Google+ Followers

domingo, 13 de março de 2016

Фастівський державний краєзнавчий музей - Фастівська археологічна експедиція. --- Fastovsky Museu do Estado - Fastiv expedição arqueológica. --- Fastovsky State Museum - Fastiv archaeological expedition

Систематичне археологічне вивчення Фастівського району починається із заснуванням у 1990 р. Фастівського державного краєзнавчого музею (ФДКМ). Від часу виникнення музей тісно співпрацює з археологічною експедицією Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (зараз – Національний педагогічний університет). В 1990-1991 рр. загоном експедиції КДПІ на чолі з Р. Г. Шишкіним проводяться розвідки на території багатьох сіл району. Базою експедиції стає приміщення колишнього банку, переданого для створення краєзнавчого музею. У 1991 р. Р. Г. Шишкіним біля с. Малополовецьке були виявлені дві багатошарові пам’ятки – поселення Малополовецьке-1 і Малополовецьке-2, що започаткувало вивчення Малополовецького археологічного комплексу. В 1992 р. експедиція КДПІ на чолі з Н. М. Кравченко починає розкопки поселення Малополовецьке-2.У 1993 р. на базі ФДКМ була створена постійно діюча Фастівська археологічна експедиція (ФАЕ), очолена С. Д. Лисенком. Основна сфера інтересів Фастівської археологічної експедиції – вивчення пам’яток епохи бронзи, зокрема – тшинецького культурного кола. Однак, специфіка регіону така, що пам’ятки бронзового віку тут практично завжди містять шари й інших історичних періодів, як попередніх (неоліт, енеоліт), так і пізнішого часу (ранній залізний вік, I тисячоліття н.е., давньоруський час, пізнє середньовіччя).


Впродовж майже двох десятиліть основна увага експедиції була приділена дослідженню Малополовецького археологічного комплексу (МАК), зокрема, поселенню Малополовецьке-2 і могильнику Малополовецьке-3. За період 1992-2011 рр. на пам’ятках Малополовецького археологічного комплексу було розкопано близько 2 га площі. З них близько 1,8 га припадає на Малополовецький могильник, де виявлено 191 поховання епохи середньої та пізньої бронзи, раннього залізного віку, давньоруського часу.

У 2008 р. ФАЕ були проведені охоронні розкопки на території будівництва заводу з переробки граніту на щебінь і складу готової продукції Кощіївського гранітного кар’єру. Було досліджено до 3,2 га, виявлено 164 об’єкти пізньотрипільської культури, тшинецкього культурного кола, давньоруського часу.

Від 1995 р. ФАЕ бере активну участь в археологічних дослідженнях Середнього Подніпров’я, переважно на території Київської області. У різні роки були проведені розвідки на території Вишгородського, Києво-Святошинського, Бородянського, Макарівського, Васильківського, Обухівського, Сквирського, Білоцерківського, Броварського, Бориспільського, Баришівського, Переяслав-Хмельницького, Яготинського районів Київської області, Попільнянського, Брусилівського, Радомишльського районів Житомирської області, Драбівського району Черкаської області.

Проводяться дослідження археологічних пам’яток і за межами Середнього Подніпров’я. У 2010-2013 р. ФАЕ у складі спільної україно-польської експедиції були поновленні розкопки курганів могильника комарівської культури доби пізньої бронзи Буківна у Івано-Франківській області. У 2011-2013 рр. проведені розкопки курганів комарівської культури на Войцехівському могильнику у Житомирській області. Співробітника ФАЕ приймають участь у археологічних розкопках на території Придністровської Молдавської республіки та Російської федерації.

Починаючи з 2000 р., ФАЕ проводить роботи як комплексна експедиція ФДКМ та Інституту археології НАН України. В умовах сучасної України, коли бюджетні кошти на проведення польових археологічних досліджень не виділяються, спільне проведення робіт декількома науковими організаціями (за принципом «з миру по нитці») стало фактично єдиним можливим способом збереження польової археології як фундаментальної науки, не прив’язаної до негайних потреб охоронних досліджень. Основна робоча сила експедиції протягом усіх років її існування – студенти-практиканти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова та Київського національного університету ім. Т. Шевченка, а також – волонтери.

