Google+ Followers

quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

SCURT ISTORIC AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ-ZALĂU -- MUSEU DE ARTE-Zalău

Sub influenţă germană pătrunde în Transilvania cu începere din a doua jumătate a secolului al XIX-lea ideea înfiinţării unor muzee prin intermediul societăţilor culturale. Primele iniţiative privind înfiinţarea unei astfel de societăţi sunt semnalate la Zalău încă din anul 1878, însă abia pe 30 decembrie 1880 are loc şedinţa de constituire a Asociaţiei Muzeistice a comitatului Sălaj. Cu această ocazie avocatul Szikszai Lajos face publică intenţia de a dona colecţia personală structurată pe cinci domenii (documente, monede, ceramică, monumente din piatră şi bronz, exponate paleontologice) viitorului muzeu din urbea de la poalele Meseşului. Colecţia a fost expusă în câteva săli din clădirea Prefecturii (actualul sediu al Primăriei Zalău), însă mare parte din ea se pierde în vâltoarea evenimentelor din toamna anului 1918.Pe aceleaşi coordonate se înscrie şi apelul profesorului Victor Russu, care militează pentru înfiinţarea Societăţii arheologico-istorice a Silvaniei, în scopul redactării unei monografii istorice a Ţării Silvaniei (obiectiv pe care-l va realiza prin publicarea în anul 1890 a volumului „Silvania antică”- o adevărată lucrare de erudiţie arheologică), dar şi de înfiinţare a unui muzeu, acest ultim deziderat nefiind atins nici atunci dar nici mai târziu.

În anul 1923 ASTRA, prin preşedintele Nicolae Cristea reuneşte ceea ce a mai rămas din colecţia Szikszai cu o colecţie muzeală şcolară, organizând astfel cu aproximativ 100 de obiecte cu valenţe istorice un nucleu de muzeu. Ajuns în fruntea Despărţământului central judeţean al ASTREI, Leontin Ghergariu va obţine o clădire pentru Casa Culturală a „Astrei” unde au fost amenajate şi spaţii pentru un viitor muzeu în care au fost expuse alături de ceea ce a mai rămas din colecţia Szikszai şi artefacte descoperite la Porolissum ca urmare a reluării cercetării ştiinţifice din acest important sit arheologic sub conducerea profesorului Constantin Daicoviciu. Evenimentele nefaste din toamna anului 1940 fac să se piardă şi de această dată bună parte din obiectele expuse.

Prin decizia nr. 3438 din 15 mai 1951 este înfiinţat muzeul din Zalău, beneficiind de patru încăperi modeste la etajul clădirii de pe strada Crinului, nr.1.

În evoluția muzeului din Zalău se disting mai multe etape: 1951-1955; 1956-1965; 1966-1976 și 1976-1986, când are loc ultima reorganizare a expoziției de bază, cu unele modificări după 1989, în ceea ce privește regimul comunist din România.

În anul 1951 Vasile Lucăcel primește funcția de director al instituției muzeale nou create și începe activitatea de colecționare a pieselor și de organizare a expoziției de bază. Un muzeograf (director) și o supraveghetoare vernisează, la 1 august 1952, prima expoziţie de bază a muzeului în două din cele patru spaţii alocate, beneficiind de o suprafaţă de expunere de aproximativ 72 m².

Ca urmare a creşterii colecţiilor prin donaţii (Leontin Ghergariu, Ana Teleki), achiziţii (Silviu Papiriu Pop, Szekely Bella), cercetări arheologice în principalele situri din judeţ dar şi prin alocarea unui nou spaţiu expoziţional (actuala locaţie) în intervalul de timp 1956-1976 au loc trei reorganizări semnificative a expoziţiei de bază (1956, 1961, 1971).

Începând cu anul 1955 s-au primit, în mai multe etape, pentru organizarea expoziției de bază a muzeului, câteva încăperi în actualul sediu, din strada Unirii nr. 9, clădirea fiind repartizată muzeului în 1969, când se fac reparații capitale și începe amenajarea unei noi expoziții de bază cu trei secţii distincte: istorie veche (arheologie), artă populară (etnografie) şi artă plastică. Noul muzeu își vernisează expozițiile în anul 1971, luna august și nu suferă modificări importante până în anul 1986.

