Google+ Followers

quinta-feira, 20 de julho de 2017

Museum of Contemporary Art Belgrade. - Muzej savremene umetnosti Beograd. - Museu de Arte Contemporânea de Belgrado

Since its inception in 1965, MSUB has based its exhibition policy on the presentation of the most important artists, periods, movements and tendencies of the 20th, 20th century Serbian, Serbian and foreign art. Also, MSUB has gained an enviable reputation on the European and world map of modern and contemporary art which has opened the possibility of intensive international exchange and cooperation with relevant foreign museums, galleries, collections, curators and critics.


The museum also participates in the presentation and promotion of local art abroad, and has often been able to organize performances by local artists at international biennials and triennials (Venice, São Paulo, Paris, etc.).


Adapting to modern museological principles of protection of cultural heritage and the policies of exposure, MSUB today represents a dynamic institution that the scope and diversity of its programs, research and teaching work, intensive international cooperation and openness to different forms of cultural activities and cooperation, an important factor in the artistic and cultural life of Belgrade And Serbia.

-
A museum on the move

The Museum of the Movement project is a monograph and thematic exhibition based on works from the Museum's collections and is intended for exhibitions in museums and museum-type institutions in Serbia and the region, during the reconstruction of the building on Usce. Through this project, the Museum maintains continuity in representing works from its collections, intensifies cooperation with relevant institutions and introduces the wider cultural public of Serbia with significant art works and creators of Yugoslav art of the 20th century. The project was created with the idea to promote collections and museological work, their significance and possibilities for research, and points to modes of curatorial work at the Museum of Contemporary Art in Belgrade.

-
What happened to the Museum of Contemporary Art?

Non-publication of documentation, artistic interventions and interior of the building

Museum of Contemporary Art Belgrade, Usce 10, Blok 15

June 23, 2012 - September 30, 2012

Author of the concept: Dejan Sretenović

Curators: Andrej Dolinka, Una Popovic and Dejan Sretenovic

Artists: Rados Antonijevic / Fabian Bechtle / Lazar Bodroža / Dusica Drazic / Ministry of space (Mark Aksentijević • John Branisavljević • Iva Cukic • Radomir Lazović • Dobrica Veselinovic) / Sinisa Ilic / Irena Kelečević / Karsten Konrad / Monika Lang / John Mikonjić / Milorad Mladenovic / Ivan Petrović / Darinka Pop-Mitic / Vahida Ramujkić & Noa Treister / Mirjana Bob Stojadinović / Saša Tkačenko / Nenad Trifunović / Stefan Unković

July 2012 comes to an end five years after the building of the Museum of Contemporary Art was closed to the public due to works on reconstruction, adaptation and upgrading that have not been completed to this day. The planned deadline of one year has been broken, only the first phase (roof, basement, energy block) has been completed, and the indication of the funds for the continuation of works in the second phase (façade, interior) and the object brought for the purpose for a long time . The MSU building - one of the most representative dedicated museum buildings in Serbia, declared in 1987 as a cultural asset - is located in a non-functional state of abandoned construction site and is exposed to decay. Stop the reconstruction buildings on Usce led to the termination of operation of the museum as the city specified home arts and his disappearance from the cultural map of Belgrade and Serbia, and the question "what happened with the Museum of Contemporary Art?", Which is in the public periodically sets, remains floating in the air Without a concrete answer.

