Google+ Followers

sábado, 7 de maio de 2016

Đerdapska klisura, mesto gde je rođena civilizacija --- Iron Gate, a cidade onde nasceu civilizações

MUZEJ LEPENSKI VIR


Centar za posetioce – Muzej Lepenski Vir nalazi se u sklopu zaštićenog arheološkog kompleksa Lepenski Vir, kod sela Boljetin, u okviru zaštićenog Nacionalnog parka Đerdap, nedaleko od Donjeg Milanovca. Podignut je pored izmeštenog lokaliteta Lepenski Vir, koji predstavlja svetski značajan lokalitet, star 9000 godina.

Lepenski Vir, po kome je cela jedna mezolitska kultura dobila ime, predstavlja izuzetno značajno i u mnogo čemu jedinstveno praistorijsko nalazište. Na ovom lokalitetu koji je intenzivno naseljavan od 6300. do 5500. godine pre. n.e., izdvojena su naselja koja pripadaju mezolitu i ranom neolitu. Otkrića koja se vezuju za mezolit čine Lepenski Vir izuzetnim. Planski podizana naselja sa staništima i svetilištima trapezoidne osnove, nekropole koje ukazuju na posebne pogrebne rituale, monumentalne skulpture od kamena, kao i brojni pokretni nalazi od kosti i kamena, svedoče o tome da je ovo nalazište predstavljalo ne samo naselje već i sakralni centar. Najpoznatiji nalazi su skulpture i žrtvenici napravljeni od oblutaka, od krupnozrnog peščara, nađeni zaliveni krečnjačkim malterom u podovima kuća, najčešće uz ognjište. Prema onome što prikazuju, skulpture se mogu podeliti na figuralne, sa predstavama ljudskog lika, i ornamentalne skulpture, dekorisane motivima meandra, riblje kosti i pletenice.


Na prelasku sedmog u šesti milenijum stare ere, dešava se krupna promena na Balkanu, koja će promeniti i Lepenski Vir. Novi narodi, sa usvojenim znanjima o poljoprivredi i organizovanom stočarenju, pristigli su sa istoka i juga na prostor Đerdapa i promenili, tokom samo nekoliko generacija, sliku naselja i duhovni svet. Umesto monumentalnih kamenih skulptura i staništa-svetilišta, novo maleno selo na Lepenskom Viru ima sve odlike neolitske Starčevačke kulture, koja se proširila na čitav Balkan i južnu Panoniju, i trajala do oko 5500. godine pre n.e.

Lepenski Vir je istraživan između 1965. i 1970. godine, u okviru projekta Đerdap I. Arheološka iskopavanja zajednički su organizovali i sproveli Narodni muzej u Beogradu, Arheološki institut, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture RS, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu i Centar za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Arheološkim istraživanjima rukovodio je dr Dragoslav Srejović.

Pročitajte više o Zbirci Lepenski Vir.
Kako se lokalitet nalazio u zoni koja je trebalo da bude potopljena vodama akumulacionog jezera hidroelektrane Đerdap, ostaci su izmešteni na novu lokaciju u neposrednoj blizini, udaljenu od prvobitne za oko sto metara u pravcu severozapada, i izdignutoj za 29,5 metara. Izuzetan konzervatorski poduhvat, premeštanje ostataka kuća i svetilišta, izvršio je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture 1970. i 1971. godine. Glavni projektant i rukovodilac radova bila je dr Milka Čanak-Medić. Pokretni arheološki predmeti sa lokaliteta Lepenski Vir se od momenta otkrića sve do danas čuvaju u Zbirci Lepenskog Vira, u Narodnom muzeju u Beogradu.

Pored izmeštenog lokaliteta podignut je Muzej Lepenskog Vira, koji je u sastavu Narodnog muzeja od 1978. godine. U junu 2011. godine, na mestu nekadašnje zgrade Muzeja, otvorena je nova moderna građevina, Centar za posetioce – Muzej Lepenski Vir, prema projektu arhitekata Siniše Temerinskog i Marije Jovin, iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture RS.
U novoj zgradi, osim samog lokaliteta koji je glavni i centralni eksponat muzeja, u čijoj prezentaciji su postavljene i kopije monumentalnih skulptura na mesta nalaza, moguće je videti i novu postavku. Ona prezentuje mezolit i neolit samog lokaliteta Lepenski Vir, ukupno preko 100 eksponata (upotrebni predmeti – oruđe i alatke, nakit, žrtvenici, skulptura, neolitska keramika), a uključuje i rekonstruisane načine sahranjivanja na Lepenskom Viru i hologramsku rekonstrukciju kuća sa Lepenskog Vira.


Posetite Lepenski Vir

Pročitajte o Zbirci Lepenski Vir

Arheološki lokalitet Lepenski vir u bazi Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.


Pogledajte dokumentarni film “Lepenski Vir” iz 1968. godine, autora Dušana Slijepčevića, produkcija Dunav film.


----0

Đerdapska klisura, mesto gde je rođena civilizacija

-
Blago Đerdapske klisure, najdužeg evropskog kanjona, prepoznato je svuda u svetu, a baš na ovom mestu je pre oko 9.000 godina stvoreno prvo uređeno urbano naselje i počelo računanje vremena.

Lepenski vir je deo Đerdapa, najduže klisure Evrope, gde je pre oko 9.000 godina začeta moderna civilizacija. Na krečnjačkoj padini nasuprot monumentalnoj steni Treskavac, stvoreno je prvo uređeno urbano naselje sveta.

Kraj dunavskog vira, bogatog ribom, lovci sakupljači više nisu imali potrebe da lutaju u potrazi za hranom, koju im je reka izdašno pružala. Tako im je ostalo dovoljno vremena da postanu prvo ljudsko društvo u kome je obavljena podela rada, pa je neko gradio kolibe, neko pripitomljavao prve životinje, a prvi baštovani sveta su otkrivali kako se gaje jestive biljke.

Ipak, najveća revolucija koju je doneo Lepenski vir je stvaranje prve monumentalne umetnosti i početak računanja vremena. Pleme Lepenaca je hranilo i čuvalo svoje vajare zbog njihovog čudesnog talenta da u velike kamene oblutke uklešu ribolike likove, možda božanstva životodavnog Dunava.

Svedok vekova: Neverovatna priča srednjovekovne tvrđave Golubac

Ta vajarska dela s tajanstvenim licima i rekonstrukcija naselja Lepenaca mogu se videti u Muzeju Lepenski vir, koji posetiocima prikazuje i izuzetan film o tome kako je ovu veliku civilizaciju otkrio akademik Dragoslav Srejović tokom izgradnje Hidroelektrane „Đerdap“.

Ipak, da bi se shvatilo zašto se baš ovde desila neolitska revolucija, potrebno je prošetati okolnom riznicom jedinstvene prirodne baštine.

Gledajući iz Lepenskog vira, pogled kao magnet privlači moćni vrh Treskavac s rumunske strane, koji se odvajkada u narodu koristi kao svojevrstan kalendarski instrument.

Istraživači, arhitekta Hristivoje Pavlović i dr Aleksandra Bajić su krenuli tragom lokalnog predanja da se na letnju dugodnevicu sunce dva puta rađa na Lepenskom viru. U praskozorje prvi sunčev zrak kao snop reflektora nakratko blesne kraj levog boka Treskavca, a zatim klisura ponovo utone u sumrak.

Sunčevi zraci iza brda potom prave oreol oko njegovog tamnog trougla, a vrhunac prirodnog spektakla je kad sunčev krug skače tačno na vrh Treskavca gde zasija kao ogromno oko.

Posle objavljivanja ove priče, u javnosti je već počelo formiranje turističkih grupa koje žele da dođu i posmatraju ovaj fenomen, pa će Treskavac verovatno postati „srpski Stounhendž“.

Otkrijte i Sve što niste znali o Dunavu

Stena Sokolovac 
Neposredno uz Lepenski vir počinje kratka i živopisna klisurica Boljetinske reke, koja u raznobojnim slojevima, nalik na parče torte visoko pedesetak metara, prikazuje istoriju planete. Put uz brdo, kroz prozračnu šumu i bistre penušave potoke vodi ka vidikovcima zbog kojih je Nacionalni park „Đerdap“ bez premca u Evropi, a stena Sokolovac omiljeno mesto izletnika.


Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/prostori-narodnog-muzeja/muzej-lepenski-vir/

---

Lepenski Vir Museum

Centro de Visitantes - Museu de Lepenski Vir está situado dentro de um complexo arqueológico protegido Lepenski Vir, no Boletin, dentro do Parque Nacional Djerdap protegido, não muito longe de Donji Milanovac. Foi construído ao lado do realocados Lepenski Vir, que é local importante do mundo, 9000 anos de idade.

Lepenski Vir, após o qual uma cultura Mesolítico inteira tem o seu nome, é um sítio pré-histórico original muito importante e de muitas maneiras. Neste site, que é amplamente colonizado pela 6300 para o ano 5500 antes. NE, assentamentos isolados pertencentes ao Mesolítico e Neolítico cedo. Os resultados, que estão relacionados com o Mesolítico fazer Lepenski Vir excepcional. Planejando assentamentos erguidos com habitats e santuários trapezoidal base, necrópole, que indicam os ritos funerários específicos, esculturas monumentais de pedra, bem como inúmeros achados móveis de ossos e pedras, testemunham que esta constatação representou não só a aldeia, mas também o centro religioso. O mais famoso das esculturas e altares feitos de seixos, de arenito grosseiro, calcário gesso encontrada nos pisos das casas, geralmente com uma lareira. De acordo com a mostrar as esculturas podem ser divididos em figurativa, com representações da figura humana, e esculturas ornamentais, decorados com motivos meandro, ossos de peixes e tranças.

Na virada do sétimo para o sexto milênio aC, indo para uma grande mudança nos Balcãs, o que vai mudar e Lepenski Vir. As novas nações, com conhecimentos adquiridos na agricultura e pecuária organizada, ter chegado a partir do leste e sul da área do portão de ferro e mudança de apenas algumas gerações, a imagem da vila e no mundo espiritual. Em vez de esculturas monumentais de pedra e habitats-santuários, nova pequena aldeia no Lepenski Vir tem todas as características da cultura neolítica Starcevo, que se espalhou para todo o Balcãs e sul Pannonia, e durou até por volta de 5500 anos aC

Lepenski Vir foi estudada entre 1965 e 1970, no âmbito das escavações arqueológicas Djerdap I. co-organizadas e realizadas pelo Museu Nacional em Belgrado, o Instituto Arqueológico, Instituto de Protecção dos Monumentos da Cultura, Instituto para a Protecção do património cultural em Nis e Centro Arqueologia Faculdade de Filosofia, em Belgrado. As escavações arqueológicas dirigidas pelo Dr. Dragoslav Srejović.

Leia mais sobre a coleção de Lepenski Vir.
Como o local foi localizado em uma zona que estava a ser inundada reservatório de água hidrelétrica Iron Gate, os restos foram transferidos para um novo local na vizinhança imediata, longe do original para cerca de cem metros para o noroeste, e elevou para 29,5 metros. O esforço de conservação extraordinária, retire os restos de casas e santuários, foi feito pelo Instituto República para a Protecção do Património Cultural em 1970 e 1971. O designer-chefe e chefe das obras foi o Dr. Milka Canak-Medic. Os objetos arqueológicos móveis a partir do site Lepenski Vir é a partir do momento da descoberta, até agora mantidos na coleção de Lepenski Vir, no Museu Nacional, em Belgrado.

Além do site realocados foi construído museu Lepenski Vir, que faz parte do Museu Nacional desde 1978. Em junho de 2011, no local do antigo edifício do museu, foi aberta em um novo edifício moderno, o Centro de Visitantes - Lepenski Vir Museum, projetado por arquitetos Sinisa Temerin e Maria Jovin, do Instituto para a Protecção do Património Cultural da Eslovénia.No novo edifício, para além do próprio site, que é a capital ea exposição central do museu, em cujo apresentações são postados e cópias de esculturas monumentais para a cidade de resultados, é possível ver a nova configuração. Ele apresenta o Mesolítico e Neolítico do Lepenski Vir, um total de mais de 100 exposições (objetos cotidianos - ferramentas e ferramentas, jóias, altares, esculturas, cerâmica Neolítico), e inclui uma reconstruídas formas de enterro para Lepenski Vir e a reconstrução de holograma de casas com Lepenski Vir.

