Google+ Followers

quinta-feira, 7 de julho de 2016

National Museum in Warsaw. --- Museu Nacional em Varsóvia. --- Muzeum Narodowe w Warszawie

100th anniversary of the death of Stanislaw Glezmera - collector of Japanese art and donors MNWJuly 6 this year marks one hundred years since the death of Stanislaw Glezmera (1853-1916), who in the early twentieth century, amassed a large collection of Japanese and Chinese crafts, proffered in 1919 to the National Museum in Warsaw. A large part of the collection happily survived the turmoil of World War II.


These objects were repeatedly shown at exhibitions of Japanese art organized and co-organized by the Warsaw museum. Using the round anniversary we would like to recall the remarkable figure of the donor, whose activities and interests covered many areas of life. In 1875 he graduated from the Technological Institute in St. Petersburg, was a member of the supervisory boards of a number of industrial plants, he was a member of the Russian State Council. In 1907, he resigned from a professional activity and political directing their interest towards the social and cultural affairs. He became a generous philanthropist, supporting charitable societies.


In 1908 Glezmer decided to embark on a journey to the Far East, which was to last nine months. As you can read in the directory objects in the Pavilion of the Japanese in the pouring, the Sochaczew "traveling their to distant lands in 1908-white where she pushed him need to break away from the usual local heavy burden matured in his soul, the owner Strug delved deeper into the secrets visited country, because he wanted to examine under what reasons over fifty years the Japanese people, and part and the Chinese, awakened to new life and showed tremendous social development [...]. "


The fruits of the expedition to the East was not only works of art and crafts, but also all sorts of "souvenirs". In 1919, the son of a collector, Stanislaw Glezmer junior forwarded, in accordance with the will of his father, the whole collection - nearly 500 objects - the National Museum. World War II lasted more than 200 exhibits. These are items from the travel time Glezmera, so in the case of Japan, the Meiji period (1868-1912).


Some of you need to qualify as objects of value, not so much artistic as historical and ethnographic part however - carving in ivory, enamel cloisonne, bronzes, ceramics - especially faience satsumas are valuable examples of artistic craftsmanship of Japanese Meiji period. A few surviving paintings and prints imported from Japan by Glezmera is a valuable addition to the collection of Warsaw. Collector amassed a rich collection of books, consisting of studies in Polish, Russian, English, French and German, devoted to the economy, customs and culture of China and Japan. Most of the volume was lost, they survived a few items, including a richly illustrated albums released in the first decade of the twentieth century and dealing with different areas of contemporary life in Japan.http://www.mnw.art.pl/aktualnosci/100-rocznica-smierci-stanislawa-glezmera-kolekcjonera-sztuki-japonskiej-i-darczyncy-mnw,301.html


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor

Vamos compartilhar.
--br via tradutor do google
Museu Nacional em Varsóvia

100º aniversário da morte de Stanislaw Glezmera - colecionador de arte japonesa e doadores MNW6 de julho deste ano marca cem anos desde a morte de Stanislaw Glezmera (1853-1916), que no início do século XX, acumulou uma grande coleção de artesanato japonês e chinês, proferida em 1919 para o Museu Nacional de Varsóvia. Uma grande parte da coleção felizmente sobreviveu à turbulência da Segunda Guerra Mundial.

Esses objetos foram repetidamente mostrado em exposições de arte japonesa organizada e co-organizada pelo museu de Varsóvia. Usando a rodada aniversário que gostaria de recordar a figura notável do doador, cujas actividades e interesses cobertos muitas áreas da vida. Em 1875 graduou-se no Instituto Tecnológico em São Petersburgo, foi membro dos conselhos de um número de plantas industriais de supervisão, ele era um membro do Conselho de Estado russo. Em 1907, ele renunciou a partir de uma actividade profissional e política dirigir seu interesse para os assuntos sociais e culturais. Ele tornou-se um filantropo generoso, apoiando sociedades beneficentes.

Em 1908 Glezmer decidiu embarcar em uma viagem para o Extremo Oriente, que era para durar nove meses. Como você pode ler nos objetos de diretório no Pavilhão dos japoneses no vazamento, o Sochaczew "viajando sua para terras distantes em 1908-white, onde ela o empurrou precisa romper com o habitual pesado fardo locais amadureceu em sua alma, o proprietário Strug mergulhou mais profundamente os segredos país visitado, porque ele queria a analisar em que razões mais de cinquenta anos o povo japonês, e uma parte e os chineses, despertou para uma nova vida e mostrou o desenvolvimento social tremenda [...] ".

