Google+ Followers

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Muzeum wilanowskie. Koncert z cyklu „Muzyka Dawna w Wilanowie”. --- Museum of Wilanow. Concert in the "Early Music in Wilanow." --- Museu de Wilanow. Concerto no "Música Antiga em Wilanow."

Organizując koncerty w pałacu króla Jana III, ukazujemy zabytki muzyczne zgodnie z założeniami epok, w których powstawały, i prezentujemy je na instrumentach historycznych bądź na ich kopiach. W lutym zapraszamy na koncert Muzyczne pejzaże ogrodu Bosco Parrasio: kontrapunkty, fugi i follie w Barokowym Rzymie!


Zespół Giardino di Delizie został założony przez skrzypaczkę Ewę Annę Augustynowicz i składa się z artystek związanych z najważniejszymi ośrodkami muzycznymi, m.in.: Akademia Muzyczna w Bazylei, Akademia Muzyczna w Palermo, Akademia Muzyczna Santa Cecilia w Rzymie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Schola Cantorum Basiliensis czy Akademia Muzyczna w Aquila. Artystki pochodzą z Polski oraz Włoch i kształciły się pod czujnym okiem artystów takiej renomy jak Enrico Onofri, Marco Ceccato, Enrico Gatti, Andrea Coen czy Giovanni Togni.

-
Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Kolejni właściciele z rodu Potockich, a następnie Branickich udostępniali nieprzerwanie wilanowskie zbiory. W 1877 roku spopularyzowało je wydawnictwo Hipolita Skimborowicza i Wojciecha Gersona „Wilanów. Album widoków i pamiątek...”; w 1893 roku wydano zaś przewodnik po pałacu w Wilanowie i jego kolekcji.Po drugiej wojnie światowej, na mocy reformy rolnej, majątek wilanowski przeszedł na własność państwa. Od końca lat 40. aż do połowy lat 50. rewindykowano zbiory z terenów Niemiec, Austrii i ZSRR. Od 1954 roku w pałacu i parku rozpoczęły się szeroko zakrojone prace rewitalizacyjne. Przyjętym wyznacznikiem było odwołanie się do epoki Jana III i barokowych dekoracji, tam, gdzie tylko było to możliwe. Uroczystego otwarcia pałacu w Wilanowie jako oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie dokonano 10 września 1962 roku; dwa dni później, w rocznicę odsieczy wiedeńskiej, pałac udostępniono publiczności. W latach 70. XX wieku liczba odwiedzających pałac i ogrody wilanowskie sięgnęła 400 tysięcy osób rocznie. W 1983 roku w Wilanowie z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej zorganizowano jubileuszową wystawę „Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze”.

Sypialnia Królowej w pałacu w Wilanowie

W 1995 roku Muzeum Pałac w Wilanowie stało się niezależną od Muzeum Narodowego instytucją, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rok później zorganizowano wystawę w 300. rocznicę śmierci Jana III – „Tron pamiątek”. Od początku XXI wieku ruszyły wielkie prace rewitalizacyjne obejmujące zarówno fasady i wnętrza pałacu, jak i teren parku i pałacowego przedpola. Większość prac finansowana była ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku Muzeum Pałac w Wilanowie jest członkiem ARRE – Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich.

Muzeum regularnie organizuje wystawy czasowe, konferencje i seminaria naukowe, prowadzi badania naukowe, wydaje książki naukowe i popularnonaukowe, organizuje zajęcia edukacyjne poświęcone zarówno wartościom kulturowym, jak i przyrodniczym wilanowskiej rezydencji. Na wortalu muzeum, będącym wielkim repozytorium wiedzy i zasobów edukacyjnych, znajduje się kilka tysięcy artykułów przybliżających historię i kulturę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Muzeum wprowadza również nowe technologie, ułatwiające gościom zwiedzanie.

We wrześniu 2013 roku muzeum zmieniło nazwę na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wieloletnim dyrektorem muzeum wilanowskiego był dr Wojciech Fijałkowski. Od 2002 roku funkcję tę sprawuje Paweł Jaskanis.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://www.wilanow-palac.pl/historia_muzeum.html

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,

mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.
--in via tradutor do google.
Museum of Wilanow. Concert in the "Early Music in Wilanow."

Organizing concerts in the palace of King John III, we show musical relics in line with the eras in which arose, and present them to the historical instruments or their copies. In February, we invite you to a concert musical landscapes garden Bosco Parrasio: counterpoints, joints and Follie in Baroque Rome!

The team Giardino di Delizie was founded by violinist Anne Augustino- Eve and consists of artists associated with the major music centers, m.in .: Academy of Music in Basel Academy of Music in Palermo, Music Academy of Santa Cecilia in Rome, the Academy of Music in Krakow, Schola Cantorum Basiliensis the Academy of Music in Aquila. The artists come from Polish and Italian and educated under the watchful eye of artists such as Enrico Onofri reputation, Marco Ceccato, Enrico Gatti, Andrea Coen and Giovanni Togni.

-
Wilanow Museum is the oldest museum of Polish art. It was founded in 1805 on the initiative of the then owners of Aleksandra and Stanislaw Kostka Potocki. Successive owners of the Potocki family, and then Branickich provides uninterrupted Wilanów collections. In 1877, it popularized them publishing Hippolytus Skimborowicz Gerson "Wilanow. Album views and souvenirs ... "; in 1893 it issued the guide to the Wilanow Palace and its collections.