-

Visite Lepenski Vir

Leia sobre a arrecadação de Lepenski Vir

sítio arqueológico fonte Lepenski na base do Instituto República para a Protecção dos monumentos culturais.

-

Ver documentário "Lepenski Vir", de 1968, por Dusan Slijepcevic, produção de filmes Dunav.

Iron Gate, a cidade onde nasceu civilizações

-
Produtos Iron Gate Gorge, o maior canyon Europeia, tem sido reconhecida em todo o mundo, mas não neste lugar antes de cerca de 9000 anos criou a primeira aldeia urbana regulamentada e começou a economizar tempo.

Lepenski Vir é parte do Iron Gate, o maior desfiladeiro da Europa, que é uma civilização moderna de aproximadamente 9000 anos lançado. Na encosta de calcário em frente à parede monumental TRESKAVAC, criou o primeiro conselho da aldeia urbana regulado.

Fim da fonte do Danúbio, rica em peixe, caçadores-coletores não são mais qualquer necessidade de vagar em busca de comida, ele disse-lhes que ele generosamente fornecidos. Então eles têm tempo suficiente para se tornar a primeira sociedade humana, onde a divisão do trabalho é realizado, é uma compilação cabanas, alguns animais domesticados primeiro, eo primeiro mundo jardineiros descobriram como cultivar plantas comestíveis.

No entanto, a maior revolução que trouxe Lepenski Vir é a criação da primeira arte monumental e comece a economizar tempo. Tribe Lepenac é alimentado e guardado seus escultores por causa de seu talento prodigioso para as grandes seixos de pedra entalhadas personagens peixe-like, deidade talvez dando-vida Danúbio.

séculos Testemunha: história surpreendente de um Golubac fortaleza medieval

As esculturas com rostos misteriosos e reconstrução dos assentamentos Lepenac pode ser visto no Museu de Lepenski Vir, que mostra aos visitantes e um filme notável sobre como esta grande civilização descoberto Dragoslav Srejović durante a construção da usina hidrelétrica "Djerdap".

No entanto, para entender por que eles estão aqui ocorreu revolução neolítica, é necessário para percorrer o tesouro nas proximidades património natural único.

Olhando de Lepenski Vir, olhar como um ímã atrai poderosa top TRESKAVAC com o lado romeno, que desde tempos imemoriais as pessoas usadas como uma espécie de instrumento de calendário.

Pesquisadores, arquiteto Hristivoje Pavlovic e Aleksandra Bajic começaram um traço de compromisso local com o solstício de verão o sol duas vezes nascido em Lepenski Vir. Na aurora do primeiro raio de sol como um holofote brilhou brevemente o fim do lado esquerdo TRESKAVAC, e depois novamente caiu em um entardecer desfiladeiro.

Os raios do sol atrás das montanhas, em seguida, o halo reais em torno de seu triângulo escuro, um dos destaques do espetáculo natural quando o círculo do sol salta para a direita em cima TRESKAVAC que brilha como um olho gigante.

Após a publicação desta história, o público já começou a formação de grupos de turistas que querem vir e assistir a este fenômeno, no entanto, provavelmente se tornará TRESKAVAC "Stonehenge sérvio".

Descobrir e Tudo o que você não sabia sobre o Danúbio

parede Sokolovac
Ao lado do Lepenski Vir começa um curto e colorido rio Klisurica Boljetinska, que em camadas coloridas, como um pedaço de bolo, cinquenta metros de altura, mostra a história do planeta. A estrada até o morro, através da floresta arejado e riachos espumantes claras levando a pontos de vantagem para o qual o National Park "Djerdap" sem paralelo na Europa, um lugar favorito parede Sokolovac para os caminhantes.


Nenhum comentário:

Postar um comentário