Listen to the text.

sábado, 7 de novembro de 2015

Galata Kulesi’nin, Istanbul -- Galata Tower -- Torre Galata

Galata Kulesi’nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Kule’nin İsa’dan sonra 507 yılında imparator Iustinianos zamanında inşa edildiği idda edilmektedir. Aynı zamanda Cenevizliler tarafından İsa Kulesi, Bizanslılar tarafından Büyük Kule olarak anılan yapıya, günümüzdekine yakın şeklini, 1348 yılında Cenevizliler vermiştir. 1509 depreminde büyük zarar gören Kule, devrin ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin tarafından onarılmıştır. Ayrıca; Kule, Kanuni Dönemi’nde Kasımpaşa Tersanesi’nde çalıştırılan mahkûm işçiler için hapishane olarak da kullanılmıştır.16 yy.ın sonlarında ise; müneccimbaşısı Takıyeddin Efendi, Kule’nin tepesine bir rasathane kurmuştur. Bir dönem bu şekilde kullanılan Galata Kulesi, 3. Murat tarafından kapatılır ve Kule tekrardan hapishaneye dönüştürülür.4. Murat zamanında 1638 yılında; Hezarfen Ahmet Çelebi, kollarına kanat takarak, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a o meşhur uçuşunu gerçekleştirir. 17 yy.a doğru mehterhane takımına ev sahipliği de yapan Kule; 1717den sonra artan İstanbul yangınlarıyla baş edebilmek için yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Ama ne yazıktır ki Kule 1794 senesi kendisi de yanmaktan kurtulamamıştır.Üçüncü Selim zamanında; Galata Kulesi onartıldıktan sonra, Kule’nin üst katına bir cumba eklenir.1831’de kule bir yangın daha geçirir. Bu sefer 2. Mahmut; Kule’nin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle Kule’nin tepesi kapatılır. O dönem onarımla alakalı olarak, Pertev Paşa’nın bir de yazıtı Kule’ye yerleştirilir. 1875 yılında kuvvetli bir fırtınadan sonra, Kule’nin tepesindeki külahımsı çatı uçar ve daha sonra 1960 yılında tekrardan onartılır. Günümüzde, Kule özel bir şirket tarafından sadece turistik amaçlı işletilmektedir. 7 katı asansörle, 2 katı da yürüyerek çıkıp, Kule’nin en üst katındaki restoranın içinden geçtikten sonra, Kule’yi çepeçevre saran balkona ulaşılır. Bu balkonun sunduğu İstanbul ve Boğaziçi zarafetine doyum olmuyor.

Boyutları
Günümüzde Galata Kulesi’nin yüksekliği 66,90 metre, dış çapı 16.45 metre, iç çapı ise 8.95 metredir. Duvar kalınlığı da 3.75 metre civarındadır. 
http://www.ibb.gov.tr/sites/ks/tr-tr/1-gezi-ulasim/tarihi-kuleler/pages/galata-kulesi.aspx

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
--in via translate.google.com
Although there is no precise information about the Galata Tower when we do together, it is claimed to have been built in the time of Emperor Justinian 507 years after Christ's Tower. Jesus also by the Genoese tower, the building known as the Great Tower by the Byzantines, close shape on today gave the Genoese in 1348. Major damage in the earthquake of 1509 the tower was restored by the famous Ottoman architect Hayrettin cycle. Also; Tower, sentenced for the statutory period Kasimpasa shipyard workers employed in the kullanılmıştır.16 In the last century as a prison; You Takıyed chief astrologers of the Lord, it has set up an observatory tower on the hill. A term used in this way Galata Tower, tower 3 is closed by Murat and into prison again.

4. Murat time in 1638; Hezarfen Ahmed Chalabi, arms by attaching wings, from the Galata Tower to Üsküdar performs that famous flight. 17th century right mehterhane Tower, which also houses the team; To cope with the increasing Istanbul after the 1717 fire was used as a fire lookout tower. But, alas, it is that he could not get rid of the burning towers of the year 1794.

Selim third time; After Galata Tower be substituted, a bay window in the tower eklenir.1831 spent more than a fire on the top floor of the tower. This time 2. Mahmoud; Out twice on the tower and the tower is cone-shaped hill with a famous cover is closed. At that time, all repairs as relevant, Paşa Pertev also placed in a paper tower. After a strong storm in 1875, the külahıms at the top end of the tower roof and then be substituted again in 1960. Today, the tower is operated by a private company tourist purposes only. 7 lift times, 2 times to come out on foot after passing through the restaurant on the top floor of the tower, reached the balcony wraps round tower. Offered by this balcony it does not get tired of Istanbul and the Bosphorus elegance.

Sizes
Today Galata Tower height of 66.90 meters, 16.45 meters, outer diameter, the inner diameter is 8.95 meters. The wall thickness is about 3.75 meters.

--br via translate.google.com
Apesar de não haver informações precisas sobre a Torre Galata quando fazemos juntos, alega-se ter sido construído no tempo do imperador Justiniano 507 anos depois de Torre de Cristo. Jesus também pela torre genovesa, o edifício conhecido como a Grande Torre pelos bizantinos, perto forma hoje deu os genoveses em 1348. Grandes danos com o terramoto de 1509, a torre foi restaurado pelo famoso arquitecto otomano ciclo Hayrettin. Além disso; Tower, condenado por o prazo legal Kasimpasa estaleiro trabalhadores empregados na kullanılmıştır.16 No século passado como uma prisão; Você principais astrólogos Takıyed do Senhor, que criou uma torre observatório na colina. Um termo usado dessa forma Galata Tower, torre 3 é fechada por Murat e na prisão novamente.

4. O tempo de Murat em 1638; Ahmed Chalabi Hezarfen, braços, anexando asas, da torre de Galata a Üsküdar executa esse voo famoso. 17o século direito mehterhane Tower, que também abriga a equipe; Para lidar com a crescente Istambul após o incêndio 1717 foi usada como uma torre de vigia de incêndio. Mas, infelizmente, é que ele não poderia se livrar das torres em chamas do ano 1794.

Selim terceira vez; Depois Torre Galata ser substituído, uma janela de sacada na torre eklenir.1831 gastou mais do que um incêndio no último andar da torre. Desta vez 2. Mahmoud; Fora duas vezes na torre ea torre é em forma de cone colina com uma famosa capa está fechada. Naquela época, todos os reparos como relevante, Paşa Pertev também colocados em uma torre de papel. Depois de uma forte tempestade em 1875, os külahıms no fim cima do telhado da torre e, em seguida, ser substituído novamente em 1960. Hoje, a torre é operada por apenas propósitos empresa turísticos privados. 7 vezes elevador, 2 vezes para sair a pé depois de passar pelo restaurante no último andar da torre, chegou à varanda envolve torre redonda. Oferecido por esta varanda ele não se cansa de Istambul ea elegância Bósforo.

Tamanhos

Hoje altura da Torre Galata de 66,90 metros, 16,45 metros, diâmetro externo, o diâmetro interior é de 8,95 metros. A espessura da parede é de cerca de 3,75 metros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário