Google+ Followers

domingo, 19 de julho de 2015

Eesti Meremuuseum - The Estonian Maritime Museum

Paksu Margareeta suurtükitornis asub põhiekspositsioon, mille rõhk on Eesti vanemal merenduse ajalool ning mis hõlmab väärikas valikus laevamudeleid. Teine ekspositsioon asub Lennusadama angaaris, kus on oma koha leidnud allveelaev Lembit ja paljud teised elusuuruses eksponaadid. Lennusadamas asuvad ka Meremuuseumi 8 laeva, eesotsas aurik-jäämurdjaga Suur Tõll.


Meremuuseumi lähiaastate plaanide seas on jätkuvalt tutvustada merendust ja mereajalugu. Suuremate investeeringutena on plaanis 1981. aastast pärit Paksu Margareeta ekspositsiooni uuendamine ning Lennusadama staabihoone ja kai renoveerimine.

MEREMUUSEUMI VALDKONNAD

Eesti Meremuuseum uurib Eesti merenduse ja kalanduse ajalugu.

Teadustegevuse eesmärgiks on muuseumis säilitatava materjali tõlgendamine. Valdav osa meremuuseumi kogudes olevast ainesest pärineb 19.-21. sajandist. Seetõttu katab ka uurimistegevus valdavalt nimetatud perioodi.

Valdkonnad:

Laevaehitus ja veesõidukite areng

Teema hõlmab ühelt poolt veesõidukite tehnilist ja konstruktsioonilist arengut. Teisalt aga laevaehituse traditsioone ja Eesti vanemat laevaehitust.

Reisilaevaliiklus

Eesti geograafiline asendi ja saarte rohkuse tõttu on reisilaevaliikluse läbi aegade olnud merenduses olulisel kohal. Seega keskendub meremuuseumis uuritav Eesti eripiirkondade ja Läänemere äärsete riikide vahelisele laevaliiklusele.

Kaubalaevandus

Selles teemas on Eesti Meremuuseum peamiselt keskendunud 19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole kaubalaevanduse uurimisele.

Mereharidus

Merehariduse alguseks Eestis peetakse aastat 1864, mil asutati Heinaste merekool. Merekoolide ajaloo uurimine keskendub nii koolidele, haridusprogrammidele kui ka üksikutele mereharidusega seotud isikutele.

Hüdrograafia ja navigatsioon

Eesti ligi 4000 km pikkust liigendatud ja rohkete saartega rannajoont uhuvad nii läänest kui ka põhjast mereveed. Suhteliselt madal ja kariderohke rannikumeri on laevasõiduajaloo jooksul valmistanud palju muret meresõitjatele, nii võõrastele kui ka omadele. Meremuuseum on oma uurimustes keskendunud meremärgistuse ja tuletornide ajaloole, tulevikus vajavad läbi uurimist veel kogudes olevad eritüübilised navigatsiooniinstrumendid ja merekaartide kogu.

Randumiskohad ja sadamad

Randumispaiga mõiste hõlmab kõiki neid kohti rannikul, kus teostatakse ja/või on teostatud randumise protsessi. Seejuures võivad nimetatud kohad olla nii konstruktsioonidega kui ilma nendeta; paiknedes rannikul, suudmealadel, jõe ja/või järvekallastel.

Randumiskohtade ja sadamate uurimine on sageli seotud mõne teise uurimisvaldkonnaga, olgu selleks siis reisi- või kaubalaevaliiklus või navigatsioon ja hüdrograafia. Samas võib sadamate uurimine hõlmata ka sadamates paiknevaid objekte: tööstusi, laevaehitusettevõtteid jms.

Meresõjandus

Uurimissuund Eesti Mereväe ajalugu 1918-1940. Eestiga seotud meresõjandussündmused ning üldine meresõja ajalugu sõjandusarengu kontekstis.

Meremeeste elu-olu

Meremeeste elu-olu uurimine hõlmab ühelt poolt nii rannikukultuuri uurimist kui meremeeste igapäevaelu laevas. Viimane pikem uurimustöö sellel teemal käsitles meremeeste kirju, mille põhjal avatakse 2013. aasta suvel Paksus Margareetas näitus „Soolase elu kirjad“.