Os frutos da expedição ao Oriente não era apenas obras de arte e artesanato, mas também todos os tipos de "lembranças". Em 1919, o filho de um coletor, Stanislaw Glezmer júnior transmitiu, em conformidade com a vontade de seu pai, toda a coleção - cerca de 500 objetos - o Museu Nacional. II Guerra Mundial durou mais de 200 exposições. Estes são itens de o tempo de viagem Glezmera, assim, no caso do Japão, o período Meiji (1868-1912).

Alguns dos que você precisa para se qualificar como objetos de valor, não tanto artísticas como parte histórica e etnográfica no entanto - escultura em marfim, esmalte do cloisonne, bronzes, cerâmica - especialmente satsumas faiança são exemplos valiosos de artesanato artístico do período Meiji japonesa. Alguns sobreviventes pinturas e gravuras importados do Japão pela Glezmera é uma valiosa adição à coleção de Varsóvia. Collector acumulou uma rica coleção de livros, que consiste em estudos em Polonês, Russo, Inglês, Francês e Alemão, dedicado à economia, costumes e cultura da China e do Japão. A maior parte do volume perdido, eles sobreviveram alguns itens, incluindo uma álbuns ricamente ilustrado divulgados na primeira década do século XX e que tratam de diferentes áreas da vida contemporânea no Japão.
--pl via tradutor do google
Muzeum Narodowe w Warszawie

100. rocznica śmierci Stanisława Glezmera – kolekcjonera sztuki japońskiej i darczyńcy MNW6 lipca tego roku mija sto lat od śmierci Stanisława Glezmera (1853–1916), który w początkach XX wieku zgromadził dużą kolekcję  japońskiego i chińskiego rzemiosła artystycznego, ofiarowaną w 1919 roku Muzeum Narodowemu w Warszawie. Znaczna część zbiorów szczęśliwie ocalała  z zawieruchy II wojny światowej.

Zabytki te były wielokrotnie pokazywane na wystawach sztuki japońskiej organizowanych i współorganizowanych przez warszawskie muzeum. Korzystając z okrągłej rocznicy  pragniemy przypomnieć nietuzinkową postać ofiarodawcy, którego działalność i zainteresowania obejmowały wiele dziedzin życia. W 1875 roku ukończył on Instytut Technologiczny w Petersburgu, był  członkiem rad nadzorczych wielu zakładów przemysłowych,  zasiadał w rosyjskiej  Radzie Państwa. W 1907 roku  zrezygnował z działalności zawodowej i politycznej, kierując swoje zainteresowania ku sprawom społecznym i kulturalnym. Stał się hojnym filantropem  wspomagającym  towarzystwa dobroczynne.  

W 1908 roku postanowił Glezmer wyruszyć w podróż na Daleki Wschód, która  miała trwać dziewięć miesięcy.  Jak można przeczytać w Katalogu przedmiotów znajdujących się Pawilonie Japońskim w Strugach, Ziemi Sochaczewskiej  „w podróży swej do odległych krain  w roku 1908-ym  dokąd pchnęła go konieczność oderwania się od stosunków miejscowych, ciężkiem brzemieniem zapadłych w jego duszy, właściciel Strug  sięgnął głębiej  w tajniki zwiedzanych krajów, pragnął on bowiem zbadać, pod wpływem jakich przyczyn w ciągu lat pięćdziesięciu naród japoński, a po części i chiński, zbudził się do nowego życia  i wykazał ogromny rozwój społeczny [...].” 

Plonem wyprawy na Wschód były  nie tylko dzieła sztuki i rzemiosła, ale także najrozmaitsze „pamiątki z podróży”. W 1919 roku syn kolekcjonera, Stanisław Glezmer junior przekazał, zgodnie z  wolą ojca, cały zbiór – blisko 500 obiektów – Muzeum Narodowemu. II wojnę światową  przetrwało ponad 200 eksponatów. Są to przedmioty pochodzące z czasu podróży Glezmera, a więc w przypadku Japonii,  z okresu Meiji (1868–1912). 

Część trzeba zakwalifikować jako przedmioty o wartości nie tyle artystycznej, co historycznej i etnograficznej, część jednak – rzeźba w kości słoniowej, emalie cloisonné, brązy, ceramika – szczególnie fajanse satsuma  należą do wartościowych przykładów artystycznego rzemiosła japońskiego okresu Meiji. Kilka  zachowanych obrazów i grafik przywiezionych z Japonii przez Glezmera stanowi wartościowe uzupełnienie zbiorów warszawskich. Kolekcjoner zgromadził też  bogaty księgozbiór składający się z opracowań w języku polskim,  rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim, poświęconych gospodarce, obyczajom i kulturze Chin i Japonii. Większość  woluminów zaginęła, zachowały się nieliczne pozycje, między innymi bogato ilustrowane albumy wydane  w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku i traktujące o różnych dziedzinach ówczesnego życia w Japonii.  

Nenhum comentário:

Postar um comentário