O nouă organizare a expoziţiei de bază are loc în anul 1986 când în actuala clădire vor rămâne exponate aparţinând istoriei şi etnografiei. Colecţia de artă contemporană a fost îmbogățită în chip fericit cu donaţia maestrului Ioan Sima. Ea beneficiază de un spaţiu nou situat pe strada Gheorghe Doja, nr. 6, cunoscut sub denumirea de Galeria de Artă „Ioan Sima”, căruia i se va adăuga un nou corp de clădire ce va adăposti arta contemporană românească. Galeria a fost deschisă publicului vizitator începând cu data de 9 iulie 1981.

În locul expoziției de artă plastică se înființează expoziția de istorie contemporană, cuprinzând așa-numita „epocă de aur”, conform uzuanțelor epocii, pe 1/3 din spațiul total de expunere existent în muzeu. În această formă expoziția de bază a fost vernisată la 9 mai 1987 și s-a păstrat până în decembrie 1989. În 1990 expoziția de bază s-a reorganizat, în măsura posibilităților, sălile „epocii de aur” devenind sală de expoziții temporare și depozit.

Din anul 1990 până în prezent, din cauza tranziției și a crizei financiare nu s-a întreprins o reorganizare capitală a expoziției de bază până în anul 2010, când imobilul secției de Istorie „Vasile Lucăcel” din strada Unirii nr. 9 a intrat într-un proces de reabilitare capitală, ocazie cu care se va reorganiza și expoziția de bază, în conformitate cu noile cerințe ale publicului vizitator. La rândul ei, clădirea Galeriei de Artă „Ioan Sima” a fost restaurată în perioada 2007-2009.

În prezent patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău numără 221.208 bunuri de patrimoniu, parte din ele etalate în expoziţiile permanente şi temporare pentru delectarea şi educarea publicului vizitator. Expoziția de bază este organizată în două imobile: partea de istorie la Secția de Istorie „Vasile Lucăcel”, iar partea de artă la Galeria de Artă „Ioan Sima.

La conducerea instituției s-au aflat, de la înființare până în prezent, următorii muzeografi sau cercetători științifici: Vasile Lucăcel (1951-1983); Alexandru V. Matei (1983-1999) și (2008-2010); Dumitru Gheorghe Tamba (2000-2006); Elena Musca (2006-2008) și Corina Bejinariu din anul 2010.
colaboração: Gabriela Mangirov

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


--br via tradutor do google
BREVE HISTÓRICO DO CONCELHO DE HISTÓRIA E MUSEU DE ARTE-Zalău
Sob influência alemã entra Transylvania partida na segunda metade do século XIX a idéia de estabelecer museus através de sociedades culturais. A primeira iniciativa sobre a criação de uma empresa como são relatados em Zalau desde 1878, mas apenas em 30 de dezembro de 1880 é realizada a reunião de fundação da Associação de museu County Salaj. Nesta ocasião Szikszai advogado Lajos tornar pública a sua intenção de doar coleção pessoal dividido em cinco áreas (documentos, moedas, cerâmica, pedra e bronze monumentos, exibe paleontológico) futuro museu da cidade no sopé Mesesului. A coleção foi apresentada em várias salas do edifício Prefeitura (a prefeitura atual Zalau), mas muito do que é perdido no turbilhão de eventos no outono de 1918.

Sobre o mesmo coordenadas registar e chamar Professor Victor Russu, advogando para o estabelecimento da Companhia Silvaniei arqueológico-histórico, a fim de estabelecer um monografias históricas País Silvaniei (objetivas de que será conseguido através da publicação em 1890 de volume "Silvania antigo" - uma verdadeira obra de erudição arqueológico), que cria um museu, este último objetivo não alcançado qualquer momento, mas não mais tarde.

