Google+ Followers

sexta-feira, 19 de agosto de 2016

Pestera Ghetarul De La Scarisoara. --- Glacier Cave Scarisoara. --- Glacier caverna Scarisoara, maior caverna subterrânea na Roménia.

Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România. De aici îi vine și numele de „ghețar” iar „Scărișoara” provine de la comuna Scărișoara situată 16 km mai jos, de care aparținea administrativ în vremea când a fost numită astfel. Acum aparține comunei Gârda de Sus, județul Alba.


Drumul spre peșteră pornește din comuna Gârda de Sus, situată pe valea Arieșului Mare la 32 km amonte de Câmpeni (pe DN75). Din centrul comunei se desprinde drumul carosabil de pe Gârda Seacă pe care se ajunge, după aproximativ 1 km, la gura Văii Ordâncușa. De aici există trei variante. Prima este poteca turistică marcata cu cruce roșie, care mai întâi trece prin cătrumul Mununa și după un traseu de 10 km, ajunge la Peștera Scărișoara. Cea de a doua variantă este drumul asfaltat de pe valea Ordâncușei, de 23 km. care duce până în cătunul Ghețar. Ultima și cea mai nouă variantă este pe Valea Gârda Seacă. La 2 km de la gura Urdâncușei pornește un drum forestier prin Mununa până la Ghețar lung de 12 km. Peștera este localizată la 46°29′23″N 22°48′35″E.

Nu se cunoaște data exactă când a fost descoperită peștera. Cea mai veche mențiune asupra peșterii este făcută de A. Szirtfi în 1847. K. F. Peters și A. Schmidl dau primele informații științifice în 1861, respectiv 1863. Al. Borza studiază repartiția florei și fenologia vegetației din pereții avenului, Emil Racoviță (1927) cercetează formațiunile de gheață iar V. Pușcariu (1934) face o prezentare științifică și turistică. "Rezervațile" Ghețarului sunt explorate de-abia în 1947 de Maxim Pop și Mihai Șerban. După o stagnare de 15 ani, studiul Ghețarului Scărișoara este reluat în 1965 de Iosif Viehmann, Gh. Racoviță, M. Șerban, T. Rusu și V. Crăciun.

Peștera Ghețarul de la Scărișoara face parte din sistemul carstic Ghețar - Ocoale - Dobrești. Este formată în calcare de vârstă Jurasic superior, dispuse monoclinal pe direcția NV-SE, la o altitudine de 1.165 m, la marginea platoului carstic Ghețari - Ocoale. Cândva Valea Ocoale curgea la suprafață. Odată cu dizolvarea în freatic a peșterii Scărișoara apele coboară în subteran. Ieșirea apei la lumină se făcea prin Pojarul Poliței. Continuând dizolvarea, apa coboră în Avenul din Șesuri cu ieșire la suprafață în Izbucul Poliței. Golul rămas uscat al Scărișoarei, în urma prăbușirii avenului de intrare, se umple cu gheață în timpul glaciațiunilor.

După încălzirea vremii gheața începe să se topească și dispare jumătate din volum, dar este alimentată în fiecare iarnă cu un nou strat la suprafață. Topirea are loc și la bază ghețarului, astfel că de la bază dispare o secțiune și o alta se depune sus. Cea mai veche gheață de la bază are 4.000 de ani. Pe carote de gheață recoltate în 2005, cercetătorii de la Institutul de Speologie Emil Racoviță Cluj și mulți asociați străini, descifrează din trecut o mulțime incredibilă de date. Cum a fost vremea în fiecare an din ultimii 4.000, când au fost incendii în zonă, când și cât aur se exploata în Apuseni pe vremea dacilor.

Intrarea în Ghețarul de la Scărișoara se face printr-un impresionant aven, a cărui gură, cu un diametru de 60 m, se deschide în pădurea din marginea platoului. O potecă îngustă săpată în stâncă și câteva scări metalice ancorate în pereți înlesnesc coborârea celor 48 m cât măsoară adâncimea avenului. Pe fundul lui se păstrează în tot timpul anului un strat gros de zăpadă. Aici se pătrunde în Sala Mare printr-un impresionant portal măsurând 24 m lățime și 17 m înălțime.

