Google+ Followers

terça-feira, 23 de fevereiro de 2016

APIE KAUNO MIESTO MUZIEJŲ. --- KAUNAS CITY OF MUSEUMS. --- KAUNAS CIDADE DOS MUSEUS

Kauno miesto muziejus atkurtas Kauno miesto tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-535, kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lankytojams duris muziejus atvėrė 2008 m. vasario 15 d., pristatydamas ekspoziciją „Kaunas laiko ženkluose: nuo ištakų iki 1940 metų“, skirtą Kauno savivaldos 600-osioms metinėms.
Pirmojo miesto muziejaus istorija


Kauno miesto muziejaus istorijos pradžia – 1882 metai, kai Kaune pradėta statyti pirmaklasė tvirtovė. Tuomet, kasant tranšėjas fortams, su kitais ekspertais dirbęs inžinierius E. I. Golyškinas pastebėjo įdomių paleontologijos pavyzdžių ir pradėjo juos rinkti. Surinkęs nemažą radinių kolekciją (apie 1000 vienetų) bei pasitaręs su Peterburgo imperatoriškąja archeologijos komisija, nutarė ją perduoti Kauno miesto valdybai. Kolekcijos perduotos 1897 m. liepos 30 d. Jų pagrindu buvo pradėtas kurti miesto muziejus, kuriam paskirta patalpa miesto rotušėje. Į muziejų pateko Kauno apylinkių floros botanikos rinkinys, sudarytas vokiečių konsulo Kaune barono von Mollendorfo. Netrukus muziejų praturtino prelatas Jonas Radavičius, padovanojęs 800 monetų numizmatikos kolekciją, įvairių mineralų, rūdų, žemės gelmėse suakmenėjusių gyvūnų rinkinį. Pirmuoju muziejaus vedėju buvo gubernijos statistikos komiteto narys, Kauno mergaičių gimnazijos istorijos mokytojas Konstantinas Gukovskis, domėjęsis Lietuvos praeitimi, liaudies menu ir kalba.Visus muziejaus reikalus 

tvarkė miesto valdybos sudaryta speciali komisija, kuri stengėsi sukaupti kuo daugiau eksponatų. 1898 m. balandžio 15 d. ji nutarė kreiptis į Imperatoriškąją archeologijos komisiją Peterburge ir kitas mokslo, meno įstaigas bei dailės mokyklas ir privačius asmenis, prašydama steigiamam muziejui eksponatų. Peterburgo imperatoriškoji archeologijos komisija „malonėjo suteikti… vieną geležinį kirvį, vieną geležinį ieties antgalį, vieną akmens kirvelį ir 10 gabalų bronzinių apyrankių, kaklo grandinių“. Meno akademija ir kitos dailės mokslo įstaigos pareiškė, kad jos atsiųsiančios muziejui eksponatų, bet tik tada, kai bus sudarytas steigiamojo muziejaus statutas-įstatai.

Muziejui buvo renkama įvairiausia medžiaga, bet kadangi buvo norima muziejų pavadinti Kauno miesto muziejumi, jame turėjo būti kaupiama medžiaga, atspindinti tik miesto prekybą, amatus, miestiečių kultūrą, buitį.

1898 m. lapkričio 25 d. miesto Valdyba nutarė paruošti muziejaus statutą ir šalia rotušės buvusio pašto pastate paskyrė patalpas, kuriose muziejus įsikūrė 1907 m. ir veikė iki 1936 m.

Statutas patvirtintas tik 1905 m. lapkričio 5 d., o muziejus pavadintas „Kauno miesto moksliškai-pramoniniu muziejumi“. 1906 m. mirus vedėjui K. Gukovskiui, muziejus liko be vadovo. Tuo metu bendradarbiauti tvarkant muziejų pasisiūlė archeologas, dailininkas Tadas Daugirdas. 1907 m. vasario 8 d. jis buvo paskirtas muziejaus prižiūrėtoju ir konservatoriumi.

