Google+ Followers

sexta-feira, 5 de agosto de 2016

The architect who managed the 6th century BC to dig a tunnel 1036 meters, --- O arquiteto que dirigiu no século 6 aC, à cavar um túnel de 1036 metros, --- Ο αρχιτέκτονας που κατάφερε τον 6ο αι π.Χ να σκάψει ένα τούνελ 1036 μέτρων,

See an amazing representation of video ... 15:00 min/

The architect who managed the 6th century BC to dig a tunnel 1036 meters,

See an amazing representation of video ... 15:00 min

 starting from two opposite sides, which met with no differential! Is Tunnel Tunnel.

The contribution of ancient Greek science is shown by numerous technical achievements that impress with the excellence of design and execution, although they did not have the current instruments. In June 2015, the International Tunnel (ITA - AITES) declared Tunnel Tunnel of Samos as "World Sirangologiko landmark» (International Tunneling Landmark).

Yet it was about 2500 years ago ....
The total length of the trench is 1036 m. 
Map of Trench designed in 1884 by German archaeologist E. Fabricius


In the 6th century BC architect Efpalinos from Megara created a technical marvel, considering that similar projects have technical difficulties even today, after 2500 and by technical means such as GPS, which make routine studies.

The tyrant of Samos, Polycrates invited Eupalinos to ensure the water supply of the island with the construction of an underground aqueduct. Polycrates wanted the aqueduct to be underground to not be visible from any intruders that will cut the water supply to the city in case of siege ....

This meant that we had to dig a tunnel that would pass down from a mountain height of 250 meters! The Efpalinos thought he should open two entrances in the mountain. One of the one edge and from one another, but were difficult to meet. Condition to achieve the exercise were excellent mathematical calculations.

The great architect of Megara not only demonstrated exceptional knowledge in geometry, but also the ability to devise technical solutions when unknown factors such as the instability of the rock, prevented the development of the project. Every ten fathoms notes symbol of dozens of Greek alphabet.

eypalineio-orygma-2
Every ten fathoms notes symbol of dozens of Greek alphabet

The pipeline has a length of 2.5 Hilmi and depth of 1,036 meters below the mountain. Before you start digging, the Efpalinos instructed hacked the path to the surface to monitor the progress of the project from the surface.

(Here is wrong page numbers: The length of the trench is 1,036 meters rather than 2.5 kilometers!)

The opening of the tunnel had dimensions 1.80m. height and 1.80m. width. Beside the runway constructed a trench at a depth of 70 points to pass the water through ceramic tubes placed meticulously, since they would then supplying water to the city.

He made that a smaller tunnel inside the tunnel because when the project was completed, the source in Agiades found deeper in the tunnel. This gave a slight slope and ensured the smooth flow of water through the gallery to the Pythagorean. Moreover, it made it easy to maintain the project and repair any damage.

The source in Agiades included a stone cistern which supplied the town with 400 cubic meters of water daily Following in the footsteps of Herodotus, the French archaeologist Victor Guerin discovered in 1853 the first 400 meters of the Trench


The source in Agiades included a stone cistern /
supplied the town with 400 cubic meters of water daily


For about 10 years, two crews of masons opened the tunnel with sledgehammers, chisels and wedges. During this time the Efpalinos had to face many difficulties encountered during construction.


victor Guerin

Following in the footsteps of Herodotus, the French archaeologist Victor Guerin discovered in 1853 the first 400 meters of the Trench

More important was the instability of the rocks encountered in some parts of the tunnel. But he had the foresight that can meet such problem and was estimated to incline in the path of an industry in a way that would be mathematically certain to be met sometime in another class.

The southern branch took inclined 17 degrees to the right and then turned left by 21 degrees and met the northern sector, almost no deviation. Another success of applied geometry from Eupalinos was the triangular opening of the north tunnel to prevent the decline of ground water and in addition, there is depth to construct the lining of the gallery.
The Tunnel trench used for 1,100 chronic to the 7th century AD, when the Samians found shelter in the galleries during the Byzantine period. The principle of observance of the proportions Efpalinos introduced mobilized the Renaissance period and is followed today in the construction of tunnels. Inside the tunnel the Efpalinos wrote the word "paradegma" meaning model. The architect proved entirely accurate in its calculations. Watch the video describes the construction of Efpalineiou Trench and edited by Professor Emeritus of NTUA, Theodosis Tassios.
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração:


Αφροδίτη Διαμαντοπούλου


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.--br via tradutor do google
O arquiteto que dirigiu no século 6 aC, à cavar um túnel de 1036 metros,

Veja um vídeo representação incrível ... 15:00 min.

video ... 15:00 min
 a partir de dois lados opostos, que se reuniu com nenhum diferencial! É Tunnel Tunnel.