Topografia Ghețarului de la Scărișoara este simplă, deoarece peștera reprezintă o încăpere unică cu o dezvoltare totală de 700 m. În mijlocul acestei încăperi se află un imens bloc de gheață, cu un volum de 80.000 m3 și care dăinuie în peșteră de peste 4.000 de ani. Fața superioară a blocului (3.000 m2) formează podeaua Sălii Mari. În partea dreaptă acest planșeu se frânge într-un tobogan abrupt de gheață, care dă într-o zonă, denumită Biserica. Aici apar primele formațiuni stalagmitice de gheață. Aceasta este zona turistică, restul fiind rezervație științifică, cu două sectoare distincte.

În latura din dreapta intrării se află Rezervația Mică, la care se ajunge coborând o verticală de 15 m în rimaia dintre stâncă și gheață. În stânga se află Rezervația Mare, spre care se coboară o verticală de 20 m la baza căreia galeria continuă puternic descendentă. Aceasta este Galeria Maxim Pop. În amândouă rezervațiile, lângă ghețar reapar stalagmitele de gheață, dintre care unele au o existență permanentă iar altele se topesc în cursul verii, dar se refac în forme asemănătoare în lunile de iarnă.


Dincolo de aceste speleoteme înghețate, aspectul peșterii se schimbă total, locul gheții fiind luat de concrețiuni de o mare diversitate și frumusețe. Stalactite, stalagmite, coloane, draperii parietale, coralite, gururi.... Acestea abundă mai ales în Galeria Coman - o prelungire îngustată a Rezervației Mari - care coboară în pantă accentuată până la adâncimea maximă a peșterii de 105 m, apropiindu-se în același timp la numai câțiva metri de cea de a doua perlă a sistemului carstic Scărișoara - peștera Pojarul Poliței. De fapt, între cele două cavități a existat cândva, înainte de începutul formării blocului de gheață, o comunicare naturală.

Ghețarul de la Scărișoara este important pentru știință în primul rând în complexul de fenomene care se datoresc prezenței gheții și structurii generale a peșterii: morfogeneză și evoluția formațiunilor de gheață, stratificarea masivului de gheață etc. Avenul, prin flora sa variată, diferențiată pe nivele, oferă botaniștilor un interesant și permanent teren de cercetare.

Fauna cavernicolă este săracă, cel mai de seamă reprezentant fiind Pholeuon proserpinae glaciale Jeann. În gheața peșterii s-a descoperit un schelet aproape întreg de Rupicapra.
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariottiColaboração: Alexandra Anghelache

Colaboração: Gabriela Mangirov

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.--in via tradutor do google
Glacier Cave Scarisoara.

Scarisoara- or Scărişoara Glacier hosts the largest underground glacier in Romania. Hence it is called the "glacier" and "Scărişoara" comes from the village Scarisoara located 16 km below, to which the administration at the time when it was named. Now it belongs to the commune Garda de Sus, Alba County.

The road to the cave starts from Garda de Sus village, situated on the valley Aries Mare 32 km upstream of Câmpeni (the DN75). From the center of the roadway road emerges from the Garda Seacă that is reached after about 1 km at the mouth Ordâncuşa Valley. From here there are three options. The first is the tourist trail marked with the red cross, which first goes through cătrumul Mununa after a route of 10 km, reaching Scarisoara-. The second variant is Ordâncuşei paved road from the valley, 23 km. The glacier that leads up to the hamlet. Last, and this latest version is Garda Dry Valley. 2 km from the mouth Urdâncuşei Mununa starts a forest road by up to 12 km long glacier. The cave is located at 46 ° 29'23 "N 22 ° 48'35" E.

It is not known the exact date when the cave was first discovered. The earliest mention of the cave is made of A. Szirtfi in 1847. K. F. Peters and A. Schmidl give first scientific information in 1861 or 1863. Al. Borza studying the distribution of flora and vegetation phenology of the pothole walls, Emil Racovita (1927) investigates ice formations and Puşcariu V. (1934) make a scientific presentation and tourism. "Reserve" Glacier are explored only in 1947 by Maxim Pop and Mihai Serban. After stagnating for 15 years, the study Scarisoara is taken up in 1965 by Joseph Viehmann, Gh. Racoviţă, M. Serban Rusu and V. T. Christmas.

Glacier Cave Scarisoara glacier is part of the cave system - Districts - Dobreşti. Consists upper Jurassic age limestone, arranged monoclinal NW-SE, at an altitude of 1,165 m on the edge of the karst plateau glaciers - Districts. Districts Valley once flowed on the surface. With the dissolution in groundwater cave Scărişoara descend underground waters. Water outlet to light was made by Measles policy. Continuing dissolution, water descended into the pit of Şesuri exit to the surface Izbucul Police. The goal of SCARISOARA remained dry after the collapse pothole entrance fills with ice during the ice ages.

