Google+ Followers

sábado, 5 de março de 2016

Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху --- Museum of the women, the history of women's and gender movement --- Museu das mulheres, a história do movimento de mulheres e de gênero

Засновано березень 2008 року
Розташування Україна Україна, Харків
Директор Тетяна Ісаєва

Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху — український нестаціонарний спеціалізований музей, створений 2008 року в Харкові з метою гендерного просвітництва й інформування, сприяння укріпленню культурних зв'язків між Україною й іншими країнами, консолідації жіночого руху, приверненню уваги до жіночої та гендерної проблематики журналістської спільноти та широких кіл громадськості. Перший в Україні гендерний музей.
Музей збирає експонати, що демонструють процес гендерного конструюванн, та показує, що гендерні проблеми є не тільки проблемами жінок, але й всього суспільства.

Виставка в музеї ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Музей створено 2008 року в рамках проекту «Створимо музей про себе!» за підтримки Українського жіночого фонду[3], Глобального фонду для жінок  та Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН.

У вересні 2009 року гендерний музей отримав відзнаку Інформаційно-консультативного жіночого центру «За ґендерну рівновагу», яка присвоюється двічі на рік і сприяє утвердженню гендерної рівності і трансформації суспільства з метою повної реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У 2009 році музей взяв участь у ІІ Міжнародному конгресі жіночих музеїв (Бонн, Німеччина) і став членом асоціації жіночих музеїв.

2009 року відкрито сайт музею, а також освітній медіа канал, які мають на меті створення віртуального відображення музею та відкритого Інтернет-медіа простору з гендерної проблематики. 2 вересня того ж року ці ресурси отримали диплом за участь у конкурсі «Інновації в розвитку НДО: ІТ та Інтернет», що проводився в рамках навчального семінару «День інформаційних технологій» для представників громадських організацій, які працюють в Україні.

У березні 2009 року експозиції музею було презентовано в музеї ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Музей наприкінці 2009 р. став дипломантом у номінації «Найкраща просвітницька діяльність» І Всеукраїнського конкурсу на найкращий громадський музей, організованого Національною спілкою краєзнавців України спільно з Міністерством культури і туризму України та Міністерством освіти і науки України.

-
ЖІНКИ ПІДТРИМУЮТЬ ЖІНОК

У всьому світі жінки підтримують жінок. Жіночі фонди та програми надають фінансову та інституційну  підтримку жіночим проектам. Така підтримка дає можливість жінкам реалізувати свої ідеї та мрії, повірити в себе і стати сильними.
Український жіночий фонд, Глобальний Фонд для жінок, Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні – це фонди й інституції, завдяки підтримці яких почав реалізовуватися проект «Створимо музей про себе!»

-
ДЕЩО ПРО ҐЕНДЕР

Поняття ґендер увійшло у загальний вжиток із соціології і означає соціально-рольовий статус людини (соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступ до влади, сімейні ролі та ін., особливості соціальної поведінки, стилю життя та способу мислення).
Ґендер – це культурна характеристика поведінки, яка виховується у відповідності до статі в певному суспільстві в певний час.
Ґендер – це набір соціальних ролей. Це костюм, маска, в яких чоловік та жінка виконують свої соціальні ролі.

ПЕРЕГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЇ >

-
СТОП СЕКСИЗМ

Що таке сексизм?
Сексизм – ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі (sex = стать, з англ.). Особливо розповсюдженим є сексизм по відношенню до жінок. Він проявляється в обмеженні їхніх прав на освіту, працю, участь у політичному житті тощо та водночас в  наголошенні на їхніх обов’язках у сімейно-побутовій сфері. Подібно до расизму, сексизм зосереджує увагу на фізичних, інтелектуальних, творчих та інших перевагах однієї частини людей (чоловіків) над іншою (жінками).

ПЕРЕГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЇ >

-
ЖІНКИ В НАУЦІ

За час існування людства жінки зробили вагомий внесок в розвиток науки. Внаслідок ґендерних стереотипів, існуючих у суспільній свідомості, прийнято вважати, що наукова кар'єра – це не доля для жінки, адже вона потребує від людини певних жертв, серед яких перша – дуже часто -  відмова від особистого життя, від сім'ї.
І все ж таки, незважаючи на певні упередження, пробиваючи «скляні» стелі та стіни, жінки говорили та продовжують говорити в науці своє слово.Експозиція «Жінки в науці, техніці та комп'ютерних технологіях має декілька розділів:
- Жінки - лауреатки Нобелівської премії (перегляд)
- Винаходи жінок (перегляд)
- Творчі жінки (перегляд)
- Жінки в інформаційних технологіях (перегляд)
- Жіночі постаті в українській науці
      Жінки-педагогині (перегляд)

-
ЗУПИНИМО НАСИЛЬСТВО

Однією з головних причин чоловічого насильства є ґендерна нерівність. При ретельному аналізі стає очевидним те, що чим менша ґендерна диференціація між жінками та чоловіками, тим менша ймовірність виникнення ґендерного насильства.
Насильство чоловіків по відношенню до жінок багато в чому є наслідком обмеженої правомочності. Дослідниками доведено, що в тих суспільствах, де чоловікам  дозволено не приховувати страх, сльози, слабкість, рівень насильства є низьким. А в тих суспільствах, де маскулінна бравада – хизування силою, стримування та відкидання почуття страху – є нормою, насильство має більше шансів на розквіт.
СТОП НАСИЛЬСТВО (ПЕРЕГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЇ)
ТОРТУРИ, ЩО ВИГАДАЛО 
ЛЮДСТВО ДЛЯ ЖІНОК (ПЕРЕГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЇ)
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.
--in via tradutor do google

Museum of the women, the history of women's and gender movement

Established in March 2008
Location Ukraine Ukraine, Kharkiv
Director Tatyana Isayev
Gender Museum Website
Museum of the women, the history of women's and gender movement - Ukrainian transient specialized museum, established in 2008 in Kharkiv for the purpose of education and gender awareness, promote strengthening of cultural relations between Ukraine and other countries, consolidation of the women's movement, drawing attention to women's and gender issues journalistic community and the general public. Ukraine's first gender Museum.

The museum collects artifacts that demonstrate the process of gender construction, and shows that gender issues are not just women's issues, but also the whole society.

The exhibition in the museum KNU. Karazin
The museum was created in 2008 under the "Create a museum about myself!" In support of Ukrainian Women's Fund [3], the Global Fund for Women  and the Equal Opportunities and Women's Rights in Ukraine EU-UNDP.

In September 2009, the museum received the award Gender Women's Information Consultative Center "for gender balance", which is awarded twice a year and is contributing to gender equality and the transformation of society to the full realization of the principle of equal rights and opportunities for women and men.

In 2009 the museum took part in the Second International Congress of Women's Museums (Bonn, Germany) and became a member of Women's Museums .

2009 the site museum and educational media channel, which aim to create a virtual museum display and open Internet media space with a gender perspective. September 2 of that year, these resources received diploma for participation in the competition "Innovation in Development NGOs: IT and the Internet" held in the framework of the seminar "Information Technology Day" for representatives of NGOs working in Ukraine.

In March 2009, the museum was presented in the Museum of Kharkov National University. Karazin.

Museum in late 2009 became the winner in the category "Best educational activities" and Ukrainian contest for the best public museum, organized by the National Union of ethnographers Ukraine together with the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.

-
WOMEN SUPPORT WOMEN

Worldwide, women supporting women. Women's funds and programs providing financial and institutional support women's projects. This support enables women to realize their ideas and dreams, believe in yourself and be strong.
Ukrainian Women's Fund, The Global Fund for Women, Equal Opportunities and Women's Rights in Ukraine - it funds and institutions, thanks to the support which began to be implemented project "Making Museum of yourself!"


