Google+ Followers

terça-feira, 8 de agosto de 2017

History of the Museum of the City of Skopje. - Историјат на музеј на град Скопје. - Museu de História da Cidade de Skopje.


The idea to establish a city museum of Skopje appeared in the 1930s, first as a department of the City Municipality in the composition of the so-called. Museum of Southern Serbia in Skopje


After 1945, in Skopje as the capital of the People's Republic of Macedonia, the conditions for establishing a city museum, which will collect, protect and study the cultural heritage of the city and its surroundings, are matured. In 1949, the City National Board of Skopje (GNO) founded the National Museum of the City of Skopje. The founder was the Municipal Assembly of the city of Skopje, and the first director was appointed Blaga Aleksova (1949-1950).

Museum of the City of Skopje

The official opening of the Museum was planned for October 11, 1951, with the opening of a permanent exhibition on the occasion of ten years since the anti-fascist uprising in Macedonia.

The Council for People's Education and Culture of the Executive Board of the GNSO - Skopje, established a Commission of Experts with the aim of carrying out current expert tasks in the following composition:

- Dimce Koco, dean of the Faculty of Philosophy and Blaga Aleksova, assistant at the Archaeological Museum - Skopje, responsible for the subjects in the field of art history;

- Arch. Boris Chipan, Director of the Republic Institute for the Protection of Cultural Monuments - Skopje, responsible for the urban development of the city;

- Dusanka Vuckovic, director of the Archaeological Museum - Skopje, responsible for the archeological department;

- Tomo Tomoski, assistant of the Department of National History at the Faculty of Philosophy - Skopje, responsible for the historical department at the Museum;
- Lazar Lichenoski, artist, in charge of the artistic side of the Museum;

- Rada Polenakovic, curator at the Ethnological Museum - Skopje, responsible for the ethnology department.

At the same time, in 1949, a Board was formed at the City Museum - Skopje, composed of Petra Gotkova, assistant at the National Museum of the City of Skopje, Zagorka Dukovska, Head of the Department of Culture and Art at the GNO - Skopje and Aco Petrovski, President of the Film Art Council "Vardar Film" - Skopje. The board was obliged to prepare and realize the planned permanent exhibition display and to close the preparations for the opening of the Museum.

Over the next two decades, the museum was confronted with problems of obtaining an appropriate building that would fit the museum's needs. From 1949-1952, the Museum was housed in the premises of the then GOVERNMENT OF SCIENCE AND CULTURE at the GNO - Skopje. 

From 1952-1956, the Museum was moved to a temporary administrative building which was located behind the Secondary Technical School, near the City Park, using two offices and two warehouses. 

With this, the Museum was restored to its initial positions without its own building, which was one of the conditions for performing the museum activity as a whole. During this time, the collected museum material was housed in inadequate premises in various warehouses throughout the city. At the beginning of 1956, the Museum was on the first floor of the building of the former Turkish Telegraph. 

Mail. In 1962, the Museum got the opportunity to expand and get the whole second floor of the building for which a project for adaptation of the space was made, in which four thematic exhibitions were later realized: "Skopje through art works", "Ambiance in a Turkish room "," Art Nerezi "and" XII National Liberation Brigade ".fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

volaboração - Natally MocanCultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.--
Историјат на музеј на град Скопје.

Замислата да се формира градски музеј на Скопје се појавила во триесетите години на XX век, најнапред како одделение на Градската општина во составот на т.н. Музеј на Јужна Србија во Скопје

По 1945 година, во Скопје како главен град на Народна Република Македонија, созреваат условите за формирање на градски музеј, кој ќе го собира, заштитува и проучува културното наследство на градот и неговата околина. Во 1949 година, Градскиот Народен одбор на Скопје (ГНО) го основал Народниот музеј на град Скопје. Основач било Општинското собрание на град Скопје, а прв директор била назначена Блага Алексова (1949-1950).

Музеј на Град Скопје

Официјалното отворање на Музејот било планирано за 11 октомври 1951 година, со отворањето на постојана изложбена поставка по повод десет години од антифашистичкото востание во Македонија.

Советот за народна просвета и култура при Извршниот одбор при ГНО - Скопје, формирал Стручна комисија со цел за извршување на тековни стручни работи во состав:

- Димче Коцо, декан на Филозофскиот факултет и Блага Алексова, асистент при Археолошкиот музеј - Скопје, одговорни за тематиката од областа на историјата на уметноста;

- арх. Борис Чипан, директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје, одговорен за урбанистичкиот развој на градот;

- Душанка Вучковиќ, директор на Археолошкиот музеј - Скопје, одговорна за археолошкото одделение;

- Томо Томоски, асистент на катедрата по национална историја при Филозофскиот факултет - Скопје, одговорен за историското одделение при Музејот;

- Лазар Личеноски, уметник, задолжен за уметничката страна на Музејот;

- Рада Поленаковиќ, кустос во Етнолошкиот музеј - Скопје, одговорна за етнолошкото одделение.

