Google+ Followers

quinta-feira, 18 de maio de 2017

Mednarodni dan muzejev 2017. Muzej in galerije mesta Ljubljane. --- International Museum Day 2017. The Museum and Galleries of Ljubljana. --- Dia Internacional dos Museus 2017. O Museu e Galerias de Ljubljana.

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15.Na mednarodni muzejski dan, ki tradicionalno poteka vsako leto 18. maja, v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane odpiramo svoja vrata obiskovalcem. Ogled vseh razstav in vstop na vse dogodke je brezplačen.

10.00–21.00 Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital

Zlati nakupovalni vozički nas peljejo v nove čase. Kot so nas v nove čase peljali certifikati, veliki gospodinjski aparati, samoupravljanje, vojne skrivalnice, prvi velesejmi, boj za delavske pravice, prve tovarne in tovarnarji.

18.00 Vodstvo po razstavi Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital z avtorjem dr. Blažem Vurnikom.

10.00–21.00 Dediščina Emone v središču Ljubljane: Rimski tlak izpod Slovenske ceste

V Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana predstavljamo aktualne ljubljanske arheoloških najdbe: rimski tlak, ki je bil po odkritju arheologov leta 2016 tudi restavriran, je izdelan v tehniki opus signinum in priča o spretnosti rimskih gradbenikov.

19.30 Koncert ženskega pevskega zbora Kombinat

Plečnikova hiša, Karunova 4 in 6

10.00–18.00 Ogled stalne razstave o Plečnikovi dediščini Plečnik ter občasne razstave in Praški grad: stanovanje za prvega češkoslovaškega predsednika

10.00–17.40 Brezplačni vodeni ogledi Plečnikovega domovanja

20 minutna vodstva bodo potekala vsako polno uro za skupine do 7 ljudi. Obvezne vnaprejšnje rezervacije mest sprejemamo 16. in 17. 5. od 8.00 do 15.00 na 01 24 12 506 ali prijava@mgml.si.Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9

10.00– 19.00 Damjan Gale: Arhitekt svetlobe

Prva retrospektivna razstava arhitekturne fotografije Damjana Galeta, arhitekta, ki je med letoma 1974 in 1993 ustvaril impozanten opus avtorskih fotografij.

17.00 Vodstvo po razstavi z avtorico Marijo Skočir.

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5

11.00–19.00 Mrmranje, skupinska razstava turških umetnikov

Kaj je pritoževanje in kdo je oseba, ki se pritožuje? Zame je umetnik ali umetnica, ki se pritožuje, v procesu kreacije. Ko je umetnost v obdobju ustvarjanja avantgarde, deluje kot glas, ki se pritožuje.

KC Tobačna 001, Tobačna 1

11.0–17.00 Matej Andraž Vogrinčič: Vžigalice

Vogrinčič je za pričujočo razstavo dodobra prečesal dostopno dokumentacijo Tobačne tovarne in pregledal tiste obstoječe stavbe tega plansko dovršenega tovarniškega kompleksa, v katere je lahko vstopil. 


Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7

12.00–23.30 Svetlobna gverila: Spomin 

Svetlobna gverila je eden najuspešnejših projektov, ki jih producent Forum Ljubljana zdaj že tradicionalno vsako leto predstavlja v Galeriji Vžigalica, njeni okolici in na drugih lokacijah po mestu.

Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31

Franci Zagoričnik (1933–1997): Podobe besed 1962–1997

Vizualna poezija, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke, umetnost po pošti . Razstava enega izmed najpomembnejših avantgardnih umetnikov prejšnjega stoletja. V zbornikih WEST EAST, ki jih je z njim soustvarila njegova družina, je združil in objavil dela umetnic in umetnikov iz vsega sveta.

Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3

Metka Krašovec: Potovanje, risbe in slike, 1968–2016

Razstava je zasnovana na različnih snovanj prostora v risbah in slikah Metka Krašovec od konca 60. let prejšnjega stoletja do danes. Metka Krašovec je letos dobila Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju slikarstva.