Something about GENDER

The concept of gender came into general use in sociology and social means-role status rights (social possibilities of each gender in education, professional activities, access to power, family roles, etc., Especially social behavior, lifestyle and way of thinking).
Gender - a cultural characteristic behavior that brought up according to sex in a society at a particular time.
Gender - a set of social roles. This costume, mask, where men and women perform their social role.

REVIEW OF EXPOSURE>


Stop sexism

What is sexism?
Sexism - the ideology and practice of discrimination based on sex (sex = sex from Eng.). Especially common is sexism against women. It appears to limit their rights to education, work, political participation, etc., and at the same time in the emphasis on their responsibilities in the family and domestic sphere. Like racism, sexism focuses on the physical, intellectual, creative and other benefits of one of the people (men) over another (women).

REVIEW OF EXPOSURE>


WOMEN IN SCIENCE

During the existence of mankind women have made significant contributions to the development of science. As a result of gender stereotypes that exist in the public mind, it is assumed that a scientific career - this is not the fate of the woman, because it requires some human casualties, including first - very often - the refusal of the personal life of the family.
Yet, despite some bias punching "glass" ceiling and walls, the women spoke and continue to speak their science slovo.Ekspozytsiya "Women in science, engineering and computer technology has several sections:
- Women - laureate of the Nobel Prize (review)
- Inventions women (review)
- Creative women (review)
- Women in information technology (review)
- Women figures in Ukrainian science
     Women pedahohyni (view)


stop Violence

One of the main causes of male violence is gender inequality. A careful analysis it becomes apparent that the smaller the gender differentiation between men and women, the less likelihood of gender violence.
Men's violence against women is largely the result of limited powers. The researchers proved that in societies where men are allowed to obscure fear, tears, weakness, level of violence is low. And in societies where masculine bravado - boasting the power of deterrence and fear of rejection - is the norm, violence has a better chance of flourishing.
STOP VIOLENCE (VIEW EXPOSURE)
Torture invented
MANKIND FOR WOMEN (VIEW EXPOSURE)

--br via tradutor do google
Museu das mulheres, a história do movimento de mulheres e de gênero

Fundada março 2008
Localização Ucrânia Ucrânia, Kharkiv
Director Tatyana Isayev
Sexo Site Museum
Museu das mulheres, a história do movimento de mulheres e de gênero - ucraniano transitória museu especializada, criada em 2008 em Kharkiv para fins de educação e sensibilização sobre o género, promover o fortalecimento das relações culturais entre Ucrânia e outros países, a consolidação do movimento das mulheres, chamando a atenção para mulheres e as questões de género comunidade jornalística e ao público em geral. primeiro do género da Ucrânia Museum.

O museu reúne artefatos que demonstram o processo de construção de gênero, e mostra que as questões de género não são apenas as questões das mulheres, mas também toda a sociedade.

A exposição na KNU museu. Karazin
O museu foi criado em 2008 no âmbito do "Criar um museu sobre mim!" Em apoio do Fundo para as Mulheres da Ucrânia [3], o Fundo Global para  As mulheres e as oportunidades e das mulheres de direitos iguais na Ucrânia UE-PNUD.

Em setembro de 2009, o museu recebeu o Sexo concessão das mulheres Informação Consultivo Center "para o equilíbrio entre os sexos", que é concedido duas vezes por ano e está a contribuir para a igualdade de género e a transformação da sociedade para a plena aplicação do princípio da igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens.

Em 2009 o museu participou do II Congresso Internacional de Museus da Mulher (Bonn, Alemanha) e tornou-se membro de Museus das mulheres.

2009, o museu local e canal de mídia educacional, que visam criar um museu virtual e espaço da mídia Internet aberta com uma perspectiva de gênero. 02 de setembro daquele ano, esses recursos recebeu diploma de participação na competição "Inovação em ONGs de desenvolvimento: TI e da Internet", realizada no âmbito do seminário "Dia de Informação Tecnologia" para representantes de ONGs que trabalham na Ucrânia.