A contribuição da ciência grego antigo é mostrado por numerosas realizações técnicas que impressionam com a excelência da concepção e execução, embora eles não têm os instrumentos actuais. Em Junho de 2015, o Túnel Internacional (ITA - AITES) declarou Tunnel Túnel de Samos como "World Sirangologiko marco» (Landmark Tunneling International).
No entanto, foi cerca de 2500 anos atrás ....

Tunnel Tunnel
O comprimento total da trincheira é 1.036 m. Mapa de Trench concebido em 1884 pelo arqueólogo alemão E. Fabricius


No século 6 aC arquiteto Efpalinos de Megara criado uma maravilha técnica, considerando que projetos similares têm dificuldades técnicas ainda hoje, depois de 2500 e por meios técnicos, como o GPS, que fazem estudos de rotina.

O tirano de Samos, Polycrates convidou Eupalinos para garantir o abastecimento de água da ilha, com a construção de um aqueduto subterrâneo. Polycrates queria aqueduto ser subterrânea para não ser visível a partir de qualquer intruso que irá cortar o fornecimento de água para a cidade em caso de sítio ....

Isto significava que tínhamos de cavar um túnel que passaria para baixo de uma altura da montanha de 250 metros! Os Efpalinos achava que ele deveria abrir duas entradas na montanha. Um dos uma ponta e um do outro, mas foram difíceis de encontrar. Condição para alcançar o exercício foram excelentes cálculos matemáticos.
O grande arquiteto do Megara não só demonstrou excepcional conhecimento de geometria, mas também a capacidade de conceber soluções técnicas quando os fatores desconhecidos, como a instabilidade do rock, impediu o desenvolvimento do projeto. A cada dez braças observa símbolo de dezenas de alfabeto grego.
-

eypalineio-2-orygma
A cada dez braças observa símbolo de dezenas de alfabeto grego


O gasoduto tem um comprimento de 2,5 Hilmi e profundidade de 1.036 metros abaixo da montanha. Antes de começar a cavar, os Efpalinos instruídos cortado o caminho para a superfície para monitorar o progresso do projeto a partir da superfície.
(Aqui está números de página errados: O comprimento da trincheira é 1.036 metros, em vez de 2,5 km!)
A abertura do túnel tinha as dimensões de 1,80 m. altura e 1,80 m. largura. Ao lado da pista construída uma trincheira a uma profundidade de 70 pontos para passar a água através de tubos cerâmicos colocados meticulosamente, uma vez que, então, o fornecimento de água para a cidade.
Fez que um túnel menor no interior do túnel porque quando o projecto foi completada, a fonte em Agiades encontrados mais profundo no túnel. Isso deu uma ligeira inclinação e garantiu o bom fluxo de água através da galeria para o de Pitágoras. Além disso, tornou mais fácil para manter o projeto e reparar qualquer dano.
A fonte no Agiades incluiu uma cisterna de pedra que forneceu a cidade com 400 metros cúbicos de água Após diariamente os passos de Heródoto, o arqueólogo francês Victor Guerin descobriu em 1853 os primeiros 400 metros da vala

Tunnel Tunnel
A fonte no Agiades incluiu uma cisterna de pedra que forneceu a cidade com 400 metros cúbicos de água por dia


Por cerca de 10 anos, duas equipes de pedreiros abriu o túnel com malhos, formões e cunhas. Durante este tempo o Efpalinos teve de enfrentar muitas dificuldades encontradas durante a construção.

Victor Guerin
Seguindo os passos de Heródoto, o arqueólogo francês Victor Guerin descobriu em 1853 os primeiros 400 metros da vala
Mais importante era a instabilidade das rochas encontradas em algumas partes do túnel. Mas ele teve a clarividência que pode atender tal problema e foi estimada a inclinar-se no caminho de uma indústria de uma forma que seria matematicamente certa a serem cumpridas em algum momento de outra classe.
A filial sul tomou inclinado 17 graus para a direita e, em seguida, virou à esquerda por 21 graus e conheceu o setor norte, quase nenhum desvio. Outro sucesso da geometria aplicada a partir Eupalinos foi o abertura triangular do túnel norte para prevenir o declínio da água do solo e, além disso, não é de profundidade para construir o revestimento da galeria.

