Google+ Followers

segunda-feira, 18 de abril de 2016

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (Phnôm Pênh, Campuchia) --- Tuol Sleng Genocide Museum (Phnom Penh, Cambodia). --- Tuol Sleng Genocide Museum (Phnom Penh, Camboja)

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là một bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979. Bảo tàng hiện nay nằm khuất trong khu phố nhỏ Toul Svay Prey ở phía Nam Phnom Penh và khá lạc lõng với cảnh quan xung quanh bởi nó quá cũ kỹ, sập sệ với những hàng rào thép gai bao quanh.


Tuol Sleng từng là một trường học, nhưng Khmer Đỏ đã dùng dây thép gai để quây khu vực, đồng thời biến các phòng học thành các phòng giam nhỏ để tra tấn các tù nhân, trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho răng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Kmer Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải hoán như xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn. Hàng nghìn người đã bị tra tấn ở đây, chỉ có một số ít tù nhân còn sống sót khi rời nhà tù vốn là "nỗi ác mộng" đối với người Campuchia. Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng trưng bày những hình ảnh nạn nhân và tư liệu về tội ác của Khmer Đỏ khiến người xem rùng mình


Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015) và 36 năm nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng (1979 - 2015), Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, phối hợp với các cơ quan hữu quan và báo chí truyền hình, tổ chức chuyến đi: Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Thăm đồng chí, Cảm ơn đồng bào, Giao lưu Truyền thống và chứng kiến thành quả cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, dành cho gần 150 đại biểu là CCB, Cựu TNXP, Gia đình chính sách và Người có công đến từ 11 tỉnh, thành phố phía Bắc. Thời gian: Từ ngày 17/7 đến ngày 25/7/2015

Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Toan Hoang

Hoang thi Kim Toan

--in via tradutor do google

Tuol Sleng Genocide Museum (Phnom Penh, Cambodia)

Tuol Sleng Genocide Museum is a museum of genocide during the Khmer Rouge rule from 1975 to 1979. The museum currently tucked away in Toul Svay Prey small neighborhood in the south of Phnom Penh and pretty inept with surrounding landscape because it is too old, SAP will with barbed wire surround.
Tuol Sleng was a school, but the Khmer Rouge used barbed wire to crank the region, and turn the classroom into a tiny cell for inmates torture, concentration camps became genocidal regime Kmmer Dirty. 

In 1975, the school was transformed into a prison known as Security Prison S21. During the four years of Khmer Rouge rule, where around 17,000 people detained between (another source for this figure of 20,000 teeth), most of them members or local Khmer Rouge soldiers previously convicted of treason. The school has been transformed as adding electric fence, reinforced the prison room, interrogation room and torture chamber. 

Thousands of people were tortured here, only a few surviving inmates leaving the prison capital of the "nightmare" for Cambodians. Toul Sleng Genocide Museum exhibited the images of victims and documenting the crimes of the Khmer Rouge make viewers shudder


68 year anniversary of War Invalids, Martyrs Day (27.07.1947 - 07.27.2015) and 36 years the Cambodian people escape from genocide (1979-2015), Center of Education Tradition and History - Society Psychological Science Vietnam Education, in coordination with the relevant authorities and the media, organized trips: Gratitude to the heroic martyrs, Visit comrades, compatriots Thanks, Exchange tradition and witnessed two revolutionary achievements of the people of Vietnam - Cambodia, nearly 150 delegates for the CCB, Former Youth Volunteer, families and Persons with public policy from 11 provinces and cities in the North. Time: From 17/7 to 25/7/2015 day
--br via tradutor do google
Tuol Sleng Genocide Museum (Phnom Penh, Camboja)

Tuol Sleng Genocide Museum é um museu de genocídio durante o governo do Khmer Vermelho, de 1975 a 1979. O museu atualmente escondido em Toul Svay Prey pequeno bairro no sul de Phnom Penh e bastante inepto com paisagem envolvente, pois é muito antiga, a SAP vai com surround de arame farpado.

Tuol Sleng era uma escola, mas o Khmer Rouge usado arame farpado para pôr em marcha a região, e vire a sala de aula em uma pequena cela para os presos tortura, campos de concentração se tornou regime genocida Kmmer Rouge. Em 1975, a escola foi transformada em uma prisão conhecida como Segurança Prisão S21. 

Durante os quatro anos de governo do Khmer Vermelho, onde cerca de 17.000 pessoas detidas entre (outra fonte para esse número de 20.000 dentes), a maioria deles membros ou soldados locais Khmer Rouge anteriormente condenado por traição. A escola foi transformada como a adição de cerca elétrica, reforçou a câmara de prisão quarto, sala de interrogatório e tortura. Milhares de pessoas foram torturadas aqui, apenas alguns detentos sobreviventes deixando a capital prisão do "pesadelo" para os cambojanos. Toul Sleng Genocide Museum exibiu as imagens de vítimas e documentar os crimes do Khmer Rouge fazer os espectadores tremer

aniversário 68 anos da Guerra Inválidos, Mártires Day (1947/07/27 - 2015/07/27) e 36 anos o povo cambojano escapar do genocídio (1979-2015), Centro de Tradição Educação e História - Sociedade Psychological Science Vietnam Educação, em coordenação com as autoridades competentes e os meios de comunicação, viagens organizadas: Gratidão aos mártires heróicos, Visite camaradas, compatriotas Graças, o Exchange tradição e testemunhou duas conquistas revolucionárias do povo do Vietname - Camboja, cerca de 150 delegados para o CCB, ex-voluntário da juventude, famílias e pessoas com a política pública de 11 províncias e cidades no Norte. Tempo: De 17/7 a 25/7/2015 dia

Nenhum comentário:

Postar um comentário