The "What happened with the Museum of Contemporary Art?" Is declared as neizložba because in nemuzeju or defunkcionalizovanoj building where there are no elementary museological and technical conditions for exhibiting works of art and they can not see the exhibition. The non-exhibition has no form, structure and architecture, it follows the concealed condition of the building and represents a conglomerate, in the exhibition space of randomly dispersed, statements and signs that in different ways reflect the situation in which the institution is located. The non-exhibition is a suitable model of conceptualization in situ of this situation and it is conceived as an induced awakening incident of the building of the Museum of the Hibernation whose primary goal is to attract attention and seek the support of the artistic, cultural and the general public for its overcoming. Although it can be understood as a form of protest, alarm and appeal, neizložba is primarily an open discussion forum which opens up a number of issues dealing with the relationship of the state and society to the Museum of the current political, economic, social and cultural context. Postulating "the case of the Museum of Contemporary Art" as symptomatic, kontraspektakl neizložbe also serves as a platform for critical discussion of universal condition in which there are museum infrastructure, institutions of culture and contemporary art production in Serbia.Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.

--rs
Muzej savremene umetnosti Beograd.

Od samog osnivanja 1965. godine, MSUB je izlagačku politiku zasnivao na predstavljanju najznačajnijih umetnika, razdoblja, pokreta i tendencija jugoslovenske, srpske i strane umetnosti 20. veka. Takođe, MSUB je na evropskoj i svetskoj mapi moderne i savremene umetnosti stekao zavidnu reputaciju koja je otvorila mogućnost intenzivne međunarodne razmene i saradnje sa relevantnim stranim muzejima, galerijama, kolekcijama, kustosima i kritičarima.

Muzej takođe učestvuje u predstavljanju i promovisanju ovdašnje umetnosti u inostranstvu, a često je bio u prilici i da organizuje nastupe domaćih umetnika na međunarodnim bijenalima i trijenalima (Venecija, Sao Paolo, Pariz itd.).

Prilagođavajući se savremenim muzeološkim principima zaštite kulturnog nasleđa i politikama izlaganja, MSUB danas predstavlja dinamičnu instituciju koja obimom i raznovrsnošću svojih programa, istraživačkim i pedagoškim radom, intenzivnom međunarodnom saradnjom i otvorenošću za različite oblike kulturnih aktivnosti i saradnje, predstavlja važan činilac umetničkog i kulturnog života Beograda i Srbije.

-
Muzej u pokretu

Prојеkаt Мuzеј u pоkrеtu činе mоnоgrаfskе i tеmаtskе izlоžbе bаzirаnе nа dеlimа iz zbirki Мuzеја i nаmеnjеn је izlаgаnju u muzејimа i ustаnоvаmа muzејskоg tipа u Srbiјi i rеgiоnu, u pеriоdu rеkоnstrukciје zgrаdе nа Ušću. Оvim prојеktоm Мuzеј оdržаvа kоntinuitеt u rеprеzеntоvаnju dеlа iz svојih zbirki, intеnzivirа sаrаdnju sа rеlеvаntnim instituciјаmа i upоznаје širu kulturnu јаvnоst Srbiје sа znаčајnim umеtničkim dеlimа i stvаrаоcimа јugоslоvеnskе umеtnоsti 20. vеkа. Prојеkаt је ustаnоvlјеn sа idејоm dа sе prоmоvišu zbirkе i muzеоlоški rаd, njihоv znаčај i mоgućnоsti kоје pružајu zа istrаživаnjа, tе ukаzuје nа mоdаlitеtе kustоskоg rаdа u Мuzејu sаvrеmеnе umеtnоsti u Bеоgrаdu.

--
Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?

neizložba dokumentacije, umetničkih intervencija i enterijera zgrade 

Muzej savremene umetnosti Beograd, Ušće 10, Blok 15

23. jun 2012 - 30. septembar 2012

Autor koncepcije: Dejan Sretenović

Kustosi: Andrej Dolinka, Una Popović i Dejan Sretenović

Umetnici: Radoš Antonijević / Fabian Bechtle / Lazar Bodroža / Dušica Dražić / Ministarstvo prostora (Marko Aksentijević • Ivan Branisavljević • Iva Čukić • Radomir Lazović • Dobrica Veselinović) /Siniša Ilić / Irena Kelečević / Karsten Konrad / Monika Lang / Jovan Mikonjić / Milorad Mladenović / Ivan Petrović / Darinka Pop-Mitić /Vahida Ramujkić & Noa Treister / Mirjana Boba Stojadinović / Saša Tkačenko / Nenad Trifunović / Stefan Unković