Em março de 2009, o museu foi apresentada no Museu da Universidade Nacional de Kharkov. Karazin.

Museu no final de 2009 tornou-se o vencedor na categoria "Melhores atividades educacionais" e concurso ucraniano para o melhor museu público, organizado pela União Nacional dos etnógrafos Ucrânia em conjunto com o Ministério da Cultura e Turismo da Ucrânia e do Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia.


-
MULHERES apoiar as mulheres

Em todo o mundo, as mulheres apoiar as mulheres. fundos e programas das mulheres que fornecem projetos de apoio das mulheres financeiras e institucionais. Este apoio permite que as mulheres a perceber as suas ideias e sonhos, acreditar em si mesmo e ser forte.
Fundo para as Mulheres ucranianas, o Fundo Global para Mulheres, Igualdade de Oportunidades e Direitos das Mulheres na Ucrânia - que financia e instituições, graças ao apoio que começou a ser implementado o projeto "Fazendo Museu de si mesmo!"

-
Algo sobre GÊNERO

O conceito de gênero entrou em uso geral em sociologia e direitos de estado meio-papel social (possibilidades sociais de cada género na educação, atividades profissionais, o acesso ao poder, papéis familiares, etc., comportamento Especialmente sociais, estilo de vida e maneira de pensar).
Sexo - um comportamento característico cultural que fez subir em função do sexo em uma sociedade em um determinado momento.
Sexo - um conjunto de papéis sociais. Este traje, máscara, onde os homens e as mulheres desempenham o seu papel social.

REVISÃO DE EXPOSIÇÃO>

-
pare de sexismo

O que é sexismo?
Sexismo - a ideologia ea prática de discriminação baseada no sexo (sex = sexo a partir de Port.). Especialmente comum é sexismo contra as mulheres. Parece limitar os seus direitos à educação, ao trabalho, participação política, etc., e ao mesmo tempo na ênfase sobre as suas responsabilidades na família e na esfera doméstica. Como o racismo, o sexismo incide sobre os benefícios físicos, intelectuais, criativas e outros de uma das pessoas (homens) em detrimento de outro (mulheres).

REVISÃO DE EXPOSIÇÃO>

-
Mulheres na ciência

Durante a existência de mulheres humanidade fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento da ciência. Como resultado dos estereótipos de género que existem na mente do público, presume-se que uma carreira científica - isto não é o destino da mulher, porque requer algumas vítimas humanas, incluindo o primeiro - muitas vezes - a recusa da vida pessoal da família.
No entanto, apesar algum viés perfuração teto e paredes "de vidro", as mulheres falaram e continuam a falar sua ciência slovo.Ekspozytsiya "As mulheres na ciência, engenharia e tecnologia de computador tem várias seções:
- Mulheres - laureado do Prémio Nobel (revisão)
- Invenções mulheres (comentário)
- mulheres criativos (comentário)
- Mulheres em tecnologia da informação (revisão)
- Figuras mulheres na ciência ucraniana
     (Vista) Mulheres pedahohyni

-
Pare a violência

Uma das principais causas da violência masculina é a desigualdade de gênero. Uma análise cuidadosa torna-se evidente que quanto menor a diferenciação de gênero entre homens e mulheres, a menor probabilidade de violência de género.
A violência dos homens contra as mulheres é em grande parte o resultado de poderes limitados. Os pesquisadores provaram que, em sociedades onde os homens estão autorizados a obscurecer o medo, lágrimas, fraqueza, nível de violência é baixo. E em sociedades onde bravata masculino - ostentando o poder de dissuasão e medo de rejeição - é a norma, a violência tem uma melhor chance de florescimento.
PARE A VIOLÊNCIA (VIEW EXPOSIÇÃO)
tortura inventado
HUMANIDADE PARA MULHERES (VIEW EXPOSIÇÃO)

Nenhum comentário:

Postar um comentário