A trincheira do túnel usado para 1.100 crônica ao século 7 dC, quando o Samians encontraram abrigo nas galerias durante o período bizantino. O princípio do respeito das proporções Efpalinos introduziu mobilizou o período renascentista e é seguido hoje na construção de túneis. Dentro do túnel do Efpalinos escreveu a palavra "paradegma" modelo de significado. O arquiteto mostrou totalmente precisos em seus cálculos. Assista ao vídeo descreve a construção de Efpalineiou Trench e editado pelo Professor Emérito de NTUA, Theodosis Tassios.
em grego
Ο αρχιτέκτονας που κατάφερε τον 6ο αι π.Χ να σκάψει ένα τούνελ 1036 μέτρων,

Δείτε ένα εκπληκτικό βίντεο αναπαράστασης… 15:00 min.

video ... 15:00 min

https://www.youtube.com/watch?v=AJTwxCaOODM&feature=youtu.be

 ξεκινώντας από δύο αντίθετες πλευρές, που συναντήθηκαν χωρίς καμία απόκλιση! Είναι το Ευπαλίνειο Όρυγμα. 

Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην επιστήμη αποδεικνύεται από πολυάριθμα τεχνικά  επιτεύγματα που εντυπωσιάζουν με την αρτιότητα του σχεδιασμού και της εκτέλεσης, αν και δεν διέθεταν τα σημερινά μέσα. Τον Ιούνιο του 2015, η Διεθνής Ένωση Σηράγγων (ITA – AITES) ανακήρυξε το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου ως «Παγκόσμιο Σηραγγολογικό Τοπόσημο» (International Tunneling Landmark).
Κι όμως έγινε πριν από περίπου 2500 χρόνια….

Ευπαλίνειο Όρυγμα
Το συνολικός μήκος του ορύγματος είναι τα 1036 μ. Χάρτης του Ορύγματος που σχεδίασε το 1884 ο Γερμανός αρχαιολόγος E. Fabricius


Τον 6ο αιώνα π.Χ. ο αρχιτέκτονας Ευπαλίνος από τα Μέγαρα δημιούργησε ένα τεχνικό θαύμα,  αν αναλογιστεί κανείς ότι ανάλογα έργα παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες ακόμη και σήμερα, 2,5 χιλιάδες μετά και με τεχνικά μέσα όπως το GPS, που κάνουν τις μελέτες διαδικασία ρουτίνας.

Ο τύραννος της Σάμου, Πολυκράτης, κάλεσε τον Ευπαλίνο να εξασφαλίσει την υδροδότηση του νησιού με την κατασκευή ενός υπόγειου υδραγωγείου. Ο Πολυκράτης ήθελε το υδραγωγείο να είναι υπόγειο για να μην είναι ορατό από τυχόν εισβολείς που θα έκοβαν την παροχή νερού στην πόλη σε περίπτωση πολιορκίας….

Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να σκαφτεί μια σήραγγα που θα περνούσε κάτω και από ένα βουνό ύψους 250 μέτρων! Ο Ευπαλίνος σκέφτηκε ότι πρέπει να ανοίξει δύο εισόδους στον ορεινό όγκο. Μια από τη μια άκρη και μια από την άλλη, αλλά το δύσκολο ήταν να συναντηθούν. Προϋπόθεση για να πετύχει το εγχείρημα ήταν οι άριστοι μαθηματικοί υπολογισμοί.
Ο σπουδαίος αρχιτέκτονας από τα Μέγαρα δεν απέδειξε μόνο τις εξαιρετικές του γνώσεις στη γεωμετρία, αλλά και την ικανότητά του να επινοεί τεχνικές λύσεις όταν αστάθμητοι παράγοντες όπως η αστάθεια των πετρωμάτων, εμπόδιζαν την εξέλιξη του έργου. Κάθε δέκα οργιές σημείωναν το σύμβολο των δεκάδων του ελληνικού αλφαβήτου.
--

eypalineio-orygma-2
Κάθε δέκα οργιές σημείωναν το σύμβολο των δεκάδων του ελληνικού αλφαβήτου