Jula 2012. navršava se pet godina od kada je zgrada Muzeja savremene umetnosti zatvorena za javnost zbog radova na rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji koji sve do danas nisu okončani. Predviđeni rok od godinu dana odavno je probijen, završena je samo prva faza (krov, podrumske prostorije, energetski blok), a naznaka kada će biti obzbeđena sredstva za nastavak radova u drugoj fazi (fasada, enterijer) i objekat priveden nameni već duže vremena nema. Zgrada MSU – jedan od najreprezentativnijih namenski građenih muzejskih objekata u Srbiji, koji je 1987. proglašen i za kulturno dobro – nalazi se u nefunkcionalnom stanju napuštenog gradilišta i izložena je propadanju. Zaustav obnove zdanja na Ušću doveo je prestanka funkcionisanja Muzeja kao mestom specifikovanog doma umetnosti i njegovog nestanka sa kulturne mape Beograda i Srbije, a pitanje “šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?”, koje se u javnosti periodično postavlja, ostaje da lebdi u vazduhu bez konkretnog odgovora.

Projekat “Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?” deklariše se kao neizložba zato što se u nemuzeju ili defunkcionalizovanoj zgradi u kojoj ne postoje elementarni muzeološki i tehnički uslovi za izlaganje umetničkih dela i ne mogu praviti izložbe. Neizložba nema formu, strukturu i arhitekturu, ona sledi zatečeno stanje zgrade i predstavlja konglomerat, po izložbenom prostoru nasumično rasejanih, izjava i znakova koji na različite načine reflektuju situaciju u kojoj se institucija nalazi. Neizložba je primereni model konceptualizacije in situ ove situacije i zamišljena je kao indukovani incident buđenja zgrade Muzeja iz hibernacije čiji je primarni cilj da pobudi pažnju i zatraži podršku umetničke, kulturne i najšire javnosti za njeno prevazilaženje. Iako se može shvatiti kao vid protesta, alarm i apel, neizložba je prevashodno otvoreni diskusioni forum koji otvara niz pitanja koja se bave odnosom države i društva prema Muzeju u aktuelnom političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom kontekstu. Postulirajući “slučaj Muzeja savremene umetnosti” kao simptomatičan, kontraspektakl neizložbe takođe služi i kao platforma za kritičko razmatranje sveopšteg stanja u kojem se nalaze muzejska infrastruktura, institucije kulture i savremena umetnička produkcija u Srbiji.--br via tradutor do google

Museu de Arte Contemporânea de Belgrado

Desde a sua criação em 1965, a MSUB baseou sua política de exposição na apresentação dos artistas, períodos, movimentos e tendências mais importantes da arte serbia, serbia e estrangeira do século 20, século XX. Além disso, a MSUB ganhou uma reputação invejável no mapa europeu e mundial da arte moderna e contemporânea, que abriu a possibilidade de intercâmbio internacional intenso e cooperação com museus, galerias, coleções, curadores e críticos estrangeiros relevantes.

O museu também participa da apresentação e promoção da arte local no exterior, e muitas vezes conseguiu organizar performances de artistas locais em bienais internacionais e trienais (Veneza, São Paulo, Paris, etc.).

Adaptando-se aos princípios museológicos modernos de proteção do patrimônio cultural e às políticas de exposição, a MSUB representa hoje uma instituição dinâmica que o alcance e diversidade de seus programas, pesquisa e ensino trabalham, cooperação internacional intensiva e abertura a diferentes formas de atividades culturais e cooperação, Um fator importante na vida artística e cultural de Belgrado e Sérvia.