Докладно результати досліджень ФАЕ викладені у збірниках «Археологічні дослідження/відкриття на/в Україні» за 1993-2014 рр. та у випусках бюлетеня Прес-музей (№№1, 2, 3, 6, 7, 10-11, 20-21, 26-27) і іншіх виданнях музею.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.


--br

Fastovsky Museu do Estado - Fastiv expedição arqueológica

A sistemática Fastovsky área de estudo arqueológico começa com a fundação em 1990 Fastovsky museu público (FDKM). A partir do momento do museu trabalha de perto com expedição arqueológica do Kiev Estado Universidade Pedagógica. Drahomanov (agora - Universidade Pedagógica Nacional). Em 1990-1991. KDPI descolamento expedição liderada por RG Shishkin conduzida exploração em várias aldeias na área. Expedição base é um antigas instalações bancárias transferidas para criar um museu. Em 1991 RG Shishkin perto da aldeia. Malopolovetske foram encontrados dois múltiplos monumentos - assentamentos Malopolovetske Malopolovetske 1 e 2, que lançou um estudo Malopolovetskoho complexo arqueológico. Em 1992 KDPI expedição liderada por N. Kravchenko começaram escavações liquidação Malopolovetske-2.

Em 1993, no FDKM foi estabelecido expedição permanente Fastiv arqueológica (FAE), liderado por S. Lysenko. A principal área de interesse Fastovsky expedição arqueológica - estudar os monumentos da Idade do Bronze, em particular - tshynetskoho círculo cultural. No entanto, as especificidades da região é que os monumentos da Idade do Bronze são quase sempre contêm camadas de outros períodos históricos como o anterior (Neolítico, eneolit) e mais tarde (idade do ferro cedo, I milénio aC, tempo velho tardia Idade Média).

Por quase duas décadas, a atenção principal foi pago para expedição de pesquisa Malopolovetskoho complexo arqueológico (MAC), em particular de liquidação Malopolovetske 2 e 3 Malopolovetske cemitério. Durante o período de 1992-2011 monumentos biênio. Malopolovetskoho no complexo arqueológico foi escavado cerca de 2 hectares. Destes, cerca de 1,8 hectares representaram cemitério Malopolovetskyy onde 191 enterros encontradas no meio e final da Idade do Bronze, Idade do Ferro, tempo antigo.

Em 2008 segurança FAE foram realizadas escavações no território da construção da usina para o processamento de entulho granito e produtos acabados de pedreira de granito Koschiyivskoho. Ele tem sido estudado para 3,2 hectares, 164 objetos encontrados piznotrypilskoyi cultura tshynetskoho círculos culturais dos tempos antigos.

De 1995 FAE está ativamente envolvido em pesquisa arqueológica Oriente Dnieper, principalmente na região de Kiev. Ao longo dos anos, foram conduzidos a exploração no território de Vyshgorod, Kiev Svyatoshinsky, Borodyanka, Makarov, Vasyl'kiv, Obukhov, Skvirskogo, Bilotserkivskyi, Brovary, Boryspil, Baryshevsky, Pereyaslav-Khmelnitsky, distrito Yahotyn da região de Kiev, Popilnyansky, Brusyliv, distrito Radomyshl da região Zhytomyr, região Drabiv Cherkasy.

Realiza pesquisas e sítios arqueológicos fora do Dnieper Oriente. Em 2010-2013 p. FAE, como parte da articulação Ucrânia-Polónia expedição foram túmulos escavados cultura renovação komarivska da Idade do Bronze atrasada Bukivna na região Ivano-Frankivsk. Em 2011-2013. Komarivska conduzido escavações da cultura montes de enterro em Voitsekhivska cemitério na região Zhytomyr. Empregado FAE tomar parte em escavações arqueológicas na República da Moldávia da Transnístria e da Federação Russa.