Ο αγωγός έχει μήκος 2,5 χιλμ και βάθος 1.036 μέτρα κάτω από το βουνό. Προτού ξεκινήσει το σκάψιμο, ο Ευπαλίνος έδωσε εντολή να χαραχτεί η διαδρομή του στην επιφάνεια του εδάφους ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και από την επιφάνεια.
(Εδώ υπάρχει λάθος της σελίδας στους αριθμούς: Το μήκος του ορύγματος είναι 1.036 μέτρα και όχι 2,5 χιλιόμετρα!)
Το άνοιγμα της σήραγγας είχε διαστάσεις 1.80μ. ύψος και 1.80μ. πλάτος. Πλάι στον διάδρομο κατασκεύασε μια τάφρο σε βάθος 70 πόντων για να περνάει το νερό, μέσα από κεραμικούς σωλήνες που τοποθετήθηκαν με σχολαστικότητα, αφού αυτοί θα υδροδοτούσαν την πόλη.
Έφτιαξε δηλαδή μια μικρότερη σήραγγα μέσα στο τούνελ γιατί όταν ολοκληρώθηκε το έργο, η πηγή στις Αγιάδες βρέθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από τη σήραγγα. Έτσι έδωσε μια ελαφρά κλίση και εξασφάλισε την απρόσκοπτη ροή του νερού μέσα στη στοά προς το Πυθαγόρειο. Επιπλέον, κατέστησε εύκολη τη συντήρηση του έργου και την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών.
Η πηγή στις Αγιάδες περιελάμβανε μια πέτρινη δεξαμενή που τροφοδοτούσε την πόλη με 400 κυβικά νερού καθημερινά Ακολουθώντας τα χνάρια του Ηρόδοτου, ο Γάλλος αρχαιολόγος Victor Guerin ανακάλυψε το 1853 τα πρώτα 400 μέτρα του Ορύγματος

Ευπαλίνειο Όρυγμα
Η πηγή στις Αγιάδες περιελάμβανε μια πέτρινη δεξαμενή που τροφοδοτούσε την πόλη με 400 κυβικά νερού καθημερινά


Για περίπου 10 χρόνια, δύο πληρώματα από χτίστες άνοιγαν τη σήραγγα με βαριοπούλες, σφήνες και καλέμια. Σε αυτό το διάστημα ο Ευπαλίνος κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή.

Victor Guerin
Ακολουθώντας τα χνάρια του Ηρόδοτου, ο Γάλλος αρχαιολόγος Victor Guerin ανακάλυψε το 1853 τα πρώτα 400 μέτρα του Ορύγματος
Σημαντικότερη ήταν η αστάθεια των πετρωμάτων που συνάντησε σε κάποια σημεία της σήραγγας. Όμως, είχε προνοήσει ότι μπορεί να συναντήσει τέτοιο πρόβλημα και είχε υπολογίσει να δώσει κλίση στη διαδρομή του ενός κλάδου με τέτοιο τρόπο που θα ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα συναντούσε κάποια στιγμή τον άλλο κλάδο.
Ο νότιος κλάδος πήρε κλίση 17 μοιρών προς τα δεξιά και στη συνέχεια έστριψε αριστερά κατά 21 μοίρες και συνάντησε τον βόρειο κλάδο, σχεδόν χωρίς καμία  απόκλιση. Μια ακόμη επιτυχία της εφαρμοσμένης γεωμετρίας από τον Ευπαλίνο, ήταν η τριγωνική διάνοιξη της βόρειας σήραγγας προκειμένου να αποφευχθεί η υποχώρηση του εδάφους από το νερό και επιπλέον, να υπάρχει βάθος ώστε να κατασκευαστεί η επένδυση της στοάς.

Το Ευπαλίνειο όρυγμα χρησιμοποιήθηκε για 1.100 χρόνιας έως τον 7ο αιώνα μ.Χ, όταν κατά τη Βυζαντινή περίοδο οι  Σάμιοι έβρισκαν καταφύγιο στις στοές του. Η αρχή της τήρησης των αναλογιών που εισήγαγε ο Ευπαλίνος επιστρατεύτηκε την περίοδο της Αναγέννησης και ακολουθείται και σήμερα στην κατασκευή των σηράγγων. Μέσα στη σήραγγα ο Ευπαλίνος έγραψε τη λέξη «παράδεγμα», που σημαίνει υπόδειγμα. Ο αρχιτέκτονας αποδείχθηκε απολύτως ακριβής στους υπολογισμούς του. Παρακολουθείστε το βίντεο που περιγράφει την κατασκευή του Ευπαλίνειου Ορύγματος και επιμελήθηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, Θεοδόσης Τάσιος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Nenhum comentário:

Postar um comentário