian Christian art originality and continuous development, taking its origin from pre-Christian art.

Address: Simon Janashia Museum of Georgia, 3 Rustaveli Ave. Tbilisi, Georgia.  "Eu só quero pensar no futuro e não ficar triste." Elon Musk.
-
"I just want to think about the future and not be sad." Elon Musk.

This report is guaranteed to verify the address of the LINK above
Say no to fake News!

Esta reportagem tem a garantia de apuração do endereço do LINK acima.
Diga não às fake news!

--br via tradutor do google
"Medieval Treasury" no novo espaço expositivo do Simon Janashia Museum of St. George. Tbilisi, Geórgia
A exposição mostra a arte medieval pré-cristã e georgiana, que reflete a continuidade das tradições culturais que serviram de base para a formação do estado georgiano e da identidade nacional.Juntamente com as obras-primas das coleções do Museu Nacional da Geórgia, a exposição e apresenta manuscritos dos séculos 10 e 18 preservados no Centro Nacional de Manuscritos. Entre os objetos é significada a Alaverdi Quatro Evangelhos (1054), que é o único georgiano Manuscrito contendo um Mandylion - uma impressão da face do salvador no sudário. Feita de couro e metal, a capa é decorada com pedras preciosas e esmalte cloisonné. George. Os Vani Four Gospels, manuscritos dos séculos XII a XIII encomendados pela Rainha Tamar também são exibidos. Este é um manuscrito festivo, ricamente iluminado, caracterizado por um uso abundante de ornamentos, decorações e pedras preciosas. A exposição também contém o tratado astrológico com os signos do zodíaco e um calendário lunar, contendo vários tipos de textos religiosos e vários tratados astrológicos.Os visitantes terão a possibilidade de ver os ícones exclusivos, obras de bordados, pedra e objetos de madeira e outros artefatos medievais, tais como: 6º século Stella, com as primeiras imagens do alfabeto georgiano; O exemplo mais antigo de mosaicos de Bitchvinta, datada de 5th- Séculos VI, exemplos únicos de bordados dos séculos XII-XVIII, que refletem claramente a evolução do bordado georgiano. Entre eles estão o Epimanikia do século XII de Katskhi, que é o mais antigo que sobreviveu e a reprodução de bordados do século XVI do afresco do templo de Ubisa. A exposição destaca o mosaico do século 12 de St. George e ícone do século 13 do Arcanjo de Matskhvarishi, também conjuntos de ícones do século 14-16 de Ubisa, Urbnisi e Shiomgvime.Dentro da exposição, é exibida tecnologia medieval e equipamentos que foram usados ​​para criar obras de arte apresentadas.A exposição representa todo o contexto da arte cristã.Endereço: Museu Simon Janashia da Geórgia, 3 Rustaveli Ave. Tbilisi, Geórgia.
-ge via tradutor do google
"შუა საუკუნეების ხაზინა" წმინდა გიორგის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ახალი საგამოფენო სივრცეში. თბილისი, გიორგი.
გამოფენა showcases წინაქრისტიანული და შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში, რომელიც ასახავს უწყვეტობა კულტურული ტრადიციები, იყო საფუძველი ფორმირების ქართული სახელმწიფოებრიობა და ეროვნული თვითმყოფადობა.ერთად შედევრები კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ექსპოზიცია ასევე წარმოადგენს მე-10-მე -18 საუკუნეების ხელნაწერები ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მათ შორის ობიექტების გამორჩეულია ალავერდის ოთხთავი (1054), რომელიც ერთადერთი ქართული ხელნაწერი შეიცავს Mandylion - შთაბეჭდილება სახე მაცხოვრის სამოსელისა, საყურადღებოა. ტყავისა და ლითონის დამზადება, საფარი ძვირფასი ქვებითა და ტიხრული მინანქრით. გიორგი. ვანის ოთხი სახარება, მე -12-მე -13 საუკუნეები გამოფენილია თამარ მეფის მოვალეობის შემსრულებელი. ეს არის სადღესასწაულო, უხვად განათებული ხელნაწერი, რომელიც გამოირჩევა ორნამენტებით, დეკორაციებით და ძვირფასი ქვებისგან. ექსპოზიციაზე ასევე შეიცავს ასტროლოგიური ტრაქტატი ერთად ზოდიაქოს ნიშნები და მთვარის კალენდარი, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა სახის რელიგიური ტექსტები და რამდენიმე ასტროლოგიური ტრაქტატი არაბულიდან თარგმნა.სტუმრებს საშუალება ექნებათ, რომ უნიკალური ხატები, ნაქარგები სამუშაოები, ქვის და ხის ობიექტები და სხვა შუა საუკუნეების ნივთები, როგორიცაა: მე -6 საუკუნეში Stella, ადრეული გამოსახულებები ქართული ანბანი; ადრეული მაგალითია მოზაიკის ბიჭვინთა, დათარიღებული 5th- მე -6 საუკუნეებში; უნიკალური მაგალითია მე -12 მე -18 საუკუნეებში ნაქარგები, რომელიც ნათლად ასახავს ევოლუცია პროცესში ქართული ნაქარგები. მათ შორისაა XII საუკუნეში კაშხიდან ეპიმანიკია, რომელიც უძველესია, რომელიც Ubisa ტაძრის ფრესკის მე -16 საუკუნის ნაქარგების რეპროდუცირებაა. ექსპოზიცია ხაზს უსვამს მე -12 საუკუნის მოზაიკის ქვას. მეჩხარიშის მთავარანგელოზის ჯორჯსა და მე -13 საუკუნეში, მე -14, მე -16 საუკუნეების ანბლებს, უბიზას, ურბნისისა და შიომღვიმისგან.გამოფენის ფარგლებში არის ნაჩვენები შუასაუკუნეების ტექნოლოგია და აღჭურვილობა, რომლებიც გამოყენებულ იქნა ხელოვნების წარმოდგენილი ნამუშევრების შესაქმნელად.გამოფენა წარმოადგენს ქრისტიანული ხელოვნების მთელ კონტექსტს.სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, რუსთაველის გამზ. თბილისი, საქართველო.