T. Daugirdas energingai pradėjo tvarkyti muziejaus reikalus. Per spaudą kreipėsi į visuomenę, prašydamas muziejui eksponatų, supažindino visuomenę su muziejaus veikla. Muziejaus eksponatus jis konservavo, klasifikavo, prisagstė prie 103 lentelių, kiekvieną aprašė, šalia lentelių pridėjo piešinius ar nuotraukas. Muziejaus komisijai talkininkaujant, muziejaus vaidmuo mieste augo. Suprasdami jo svarbą, Kauno fabrikantai Tilmansas, Šmidtas ir Rekošas padovanojo muziejui savo fabrikų produkcijos pavyzdžius.


T. Daugirdas, dirbdamas muziejuje daugiau kaip dešimt metų, ne tik sutvarkė jame buvusius eksponatus, bet ir prijungė savo sukauptas kolekcijas. Be archeologijos, paleontologijos, etnografijos, fabrikų ir namų pramonės (amatų) ekspozicijos skyrių, muziejuje buvo įrengti numizmatikos, filatelijos, Vakarų Europos dailės skyriai. Stengdamasis kuo geriau sutvarkyti muziejų, T. Daugirdas studijavo muziejinę literatūrą, lankėsi geriausiuose Rusijos imperijos ir užsienio muziejuose, o 1914 m. balandžio mėn. dalyvavo Lenkijos muziejininkų suvažiavime, kuriame dalyvius supažindino su Kauno miesto muziejumi. 1915 m. kaizerinei Vokietijai okupavus miestą, intensyvus muziejaus darbas kuriam laikui sutriko, tačiau T. Daugirdas stengėsi, kad eksponatai nebūtų išgrobstyti ir išvežti į Vokietiją. T. Daugirdui teko artimai bendradarbiauti su vokiečiais – jis buvo vokiečių burmistro padėjėjas, bendradarbiavo ir laikraščiuose, rašydamas apie Kauno bombardavimą, apie Kauno pilį, lietuvių papročius ir pan. Vokiečiai ne kartą rašė apie T. Daugirdo globojamą muziejų, apie patį konservatorių, neužmiršdami Kauno praeities: „Muziejus atidarytas lankytojams kiekvieno sekmadienio rytą. Jo aplankymas, giliai išmokslinto vedėjo vadovybėje, yra tikras malonumas. Bronzos radinių rinkinys labai įdomus, ypatingai gi įdomi lietuvių kultūrai ir tautodailei skirta muziejaus dalis, nes ji padės vokiečiui lankytojui suprasti tos inteligentiškos ir darbščios tautos gyvenimą. Ponas Daugirdas, atidavęs visą savo veiklumą šiems rinkiniams, pelnė savo tautai didžius nuopelnus“, – rašė „Kownoer Zeitung“, 1916 m. sausio 19 d. Profesorius Bork, tuo metu vokiečių leitenantas, 1915 m. lapkričio mėn. rašytame laiške žurnalui „Mannus“ apie muziejų rašė: „Čia Kaune radau mažą muziejų, kurio vertė glūdi ypač jo priešistorinėje ir kraštotyrinėje dalyje. Gaudamas juokingai mažą valstybinę pašalpą, to muziejaus vedėjas sugebėjo pažymėtinu būdu surinkti tai, kas šiandien užtinkama, o taip pat ir išgelbėti praeities paminklus…“ Straipsnis buvo išspausdintas 1918 m.

T. Daugirdas muziejumi rūpinosi iki mirties 1919 m.

1920 m. sausio 23 d. muziejaus direktoriumi paskirtas prof. Eduardas Volteris, vadovavęs iki 1936 m. Naujasis direktorius su muziejaus komisija ne tik tęsė T. Daugirdo pradėtą darbą, bet ir suintensyvino eksponatų konservavimo ir restauravimo darbus, buvo įsteigtas naujas Kauno miesto kultūros skyrius. Muziejaus ekspozicija ir fondai Lietuvos universiteto studentams kurį laiką buvo mokymo laboratorija, o mokytojai eksponatais naudojosi kaip vaizdinėmis priemonėmis.

Gausėjant eksponatams, muziejaus patalpos pasidarė ankštos ir jose įrengti didesnę ekspoziciją pasidarė neįmanoma. Neturėdama kitos išeities, mažiau muziejaus pobūdį atitinkančius eksponatus vadovybė stengėsi perduoti kitiems muziejams. 1936 m. įsteigus Kultūros muziejų, Miesto muziejus buvo likviduotas, eksponatai išskirstyti.