Prost vstop za vse oglede, vodstva in dogodke! 
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.


Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing.
--in via tradutor do google
International Museum Day 2017. The Museum and Galleries of Ljubljana.

City Museum of Ljubljana, Gosposka 15thOn International Museum Day, which is traditionally held every year on 18 May, the Museum and Galleries of Ljubljana are opening their doors to visitors. View all exhibitions and admission to all events is free.

10:00 to 21:00 A new era is coming! Industry - Labor - capital

Golden shopping carts take us into a new era. As we are in a new era drove certificates, large household appliances, self-management, the war of hide and seek, first velesejmi fight for workers' rights, the first factory and the manufacturers.

18:00 Guided tour A new era is coming! Industry - Labor - capital through the author dr. Blaz Vurnikom.

10:00 to 21:00 legacy of Emona in the center of Ljubljana: Slovenian Roman pressure beneath the road

The Treasury Ljubljana City Museum of Ljubljana presents the latest archaeological finds: Roman pressure, which was after the discovery of archaeologists in 2016 also restored, is made in the technique opus signinum and testifies to the skill of Roman builders.

19:30 Concert female choir Kombinat

Plecnik house, Karunova 4 and 6

10:00 to 18:00 permanent exhibition on Plečnik heritage of Plecnik and temporary exhibitions and Prague Castle: flat for the first Czechoslovak president

10:00 to 17:40 Free guided tours of Plečnik homes

20 min leadership will be held every hour for groups up to 7 people. Mandatory pre-booking sites accept 16 and 17 5th from 8:00 to 15:00 on 01 24 12 506 or prijava@mgml.si.

Jakopič Gallery, Slovenian cesta 9

10.00- 19:00 Damjan Gale: Architect Light

The first retrospective exhibition of architectural photography Damjana Galeta, an architect who between 1974 and 1993 created a magnificent work of contemporary photography.

17:00 Guided tour with the author Marijo Skočir.

City Gallery Ljubljana, City Square 5

11:00 to 19:00 mutter, group exhibition of Turkish artists

What's to complain and who is the person who is complaining? For me, the artist or the artist who complains in the process of creation. When the art of creating avant-garde period, acting as a voice that complains.

KC Tobacco 001 Tobacco 1

11.0-17.00 Matej Andraž Vogrinčič Matches

Vogrinčič for this exhibition accessible documentation thoroughly sifted tobacco factory and inspected those existing buildings planned this sophisticated factory complex, in which you can enter.

Vžigalica Gallery, Market French Revolution 7

12:00 to 23:30 Lighting Guerrilla: Memory

Lighting Guerrilla is one of the most successful projects undertaken by producer Forum Ljubljana now traditional, annually presents the Vžigalica Gallery, its surroundings and at other locations around the city.

Bežigrad Gallery 1, Vienna 31

Franci Zagoričnik (1933-1997): 1962-1997 words Images

Visual poetry, books, yearbooks, photographs, collages, art by mail. The exhibition of one of the most important avant-garde artists of the last century. The journals WEST EAST, which is co-created with his family, has brought together and published the works of artists from around the world.

Bežigrad Gallery 2, 3 Plumbing

Metka Krašovec: Traveling, Drawings and Paintings, 1968-2016

The exhibition is based on the various creations of space in drawings and paintings Metka Krašovec the end of the '60s to today. Metka Krašovec this year won the Preseren Award for lifetime achievement in the field of painting.

Free admission for all excursions, guided tours and events!
--br via tradutor do google
Dia Internacional dos Museus 2017. O Museu e Galerias de Ljubljana.

Museu da Cidade de Ljubljana, Gosposka 15thNo Dia Internacional dos Museus, que é tradicionalmente realizada todos os anos em 18 de maio, o Museu e Galerias de Ljubljana estão abrindo suas portas para os visitantes. Ver todas as exposições e admissão para todos os eventos é gratuito.