After heating time the ice starts to melt and disappear half the volume, but is fed every winter with a new layer on the surface. Melting occurs at the base of the glacier, so that the base section disappears and another is deposited above. The old ice from the bottom is 4000 years. The ice cores collected in 2005, researchers from the Institute of Speleology Emil Racovita Cluj and many foreign associates, deciphers the past a lot of incredible data. How was the weather in each of the previous 4000, when there were fires in the area, when and how to exploit gold in the Apuseni Dacian times.

Entry into Glacier Scarisoara is through an impressive pit, whose mouth, with a diameter of 60 m, opens the forest edge of the plateau. A narrow path carved into the rock and some metal stairs anchored walls facilitate lowering the 48 m depth as measured pothole. His butt is maintained throughout the year a thick layer of snow. Here enters the Hall through an impressive portal measuring 24 m wide and 17 m high.

Topography Glacier Scărişoara is simple, because the cave is a room unique with a total development of 700 m. In the middle of this room is a huge block of ice with a volume of 80,000 m3 and lingering in the cave for over 4,000 years . The top face of the block (3,000 m2) form the floor of the Great Hall. On the right side this floor is broken in a steep ice slide, which gives an area called Church. It appears first ice stalagmite formations. This is a tourist area, the rest being scientific reserve, with two distinct sectors.

The right side of the entrance is the Little Reservation, which is reached down a 15-meter vertical rock and ice of the rhyme. At left is the Great Reservation towards which descends a vertical of 20 m that relies heavily gallery continues downward. This is the Maxim Pop Gallery. In both reserves, next to reappear glacier ice stalagmites, some of which have a permanent existence and others melt in the summer, but recover in similar forms in the winter months.

Beyond these speleothems frozen cave layout changes totally, instead of ice being taken by concretions of great diversity and beauty. Stalactites, stalagmites, columns, curtains parietal, coral, stalagmites .... They abound especially Coman Gallery - an extension narrowed Reserve Mari - downhill emphasized to the maximum depth of the cavern 105 m, approaching the while only a few meters from the second bead system Scărişoara - cave Measles policy. In fact, between the two cavities once existed, before the start of block ice formation, a natural communication.

Scărişoara Glacier is important for science primarily in complex phenomena that are the result of ice conditions and the general structure of the cave: morphogenesis and evolution of ice formations, massive ice stratification etc. Pothole, through its diverse flora, differentiated levels offer an interesting and botanists permanent research ground.

Cave fauna is poor, the most important representative being Pholeuon proserpinae glacial Jeanne. The ice cave was discovered almost the entire skeleton of Rupicapra.
--be via tradutor do google
Glacier caverna Scarisoara, maior caverna subterrânea na Roménia.

Scarisoara- ou Scarisoara Glacier hospeda o maior glaciar subterrânea na Roménia. Por isso, é chamado de "geleira" e "Scarisoara" vem do Scarisoara aldeia situada 16 km abaixo, para que a administração no momento em que foi nomeado. Agora ele pertence à comuna Garda de Sus, Alba County.

O caminho para a caverna começa a partir da aldeia de Garda de Sus, situada no vale do Aries Mare 32 km a montante da Câmpeni (a DN75). A partir do centro da estrada estrada emerge da Seacă Garda que é atingido após cerca de 1 km na boca Ordâncuşa Valley. A partir daqui há três opções. A primeira é a rota turística marcados com a cruz vermelha, que atravessa primeiramente Mununa cătrumul depois de um percurso de 10 km, atingindo Scarisoara-. A segunda variante é Ordâncuşei estrada pavimentada a partir do vale, 23 km. A geleira que leva até a aldeia. Por último, e esta última versão é Garda Dry Valley. 2 km da foz Urdâncuşei Mununa começa uma estrada florestal em até 12 km de comprimento geleira. A caverna está localizada a 46 ° 29'23 "N 22 ° 48'35" E.