Atkurtas Kauno miesto muziejus, tęsdamas savo pirmtakų darbus, verčia naują istorijos puslapį…Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.--in via tradutor google
KAUNAS CITY OF MUSEUMS
Kaunas City Museum was established in Kaunas city council in 2005. 20 October. Decision. T-535, as a municipal budgetary institution. Museum opened its doors to visitors in 2008. 15 February., presenting the exhibition "Kaunas time stamps from the source to the 1940, for Kaunas municipal 600th anniversary.
First City Museum History
Kaunas City Museum history began - in 1882, when Kaunas started to build first-class fortress. Then, digging trenches Forte, who has worked with other experts engineer EI Golyškinas noticed some interesting palaeontological examples and started to collect them. Gathered a large collection of artifacts (about 1,000 units) and in consultation with the St. Petersburg Imperial archeological commission decided to forward it to the Kaunas City Council. Collections handed over in 1897. 30 July. Their basis was started to build the city museum, which is designated a room in the town hall. The museum got Kaunas environs flora botanical collection consisting of the German consul in Kaunas Baron von Möllendorf. Soon the museum enriched prelate John Radavičius that gave 800 coins numismatic collection, a variety of minerals, ores, fossil animals of the earth set. The first head of the museum has been the province of the Statistical Committee, Kaunas girls high school history teacher Konstantin Gukovskis, domėjęsis Lithuanian past, folk art and language. All the museum's affairs handled City Board made up a special commission, which tried to accumulate as many exhibits. 1898. 15 April. she decided to go to the Imperial Archaeological Commission Petersburg and other science, art institutions and art schools and individuals, asking steigiamam museum exhibits. Petersburg Imperial Archaeological Commission "deigned to give ... one ax, one iron spear tip, one stone axes and 10 pieces of bronze bracelets, neck chains. Art Academy of Fine Arts and other scientific bodies have stated that they atsiųsiančios museum exhibits, but only after the conclusion of the constituent museum statute-statutes.
The museum has collected a wide variety of material, but since the museum was intended to call Kaunas city museum, it had to be captured material, reflecting only the city of trade, crafts, urban culture, way of life.
1898. 25 November. The Board decided to prepare the city museum next to the town hall and the Statute of the former postal building designated premises where the museum was established in 1907. and operated until 1936.
Statute approved only in 1905. November 5 th., while the museum named "Kaunas city scientific-industrial museum. 1906. the death of chief K. Gukovskiui, the museum was left without a guide. At that time, the museum has offered to cooperate in the processing of the archaeologist, the artist Tadas Daugirdas. 1907. 8 February. he was appointed caretaker of the museum and the Conservatives.
T. Daugirdas vigorously began to manage the affairs of the museum. During the press turned to the public, asking the museum exhibits, presented the public with the activities of the museum. The museum's exhibits is conserved, classified, prisagstė to 103 tables, each described next by adding drawings or photos. The museum commission assistance of the museum role in growing up. Recognizing its importance, Kaunas Fabrikant Tillmanns, Schmidt and rekoše gave the museum its factories produce samples.
T. Daugirdas, working museum of more than ten years, not only arranged it past the exhibits, but also connected their cumulative collections. In archeology, paleontology, ethnography, factory and home industry (crafts) exposure section, the museum has been installed in numismatics, philately, Western European art departments. In an effort to sort out the best museums, T. Daugirdas studied literature museum, visited Russia's top Empire and foreign museums, and in 1914. April. Congress took part in the Polish museum where participants presented the Kaunas City Museum. 1915. Kaiser's Germany occupied the city, the Museum of intense work for the time being distressed, but T. Daugirdas sought that exhibits not plundered and taken to Germany. T. Daugirdas had to work closely with the Germans - it was a German mayor's assistant, and worked in newspapers, writing about Kaunas bombing of Kaunas Castle, the Lithuanian customs and so on. The Germans have repeatedly wrote about T. Daugirdas the auspices of the museum, on the same conservative, Kaunas remembering the past: "The museum is open to visitors every Sunday morning. His visit, the head of a deep išmokslinto leadership is a real pleasure. Bronze finds a set of very interesting, very interesting heck Lithuanian culture and folk art museum dedicated part because it will help a German visitor to understand the intelligent and industrious life of the nation. Mr. Daugirdas, given all its activity to these collections, earned great merit for his people, "- wrote" Kownoer Zeitung, 1916. 19 January. Professor Bork, while the German lieutenant, 1915. November. a letter written to the magazine, "Mann wrote about the museum:" Here, I found a small museum in Kaunas, the value of which lies in the particular priešistorinėje and kraštotyrinėje part. On receipt of a ridiculously small state allowance, the museum's head of managed noteworthy way to collect what today is caught, as well as to save the monuments of the past ... "The article was published in 1918.
T. Daugirdas museum cared for until his death in 1919.
1920. 23 January. Museum director appointed professor. Edward Walter, who led until 1936. The new director of the museum commission not only continued the work started by T. Daugirdas, but also intensified exhibits conservation and restoration works, was established in the new Kaunas city culture department. The museum's exposition and funds Lithuanian university students for some time been teaching laboratory and teachers exhibits used as visual aids.
The growing number of exhibits, the museum space has become cramped and are equipped with a higher exposure became impossible. Having no other choice, less relevant to the nature of the museum exhibits leadership tried to transfer to other museums. 1936. establishment of the Cultural Museum, City Museum was liquidated, exhibits spread.
Recovered Kaunas City Museum, continuing the work of their predecessors, forcing a new page in the history ...