After World War II, under the land reform, property Wilanów became the property of the state. From the late 40s until the mid 50s was recovered from the collection sites in Germany, Austria and the Soviet Union. Since 1954 in the palace and the park began extensive revitalization. Accepted benchmark was to appeal to the era of John III and baroque decoration, wherever it was possible. The ceremonial opening of the palace of Wilanow as a branch of the National Museum in Warsaw was made September 10, 1962 year; Two days later, on the anniversary of the siege of Vienna, the palace was made available to the public. In the 70s of the twentieth century the number of visitors to the palace and gardens of Wilanow reached 400 thousand people per year. In 1983, in Wilanow on the occasion of the 300th anniversary of the Battle of Vienna organized the jubilee exhibition "Glory and honor of John III in art and literature."

Bedroom Queen in the palace of Wilanow

In 1995 Wilanow Palace Museum became independent from the National Museum institution under the Ministry of Culture and National Heritage. A year later, an exhibition on the 300th anniversary of the death of John III - "Tron mementos." Since the beginning of the XXI century started the great revitalization, including both facades and interiors of the palace and the park and palace foreground. Most of the work was financed by the European Union and the Ministry of Culture and National Heritage. Since 2006 Wilanow Palace Museum is a member of ARRE - the Association of European royal residences.

Museum regularly organizes temporary exhibitions, conferences and seminars, conducts research, publishes books and scholarly and popular, organizes educational activities dedicated to both cultural values ​​and natural Wilanów residence. At vortal museum, which is a great repository of knowledge and educational resources, there are several thousands of articles to bring closer the history and culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Museum also introduces new technologies to help guests explore.

In September 2013 the museum was renamed the Palace Museum, King John III in Wilanow.

Many years director of the museum Wilanow was Dr. Wojciech Fijałkowski. Since 2002, the First Vice-President Paul Jaskanis.


--br via tradutor do google
Museu de Wilanow. Concerto no "Música Antiga em Wilanow."

Organização de concertos no palácio de D. João III, mostramos relíquias musicais em linha com as eras em que surgiram, e apresentá-los aos instrumentos históricos ou suas cópias. Em Fevereiro, convidamo-lo a um concerto musical paisagens jardim Bosco Parrasio: contrapontos, articulações e Follie em Roma barroca!

A equipe de Giardino di Delizie foi fundado pelo violinista Anne Augustino- Eve e é composto por artistas associados com os principais centros de música, m.in:. Academia de Música de Basel Academy of Music, em Palermo, Academia de Música de Santa Cecília, em Roma, a Academia de Música de Cracóvia, Schola Cantorum Basiliensis da Academia de Música de Aquila. Os artistas vêm de polonês e italiano e educado sob o olhar atento de artistas como reputação Enrico Onofri, Marco Ceccato, Enrico Gatti, Andrea Coen e Giovanni Togni.
-
Wilanow Museu é o mais antigo museu de arte polonês. Foi fundada em 1805 por iniciativa dos então proprietários de Aleksandra e Stanislaw Kostka Potocki. sucessivos proprietários da família Potocki e, em seguida Branickich fornece coleções Wilanów ininterrupto. Em 1877, ele popularizou-los publicar Hipólito Skimborowicz Gerson "Wilanow. Album pontos de vista e lembranças ... "; em 1893, publicou o guia para o Palácio Wilanow e das suas colecções.

Após a Segunda Guerra Mundial, sob a reforma agrária, a propriedade Wilanów tornou-se propriedade do Estado. Desde o final dos anos 40 até meados dos anos 50 foi recuperada a partir dos locais de recolha na Alemanha, Áustria e da União Soviética. Desde 1954 no palácio e do parque começou extensa revitalização. referência aceita era apelar para a época de D. João III e decoração barroca, onde quer que fosse possível. A abertura cerimonial do palácio de Wilanow como uma filial do Museu Nacional de Varsóvia foi feita 10 de setembro de 1962 ano; Dois dias depois, no aniversário do cerco de Viena, o palácio foi colocado à disposição do público. Na década de 70 do século XX o número de visitantes do palácio e os jardins de Wilanow atingiu 400 mil pessoas por ano. Em 1983, em Wilanow por ocasião do 300º aniversário da Batalha de Viena organizou o jubileu exposição "Glória e honra de John III na arte e na literatura."

Quarto rainha no palácio de Wilanow

Em 1995 Wilanow Palace Museum tornou-se independente da instituição Museu Nacional no âmbito do Ministério da Cultura e do Património Nacional. Um ano depois, uma exposição sobre os 300 anos da morte de John III - "mementos Tron". Desde o início do século XXI começou o grande revitalização, incluindo ambas as fachadas e interiores do palácio e do parque e do palácio de primeiro plano. A maioria do trabalho foi financiado pela União Europeia e pelo Ministério da Cultura e do Património Nacional. Desde 2006 Wilanow Palace Museum é um membro da ARRE - Associação das residências reais europeias.

Museu organiza regularmente exposições temporárias, conferências e seminários, conduz a pesquisa, publica livros e erudito e popular, organiza atividades educacionais dedicadas a ambos os valores culturais e residência Wilanów natural. No museu vortal, que é um grande repositório de conhecimento e educacionais recursos, existem vários milhares de artigos para trazer mais perto a história ea cultura da Comunidade Polaco-Lituana. Museu também apresenta novas tecnologias para ajudar os hóspedes a explorar.

Em setembro de 2013, o museu foi rebatizado de Museu do Palácio, D. João III em Wilanow.

Muitos diretor anos do museu Wilanow foi o Dr. Wojciech Fijałkowski. Desde 2002, o Primeiro Vice-Presidente Paul Jaskanis.


Nenhum comentário:

Postar um comentário