-
Um museu em movimento

O projeto Museu do Movimento é uma monografia e exposição temática baseada em obras das coleções do Museu e destina-se a exposições em museus e instituições de museus na Sérvia e na região, durante a reconstrução do prédio na Usce. Através deste projeto, o Museu mantém a continuidade na representação das obras de suas coleções, intensifica a cooperação com as instituições relevantes e apresenta o público cultural mais amplo da Sérvia com importantes obras de arte e criadores de arte jugoslava do século XX. O projeto foi criado com a idéia de promover coleções e trabalhos museológicos, sua importância e possibilidades de pesquisa e aponta para modos de curadoria no Museu de Arte Contemporânea em Belgrado.

-
O que aconteceu com o Museu de Arte Contemporânea?
Não publicação de documentação, intervenções artísticas e interior do edifício

Museu de Arte Contemporânea Belgrado, Usce 10, Blok 15
23 de junho de 2012 - 30 de setembro de 2012
Autor do conceito: Dejan Sretenović
Curadores: Andrej Dolinka, Una Popovic e Dejan Sretenovic

Artistas: Rados Antonijevic / Fabian Bechtle / Lazar Bodroža / Dusica Drazic / Ministério do espaço (Mark Aksentijević • John Branisavljević • Iva Cukic • Radomir Lazović • Dobrica Veselinovic) / Sinisa Ilic / Irena Kelečević / Karsten Konrad / Monika Lang / John Mikonjić / Milorad Mladenovic / Ivan Petrović / Darinka Pop-Mitic / Vahida Ramujkić & Noa Treister / Mirjana Bob Stojadinović / Saša Tkačenko / Nenad Trifunović / Stefan Unković

Julho de 2012 chega ao fim cinco anos depois que a construção do Museu de Arte Contemporânea foi fechada ao público devido a obras de reconstrução, adaptação e atualização que ainda não foram concluídas até hoje. O prazo planejado de um ano foi quebrado, apenas a primeira fase (telhado, porão, bloco de energia) foi concluída e a indicação dos fundos para a continuação das obras na segunda fase (fachada, interior) e o objeto trazido Para o propósito por um longo tempo. O edifício da MSU - um dos edifícios dedicados mais representativos do museu na Sérvia, declarado em 1987 como um bem cultural - está localizado em um estado não funcional do local de construção abandonado e está exposto à decadência. Parar os edifícios de reconstrução da Usce levou ao término da operação do museu, à medida que a cidade especificava as artes do lar e seu desaparecimento do mapa cultural de Belgrado e Sérvia, e a pergunta "o que aconteceu com o Museu de Arte Contemporânea?", O que é No público periodicamente, permanece flutuando no ar sem uma resposta concreta.

O que aconteceu com o Museu de Arte Contemporânea? É declarado como neizložba porque em nemuzeju ou defunkcionalizovanoj edifício onde não existem condições de museologia e técnica elementar para exibir obras de arte e não podem ver a exposição. A não exposição não tem forma, estrutura e arquitetura, segue a condição oculta do prédio e representa um conglomerado, no espaço expositivo de dispersão aleatória, declarações e sinais que de diferentes maneiras refletem a situação em que a instituição se encontra. A não-exposição é um modelo adequado de conceitualização in situ desta situação e é concebido como um incidente de despertar induzido da construção do Museu da Hibernação cujo principal objetivo é atrair a atenção e buscar o apoio do artístico, cultural e O público em geral para sua superação. Embora possa ser entendido como uma forma de protesto, alarme e recurso, neizložba é principalmente um fórum de discussão aberto que abre uma série de questões relacionadas com a relação do estado e da sociedade com o Museu das atuais políticas, econômicas, sociais e Contexto cultural. Postulando "o caso do Museu de Arte Contemporânea" como sintomático, kontraspektakl neizložbe também serve como uma plataforma para discussão crítica de condições universais em que existem infra-estruturas de museus, instituições de cultura e produção de arte contemporânea na Sérvia.Nenhum comentário:

Postar um comentário