--br via tradutor do google
KAUNAS CIDADE DOS MUSEUS
Kaunas City Museum foi criada em Kaunas conselho da cidade em 2005. 20 de Outubro. Decisão. T-535, como uma instituição orçamental municipal. Museu abriu suas portas aos visitantes em 2008. 15 de Fevereiro., Apresentando a exposição "selos de tempo Kaunas a partir da fonte para o 1940, para Kaunas 600º aniversário municipal.
First City Museu de História
Kaunas City History Museum começou - em 1882, quando Kaunas começou a construir primeira classe fortaleza. Então, cavar trincheiras Forte, que já trabalhou com outros especialistas engenheiro EI Golyškinas notado alguns exemplos paleontológicos interessantes e começou a recolhê-los. Reuniu um grande coleção de artefatos (cerca de 1.000 unidades) e em consulta com a Comissão arqueológica St. Petersburg imperial decidiu transmiti-lo ao Conselho da Cidade Kaunas. Colecções entregue em 1897. 30 de Julho. Sua base foi iniciada a construção do museu da cidade, que é designado um quarto na prefeitura. O museu tem Kaunas arrabaldes flora coleção botânica consiste em o cônsul alemão em Kaunas Baron von Möllendorf. Logo, o museu enriquecido prelado John Radavičius que deu 800 moedas coleção de numismática, uma variedade de minerais, minérios, animais fósseis do conjunto Terra. O primeiro chefe do museu tem sido a província do Comité de Estatística, Kaunas meninas do ensino médio história professor Konstantin Gukovskis, domėjęsis passado lituana, arte popular e da linguagem. Todos os assuntos do museu tratadas Cidade Board constituída uma comissão especial, que tentou acumular tantos exposições. 1898. 15 de Abril. ela decidiu ir para o imperial Arqueológico Comissão Petersburgo e outras ciências, instituições de arte e escolas de arte e indivíduos, pedindo exposições steigiamam museu. Petersburg imperial Comissão Arqueológico "se dignou a dar ... um machado, um ferro de ponta de lança, um machados de pedra e 10 peças de pulseiras de bronze, correntes no pescoço. Art Academy of Fine Arts e outros organismos científicos afirmaram que atsiųsiančios peças de museu, mas apenas após a conclusão do componente museu Legislador estatutos.
O museu tem recolhido uma grande variedade de material, mas desde que o museu foi concebido para chamar Kaunas museu da cidade, que teve de ser capturado material, refletindo apenas a cidade do comércio, artesanato, cultura urbana, modo de vida.
1898. 25 de Novembro. O Conselho decidiu preparar o museu da cidade ao lado da Câmara Municipal e do Estatuto das antigas instalações de construção designada postais onde o museu foi fundado em 1907. e operado até 1936.
Estatuto aprovado apenas em 1905. 5 de novembro., Enquanto o museu com o nome "cidade de Kaunas museu científico-industrial. 1906. a morte do chefe K. Gukovskiui, o museu foi deixado sem um guia. Naquela época, o museu se ofereceu para cooperar no processamento do arqueólogo, o artista Tadas Daugirdas. 1907. 08 de fevereiro. ele foi nomeado zelador do museu e os conservadores.
T. Daugirdas vigorosamente começou a gerir os negócios do museu. Durante a imprensa voltou-se para o público, fazendo as exposições do museu, apresentou ao público as atividades do museu. As exposições do museu é conservado, classificado, prisagstė a 103 mesas, cada um descritas a seguir adicionando desenhos ou fotos. A assistência museu comissão do papel museu em crescendo. Reconhecendo a sua importância, Kaunas Fabrikant Tillmanns, Schmidt e rekoše deu o museu suas fábricas produzem amostras.