Desde 2000, a FAE realiza trabalhos como FDKM expedição complexo e do Instituto de Arqueologia da NAS da Ucrânia. Na Ucrânia de hoje, quando o orçamento para o campo da pesquisa arqueológica não alocado, o trabalho conjunto de várias organizações científicas (o princípio "Cada pequena ajuda") era, na verdade, o único caminho possível para preservar o campo da arqueologia como ciência fundamental, não vinculados a imediata pesquisa de segurança necessita. expedição de trabalho básica durante os anos de sua existência - Student Intern, Universidade Pedagógica Nacional. Drahomanov e Universidade Nacional de Kyiv. Shevchenko, e - voluntários.

investigação detalhada resulta FAE descritas no livro "A pesquisa arqueológica / descoberta on / na Ucrânia" para 1993-2014 anos. boletim e em versões Museum Press (№№1, 2, 3, 6, 7, 10-11, 20-21 , 26-27) e publicações museu inshih.

--in via tradutor google

Fastovsky State Museum - Fastiv archaeological expedition

The systematic archaeological study Fastovsky area begins with the foundation in 1990 Fastovsky public museum (FDKM). From the time of the museum works closely with archaeological expedition of the Kiev State Pedagogical University. Drahomanov (now - National Pedagogical University). In 1990-1991. KDPI detachment expedition led by RG Shishkin conducted exploration in numerous villages in the area. Expedition Base is a former bank premises transferred to create a museum. In 1991 RG Shishkin near the village. Malopolovetske were found two multi monuments - settlements Malopolovetske Malopolovetske 1 and 2, which launched a study Malopolovetskoho archaeological complex. In 1992 KDPI expedition led by N. Kravchenko began excavations settlement Malopolovetske-2.

In 1993 at the FDKM was established permanent Fastiv archaeological expedition (FAE), led by S. Lysenko. The main area of ​​interest Fastovsky archaeological expedition - studying the monuments of the Bronze Age, in particular - tshynetskoho cultural circle. However, the specifics of the region is that the Bronze Age monuments are almost always contain layers of other historical periods as the previous (Neolithic, eneolit) and later time (early iron age, I millennium BC, Old time Late Middle Ages).

For nearly two decades, the main attention was paid to research expedition Malopolovetskoho archaeological complex (MAC), in particular settlement Malopolovetske 2 and 3 Malopolovetske cemetery. During the period 1992-2011 biennium. Malopolovetskoho monuments in the archaeological complex has been excavated about 2 hectares. Of these, about 1.8 hectares accounted for Malopolovetskyy cemetery where 191 burials found the Middle and Late Bronze Age, Early Iron Age, ancient time.

In 2008 FAE security were conducted excavations on the territory of the construction of the plant for the processing of granite rubble and finished products of granite quarry Koschiyivskoho. It has been studied to 3.2 hectares, 164 objects found piznotrypilskoyi culture tshynetskoho cultural circles of ancient times.

From 1995 FAE is actively involved in archaeological research Middle Dnieper, mostly in the Kiev region. Over the years, were conducted exploration in the territory of Vyshgorod, Kiev Svyatoshinsky, Borodyanka, Makarov, Vasyl'kiv, Obukhov, Skvirskogo, Bilotserkivskyi, Brovary, Boryspil, Baryshevsky, Pereyaslav-Khmelnitsky, Yahotyn district of Kyiv region, Popilnyansky, Brusyliv, Radomyshl district of Zhytomyr region, Drabiv Cherkasy region.

Conducts research and archaeological sites outside the Middle Dnieper. In 2010-2013 p. FAE as a part of the joint Ukraine-Poland expedition were burial mounds excavated renewal komarivska culture of the Late Bronze Age Bukivna in Ivano-Frankivsk region. In 2011-2013. Komarivska conducted excavations of burial mounds culture at Voitsekhivska cemetery in Zhytomyr region. Employee FAE take part in archaeological excavations in the Transnistrian Moldovan Republic and the Russian Federation.

Since 2000, FAE conducts works as a complex expedition FDKM and the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine. In today's Ukraine, when the budget for the field of archaeological research not allocated, the joint work of several scientific organizations (the principle "Every little helps") was actually the only possible way to preserve the field of archeology as a fundamental science, not tied to immediate security research needs. Basic labor expedition during the years of its existence - Student Intern, National Pedagogical University. Drahomanov and Kyiv National University. Shevchenko, and - volunteers.

Detailed research results FAE outlined in the book "Archaeological research / discovery on / in Ukraine" for 1993-2014 years. Bulletin and in releases Press Museum (№№1, 2, 3, 6, 7, 10-11, 20-21 , 26-27) and inshih museum publications.Nenhum comentário:

Postar um comentário