Allveearheoloogia

Eesti Meremuuseum tegutseb allveearheoloogia vallas alates 1978. aastast. Muuseumi kaasaegse varustusega uurimislaeva "Mare" abil tehakse suveperioodil aktiivseid välitöid, kus Eesti vrakiregistri koostamise eesmärgil otsitakse ja registreeritakse uppunud laevu. Valikuliselt tõstetakse üles esemeid muuseumi ekspositsiooni täiendamiseks. Aastail 1980 - 1994 tegutses muuseumi juures allveearheoloogiaklubi "Viikar".

1987. aastal tõsteti merepõhjast üles haruldane leid - Väikese väina kaldal asunud Maasi ordulinnuse reidilt leitud nn. Maasilinna laev - mis on dateeritud 16. sajandi keskpaika kuuluvaks ja mida eksponeeritakse Lennusadama näitusel.

1991. aastal uuriti teaduslikult Pärnu jõest leitud keskaegse laeva - Hansa koge - vraki pardaosa, mis tänapäevaks on üles tõstetud ja konserveeritud.

Koostöös Eesti Geoloogiakeskusega on uuritud Neugrundi veealust meteoriidikraatrit ja tehtud merepõhja geoloogilist kaardistamist. Mereinstituudi tellimusel on pandud mere põhja kunstlikke koelmuid kaladele.

Aastatel 2010-2013 osales Eesti Meremuuseum rahvusvahelises projektis Shipwher. 

2012. aastast osaleb Eesti Meremuuseum rahvusvahelises uurimisprojektis ARROWS. 

Kalandus

Kalapüük nii ranna- kui sisevetel on Eesti majanduselus läbi aastatuhandete olnud olulisel kohal. Esimesed asutuskohad tekkisid juba rannikualadele või jõgede lähedusse.

Kalanduse uurimine on Eesti Meremuuseumis käesoleval ajal pisut tagaplaanil, kuid aastakümneid tagasi tegutsenud kalandusosakond tegeles nii vanade kalapüügi meetodite kui kalurikolhooside ja ookeanipüügi uurimisega.

Välis-Eesti merendus

1940. aastatel jäi suur hulk Eestist pärit laevu ja meremehi teisele poole raudset eesriiet ning kuigi Nõukogude Liit tegi korduvaid katseid nende laevade tagasi saamiseks see siiski ei õnnestunud.

Seetõttu saamegi rääkida Välis-Eesti merendus organisatsioonidest ja laevandusettevõtetest, mis on kaduv, kuid suuresti veel avastamata uurimisala.

Purjesport

Purjespordi ajalugu jääb küll pigem Spordimuuseumi tegevusalade hulka, kuid harrastuslik purjetamine ja jahtklubide tegevus on üheks valdkonnaks, millega meremuuseum tegeleb. Purjespordis kasutatavate purjejahtide väljapanek asub Meremuuseumi Lennusadama ekspositsioonis.

Meremuuseumi ajalugu

1935. aastal asutatud Eesti Meremuuseumil on pikk ja keeruline ajalugu, mille talletamine ja läbi uurimine on lähiaastatel muuseumi üheks oluliseks uurimissuunaks.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.meremuuseum.ee/et/


--in
The Estonian Maritime Museum


Fat Margaret cannon tower is located in the main exhibition, the pressure of which is the parent of Estonia's maritime history, which includes the selection of a stately ship models. The second exhibition is located in the Seaplane Harbour hangars found their place in the submarine Lembit, and many other life-size exhibits. By seaplane in maritime museum located eight ships, led by the steamer-icebreaker Suur Toll.


Maritime Museum are among the plans for the coming years will continue to introduce maritime and naval history. Larger investments are planned from 1981 onwards Fat Margaret exposure Lennusadam upgrades and renovation of the headquarters building and the quay.
-
MARITIME MUSEUM AREAS
The Estonian Maritime Museum explores the history of the Estonian Maritime Affairs and Fisheries.


Research aims to interpret the material stored in the museum. The majority of the maritime museum collections because of the material comes from the 19th-21st century. Therefore, the research covers mainly the period mentioned.