ASTRA em 1923 pelo presidente Nicolae Cristea reúne o que restou da coleção Szikszai uma coleção do museu escola, organizado por cerca de 100 objetos históricos com um núcleo facetas do museu. Coberto Despărţământul County Center de ASTRA, Leontin Ghergariu terá um edifício para a Casa da Cultura "Astra", onde foram organizadas e espaço para um futuro museu foram exibidas junto com o que restava da coleção Szikszai e artefatos descobertos Porolissum devido ao retomar a investigação neste sítio arqueológico importante sob orientação do professor Constantin Daicoviciu. Eventos adversos no outono de 1940 estão a perder e desta vez muito das exposições.

Por decisão nenhuma. 3438 de 15 de maio, 1951 estabeleceu o museu em Zalau, desfrutando modestos quatro quartos no segundo andar do edifício em Lily No.1.

A evolução do Museu em Zalau, existem várias etapas: 1951-1955; 1956-1965; 1966-1976 e 1976-1986, quando a última reorganização da exposição permanente, com algumas alterações após 1989, em relação ao regime comunista na Roménia.

Em 1951 Vasile Lucăcel diretor da nova instituição museu e começou a recolher os pedaços e organizar a exposição permanente. Um curador (diretor) e um supervisor vernizes, 1 de agosto de 1952, a primeira exposição do museu em dois dos quatro espaços alocados, beneficiando de uma superfície exposta de aproximadamente 72 m².

O aumento das colecções através de doações (Leontin Ghergariu, Ana Teleki), compras (Papiriu Silviu Pop, Bella Szekely), os principais sítios arqueológicos do concelho e por alocar um novo espaço de exposição (posição atual) no período de tempo 1956 1976 realizou três reorganização significativa da exposição permanente (1956, 1961, 1971).

Desde 1955 foram recebidos em várias etapas, organizar a exposição do museu, várias salas para o local atual em Unirii Street. 9, o edifício foi doado ao museu em 1969, quando os reparos são feitos e as novas exposições permanentes com histórico de três departamentos distintos antigo (arqueologia), folclore (etnografia) e artes plásticas. O novo museu abriu as suas exposições em 1971, Agosto e não sofrer grandes alterações até 1986.

Uma nova organização básica da exposição acontece em 1986, quando o actual edifício permanecerá pertencentes exibições de história e etnografia. Colecção de Arte Contemporânea foi enriquecida mestre alegremente doação Ioan Sima. Beneficia de um novo espaço localizado na Gheorghe Doja, nr. 6, conhecida como a Galeria de Arte "Ioan Sima", que irá adicionar uma nova ala do edifício que vai abrigar a arte contemporânea romena. A galeria foi aberta aos visitantes a partir de 09 de julho de 1981.

Em vez de exposição fina arte da exposição história contemporânea está configurado, que compreende a chamada "idade de ouro", como uzuanţelor tempo, a exposição total 1/3 do espaço existente no museu. Dessa forma, a exposição permanente foi inaugurada em 9 de maio de 1987, e foi mantido até dezembro de 1989. Em 1990, a exposição permanente foi reorganizado, tanto quanto possível, as salas de "idade de ouro" se tornou sala de exposições temporárias e armazém.

De 1990 até agora, por causa da transição e que a crise financeira não procedeu a uma reorganização do núcleo de capital de exposições até 2010, quando o departamento de construção da História "Vasile Lucăcel" de Unirii Street. 9 entrou em um processo de reabilitação da capital, durante o qual ele vai reorganizar e exposição permanente de acordo com as novas exigências dos visitantes. Por sua vez, o edifício Art Gallery "Ioan Sima" foi restaurada em 2007-2009.

Atualmente património County Museum of History and Art Zalau são 221,208 tesouros, alguns deles em exibição em exposições permanentes e temporárias para o gozo e educação dos visitantes. A principal exposição é organizada em dois edifícios: o Departamento de História da História "Vasile Lucăcel" ea arte na galeria de arte "John Sima.


A administração da instituição tem sido, desde a sua criação até hoje, os próximos curadores e cientistas Vasile Lucăcel (1951-1983); Alexander V. Mateus (1983-1999) e (2008-2010); Gheorghe Dumitru Tamba (2000-2006); Elena Musca (2006-2008) e Corina Bejinariu em 2010.


Nenhum comentário:

Postar um comentário