Não se sabe a data exata em que a caverna foi descoberta pela primeira vez. A primeira menção da caverna é feita de A. Szirtfi em 1847. K. F. Peters e A. Schmidl dar primeira informação científica em 1861 ou 1863. Al. Borza estudar a distribuição da flora e fenologia da vegetação das paredes caldeirão, Emil Racovita (1927) investiga formações de gelo e Puşcariu V. (1934) fazem uma apresentação científica e turismo. "Reserva" Glacier são exploradas apenas em 1947 por Maxim Pop e Mihai Serban. Depois de estagnação durante 15 anos, o Scarisoara estudo é retomado em 1965 por Joseph Viehmann, Gh. Racoviţă, M. Serban Rusu e V. T. Natal.

Glacier caverna Scarisoara geleira faz parte do sistema de cavernas - Distritos - Dobreşti. Consiste calcário Jurássico superior, dispostos monoclinal NW-SE, a uma altitude de 1.165 m na borda das geleiras planalto cárstico - Distritos. Distritos Vale fluiu uma vez na superfície. Com a dissolução nas águas subterrâneas caverna Scarisoara descem águas subterrâneas. saída de água para a luz foi feita por política de sarampo. Continuando a dissolução, a água desceu ao poço da saída Şesuri à superfície Polícia Izbucul. O objetivo do Scarisoara permaneceu seco após a entrada colapso buraco enche de gelo durante as eras glaciais.

Depois de aquecer o tempo que o gelo começa a derreter e desaparecer metade do volume, mas é alimentado a cada inverno com uma nova camada sobre a superfície. Fusão ocorre na base da geleira, de modo que a secção de base e desaparece outra é depositado acima. A idade do gelo do fundo é de 4000 anos. Os núcleos de gelo coletados em 2005, pesquisadores do Instituto de Espeleologia Emil Racovita Cluj e muitos associados estrangeiros, decifra o passado um monte de dados incríveis. Como foi o tempo em cada um dos anterior de 4000, quando havia incêndios na área, quando e como a exploração de ouro nos tempos Apuseni Dacian.

Entrada em Glacier Scarisoara é através de um pit impressionante, cuja boca, com um diâmetro de 60 m, abre a borda da floresta do planalto. Um caminho estreito escavado na rocha e algumas escadas de metal ancorado paredes facilitar a redução da profundidade de 48 m como buraco medido. Sua bunda é mantido durante todo o ano uma espessa camada de neve. Aqui entra no Hall através de um portal impressionante medindo 24 m de largura e 17 m de altura.

Topografia Glacier Scarisoara é simples, porque a caverna é uma sala única, com um desenvolvimento total de 700 m. No meio desta sala é um enorme bloco de gelo com um volume de 80.000 m3 e persistente na caverna por mais de 4.000 anos. A face superior do bloco (3.000 m2) formam o chão do Grande Hall. No lado direito neste piso está quebrado em uma lâmina de gelo íngreme, o que dá uma área chamada Igreja. Parece primeiras formações de gelo estalagmites. Esta é uma área turística, o ser reserva científica repouso, com dois setores distintos.

O lado direito da entrada é a Reserva Little, que é atingido por uma rocha verticais de 15 metros e gelo da rima. À esquerda é o Grande Reserva para o qual desce uma vertical de 20 m que depende fortemente galeria continua para baixo. Este é o Pop Galeria Maxim. Em ambos os reservas, ao lado reaparecer estalagmites de gelo da geleira, alguns dos quais têm uma existência permanente e outros derreter no verão, mas recuperar em formas semelhantes nos meses de inverno.

Para além destes espeleotemas alterações de layout caverna congelados totalmente, em vez de gelo que está sendo tomada por concreções de grande diversidade e beleza. Estalactites, estalagmites, colunas, cortinas parietais, coral, estalagmites .... Eles abundam especialmente Coman Gallery - uma extensão estreitou Reserve Mari - downhill enfatizou que a profundidade máxima da caverna 105 m, aproximando-se do que apenas alguns metros da segunda sistema de talão Scarisoara - política Sarampo caverna. De facto, entre as duas cavidades, uma vez existido, antes do início da formação do bloco de gelo, uma comunicação natural.

Scarisoara Glacier é importante para a ciência principalmente em fenômenos complexos, que são o resultado de condições de gelo ea estrutura geral da caverna: morfogênese e evolução das formações de gelo, maciço estratificação de gelo etc. caldeirão, através de suas diversas flora, níveis diferenciados oferecer um interessante e botânicos terrestres pesquisa permanente.

fauna cavernícola é pobre, o representante mais importante é Pholeuon proserpinae glacial Jeanne. A caverna de gelo foi descoberto quase todo o esqueleto de Rupicapra.

Nenhum comentário:

Postar um comentário