Fields of activity:


Shipbuilding and the development of the craft


The question involves, on the one hand and the technical craft of design development. On the other hand, however, the shipbuilding traditions of the elders, and the Estonian shipbuilding.


Ferry Travel


The geographical position of Estonia and the islands of the volume of passenger traffic has always been important in the maritime sector. Thus, the museum focuses on marine test specific areas of Estonia and the Baltic Sea region transnational shipping.


Commercial shipping


This topic is mainly focused on the Estonian Maritime Museum of the 19th century and the first half of the 20th century, the merchant marine exploration.


Maritime Education


Mere education is considered to be in the beginning of the year 1864, when the school was founded Heinaste sea. The investigation focuses on the history of the Sea School, both schools and education programs as well as individual maritime education-related parties.


Hydrography and Navigation


Estonia's nearly 4,000-km-long articulated and numerous islands wiped shoreline in west and north sea waters. Relatively low and kariderohke coastal sea ship travel history made much of a concern for sailors, as well as those of strangers. Maritime Museum has in his studies focused on the sea, and lighthouses marking the history, the future need to be explored further in collecting conveyers, navigational instruments and charts throughout.


Location to a land and sea ports


Landfall definition includes all those places on the coast, where activities and / or in the process of landing that is executed. Meanwhile, all these places have both with and without design; Located on the coast, estuaries, river and / or lake shores.


Randumiskohtade ports, and the investigation is often another related field of research, whether it is a passenger or cargo shipping or navigation and hydrography. However, the investigation may also cover ports in the ports of the objects: industries, like shipbuilding enterprises.


Meresõjandus


Research Direction of the Estonian Navy History 1918-1940. Estonia-related meresõjandussündmused and general maritime history of the war sõjandusarengu context.


Seamen's daily life


Seamen's life around the investigation on the one hand, both the coastal culture of investigation than the daily life of seafarers on board. The latest research on this subject more on seafarers' messages, which will be opened on the basis of the 2013 summer exhibition in Fat Margaret "Saltwater living letters."


Underwater


The Estonian Maritime Museum operates since 1978 in the field of Underwater Archaeology. The museum of modern equipped research vessel "Mare" by means of active field work carried out during the summer, with the aim of preparing the Estonian register of the wreck of the sunken ships are searched and recorded. Optionally lifted artifacts to complement the museum's exhibition. In the years 1980 - 1994 acted as the museum allveearheoloogiaklubi "urchin".


In 1987, was raised from the seabed to a rare find - a small shore of the Strait started Maasi been called the raid. Maasilinn ship - which is dated to the mid-16th century, belonging to the Seaplane Harbour, which is exposed in the exhibition.


1991 has been studied scientifically Pärnu River found a medieval ship - Hansa cog - pardaosa the wreck, which are today raised and preserved.


In cooperation with the Geological Survey of Estonia has studied meteorite and made Neugrund subsea geological mapping of the seabed. Maritime Institute of the order has been placed artificial spawning grounds for fish in the sea bottom.


In the years 2010-2013, Estonia participated in an international project SHIPWHER Maritime Museum.


Since 2012, the Estonian Maritime Museum will participate in an international research project ARROWS.


Fisheries


Fishing in inland waters than in coastal Estonian economy has been important in life through the millennia. The first body has already occurred in coastal areas or places close to the river.


Fisheries research is the Estonian Maritime Museum, this time a bit in the background, but decades ago and operating in the fisheries department, so the old techniques of fishing as a fishing collective farms and ocean fishing investigation.


Foreign Estonian Maritime


During the 1940s, was a large number of ships and seamen from Estonia to the other side of the Iron Curtain, and even though the Soviet Union has made repeated attempts to get back to their ships, however, it was not successful.


Therefore, we can speak of exile Estonian maritime shipping companies and organizations that are disappearing, but still largely unexplored research area.


Yachting


Yachting History Museum remains, although rather Sporting activities include, but recreational sailing and yacht club is one of the areas of activity, which is engaged in maritime museum. Yachting used sail yacht exhibition is located in the Maritime Museum of Seaplane Harbour exposition.


Maritime Museum of History


Founded in 1935, the Estonian Maritime Museum has a long and complex history, which are stored and carried out an investigation in the coming years the museum has one of the important research directions.

Nenhum comentário:

Postar um comentário