T. Daugirdas, museu de trabalho de mais de dez anos, não só arranjou-lo após as exposições, mas também ligado as suas colecções cumulativos. Na arqueologia, paleontologia, etnografia, a fábrica e indústria de casa de seção de exposição (artesanato), o museu foi instalado em numismática, departamentos de arte da Europa Ocidental filatelia. Em um esforço para resolver os melhores museus, T. Daugirdas estudou museu literatura, visitou top Império e estrangeiros museus da Rússia, e em 1914. Abril. Congresso participaram do museu polonês onde os participantes apresentaram o Museu da cidade de Kaunas. 1915. Alemanha do Kaiser ocuparam a cidade, o Museu de intenso trabalho para o momento angustiado, mas T. Daugirdas procurado que as exposições não saqueada e levada para a Alemanha. T. Daugirdas teve que trabalhar em estreita colaboração com os alemães - que era assistente de um prefeito alemão, e trabalhou em jornais, escrevendo sobre Kaunas bombardeio de Castelo de Kaunas, os costumes lituanos e assim por diante. Os alemães escreveu repetidamente sobre T. Daugirdas os auspícios do museu, no mesmo conservador, Kaunas lembrar o passado: "O museu está aberto aos visitantes todos os domingos de manhã. Sua visita, o chefe de uma liderança išmokslinto profundo é um verdadeiro prazer. Bronze encontra um conjunto de, muito interessante Parreira Lituano cultura e da arte popular museu muito interessante parte dedicado, porque ele vai ajudar um visitante alemão para compreender a vida inteligente e trabalhador da nação. Mr. Daugirdas, dada toda a sua actividade a esses acervos, ganhou grande mérito para o seu povo ", - escreveu" Kownoer Zeitung de 1916. 19 de Janeiro. Professor Bork, enquanto o tenente alemão de 1915. Novembro. uma carta escrita para a revista, "Mann escreveu sobre o museu:" Aqui, eu encontrei um pequeno museu em Kaunas, cujo valor reside no priešistorinėje e kraštotyrinėje parte particular. Após recepção de uma ridiculamente pequeno subsídio do Estado, chefe do museu de maneira notável conseguiu recolher o que hoje está preso, bem como para salvar os monumentos do passado ... "O artigo foi publicado em 1918.
T. Daugirdas museu cuidadas até sua morte em 1919.
1920. 23 de Janeiro. diretor do museu nomeado professor. Edward Walter, que liderou até 1936. O novo diretor da comissão museu não só continuou o trabalho iniciado por T. Daugirdas, mas também intensificou exposições de obras de conservação e restauro, foi criada no novo departamento de cultura da cidade de Kaunas. estudantes universitários de exposição e fundos lituano do museu durante algum tempo ensinando exposições laboratório e professores usados ​​como ajudas visuais.
O crescente número de exposições, o espaço do museu tornou-se apertado e estão equipados com uma maior exposição tornou-se impossível. Sem outra escolha, menos relevante para a natureza da liderança museu exibe tentou transferir para outros museus. 1936. criação do Museu Cultural, Museu da Cidade foi liquidada, exposições espalhar.
Recuperado Kaunas City Museum, continuando o trabalho de seus antecessores, forçando uma nova página na história ...

Nenhum comentário:

Postar um comentário