10:00 às 21:00 Uma nova era está chegando! Indústria - Trabalho - capital

Golden carrinhos de compras nos levar a uma nova era. Como estamos em uma nova era levou certificados, grandes electrodomésticos, auto-gestão, a guerra de esconde-esconde, primeiro velesejmi luta pelos direitos dos trabalhadores, a primeira fábrica e os fabricantes.

18:00 Visita guiada Uma nova era está chegando! Indústria - Trabalho - capital através do autor dr. Blaz Vurnikom.

10:00 às 21:00 legado de Emona no centro de Ljubljana: Roman pressão eslovena sob a estrada

O Tesouro Ljubljana City Museum de Ljubljana apresenta os mais recentes achados arqueológicos: a pressão romana, que foi após a descoberta de arqueólogos em 2016 também restaurada, é feita na técnica opus signinum e atesta a habilidade dos construtores romanos.

19:30 Coro feminino de concerto Kombinat

Casa Plecnik, Karunova 4 e 6

10:00 às 18:00 exposição permanente sobre Plečnik património de Plecnik e exposições temporárias e Castelo de Praga: apartamento para o primeiro presidente da Checoslováquia

10:00 to 17:40 Visitas guiadas gratuitas de casas Plečnik

20 min liderança será realizada a cada hora para grupos de até 7 pessoas. Obrigatório pré-reserva sites aceitam 16 e 17 5 de 8:00 para 15:00 em 01 24 12 506 ou prijava@mgml.si.

Jakopič Gallery, Slovenian cesta 9

10.00- 19:00 Damjan Gale: Arquiteto Luz

A primeira exposição retrospectiva da fotografia arquitetônica Damjana Galeta, um arquiteto que entre 1974 e 1993 criou uma magnífica obra de fotografia contemporânea.

17:00 Visita guiada com o autor Marijo Skočir.

City Gallery Ljubljana, Praça da Cidade 5

11:00 às 19:00 mutter, exposição de artistas turcos

O que é para reclamar e quem é a pessoa que está reclamando? Para mim, o artista ou o artista que se queixa no processo de criação. Quando a arte de criar período de vanguarda, agindo como uma voz que se queixa.

KC Tabaco 001 Tabaco 1

11.0-17.00 Matej Andraž Vogrinčič Jogos

Vogrinčič para esta exposição documentação acessível cuidadosamente peneirado fábrica de tabaco e inspecionados os prédios existentes planejado este sofisticado complexo de fábrica, em que você pode entrar.

Galeria Vžigalica, Mercado Revolução Francesa 7

12:00 às 23:30 Iluminação Guerrilha: Memória

Lighting Guerrilla é um dos projectos mais bem sucedidos realizados pelo produtor Fórum Ljubljana agora tradicional, apresenta anualmente a Galeria Vžigalica, seus arredores e em outros locais ao redor da cidade.

Bežigrad Galeria 1, Viena 31

Franci Zagoričnik (1933-1997): 1962-1997 palavras Imagens

Poesia visual, livros, anuários, fotografias, colagens, arte por correio. A exposição de um dos mais importantes artistas de vanguarda do século passado. Os periódicos WEST EAST, que é co-criado com sua família, reuniu e publicou as obras de artistas de todo o mundo.

Bežigrad Galeria 2, 3 Encanamento

Metka Krašovec: Viagens, Desenhos e Pinturas, 1968-2016

A exposição é baseada nas várias criações do espaço em desenhos e pinturas Metka Krašovec o final dos anos 60 até hoje. Metka Krašovec este ano ganhou o prêmio Preseren para realização de vida no campo da pintura.

Entrada gratuita para todas as excursões, visitas guiadas e eventos!

Nenhum comentário:

Postar um comentário