Воедно, во 1949 година, бил формиран и Одбор при Градскиот Музеј - Скопје, во состав Петра Гоцкова, асистент при Народен музеј на град Скопје, Загорка Дуковска, началник на Одделението за култура и уметност при ГНО - Скопје и Ацо Петровски, претседател на Филмскиот уметнички совет “Вардар Филм” - Скопје. Одборот имал задолжение да ја подготви и реализира планираната постојана изложбена поставка и да ги приведе кон крај подготовките за отворање на Музејот.

Во следните две децении Музејот бил соочен со проблеми за добивање на соодветна зграда што ќе одговара на музејските потреби. Од 1949-1952 година, Музејот бил сместен во просториите на тогашното Поверенство за наука и култура при ГНО - Скопје. Од 1952-1956 година, Музејот бил преселен во привремената административна зграда која се наоѓала зад Средното техничко училиште, во близина на Градскиот парк, користејќи две канцеларии и два магацина. Со тоа, Музејот бил вратен на почетните позиции без своја зграда, која била еден од условите за вршење на музејската дејност во целост. За целото тоа време, собраниот музејски материјал бил сместен во несоодветни простории во разни магацини низ градот. На почетокот на 1956 година Музејот бил вселен на првиот кат од зградата на некогашната Турска телеграфана т.е. Пошта. Во 1962 година, Музејот добил можност да се прошири и да го добие целиот втор кат од зградата за што бил изработен проект за адаптација на просторот, во кои подоцна биле реализирани четири тематски изложби: “Скопје низ ликовни творби”, “Амбиент на турска соба”, “Ликовното творештво на Нерези” и “XII Народноослободителна бригада”.
--br via tradutor do google
Museu de História da Cidade de Skopje.

A ideia de formar o Museu da Cidade de Skopje apareceu na década de trinta do século XX, primeiro como um departamento do Município da Cidade dentro do chamado Museu do Sul da Sérvia, em Skopje.

Em 1945, em Skopje, a capital da República Popular da Macedónia, condições maduras para a criação de um museu da cidade, que irá recolher, proteger e estudar o património cultural da cidade e seus arredores. Em 1949, o Comitê Popular da cidade de Skopje (SAP) estabeleceu o Museu Nacional da Cidade de Skopje. Fundador qualquer Assembleia Municipal da Cidade de Skopje e o primeiro diretor foi nomeado Mild Aleksova (1949-1950).

Museu da Cidade de Skopje

A abertura oficial do museu estava previsto para 11 de outubro de 1951 com a abertura de uma exposição permanente por ocasião dos dez anos da revolta anti-fascista na Macedônia.

Conselho Nacional de Educação e Cultura do Conselho Executivo da SAP - Skopje, comissão de especialistas formada, a fim de desempenhar as suas funções atuais na composição:

- Dimce Koco, decano da Faculdade de Filosofia e assistente Aleksova leve Museu Arqueológico - Skopje, responsável por temas no campo da história da arte;

- Arch. chip de Boris, diretor do Instituto para a Protecção do património cultural - Skopje, responsável pelo desenvolvimento urbano da cidade;

- Dusanka Vuckovic, diretor do Museu Arqueológico - Skopje, a cargo do departamento arqueológico;

- Tomo Tomoski, professor assistente do Departamento de História Nacional, Faculdade de Filosofia - Skopje, responsável pelo departamento histórico do museu;

- Lazar Lichenoski artista no comando do lado artístico do Museu;

- Rada Polenakovic, curador do Museu de Etnologia - Skopje, responsável pelo departamento etnológico.

Também em 1949, foi formado e do Conselho no Museu da Cidade - Skopje, composto assistente Petra Gockova no Museu Nacional da Cidade de Skopje, Zagorka Dukovska, chefe do departamento de cultura e arte em SAP - Skopje Aco Petrovski, presidente da Film Arts Council "Vardar Film" - Skopje. 

O Conselho tinha a responsabilidade é desenvolver e implementar a exposição permanente planejado e pôr fim os preparativos para a abertura do Museu.

Nas próximas duas décadas, o museu foi confrontado com problemas de obtenção de edifícios adequados para atender às necessidades do museu. De 1949-1952, o museu foi alojado nas instalações do então delegado Científico e SAP Cultural - Skopje. De 1952-1956, o museu foi transferido para edifício de escritórios temporários que foi localizado atrás da escola técnica, perto de City Park usando dois escritórios e dois armazéns. 

Assim, o museu foi restaurado à posição inicial sem o seu próprio edifício, que era uma das condições para a realização de actividades do museu inteiramente. Durante todo esse tempo, os materiais de museu coletados foram alojados em instalações inadequadas em vários armazéns ao redor da cidade. 

No início de 1956, o museu foi transferido para o primeiro andar do edifício do antigo ie telégrafo Turco Mail. Em 1962, o Museu recebeu a oportunidade de expandir e conseguir todo o segundo andar do edifício que foi desenvolvido para a adaptação do espaço, que mais tarde foram realizados quatro exposições temáticas: "Skopje através de obras de arte "," Definir o quarto Turco "" pintura e obras de javalis "e" Libertação Nacional Brigada XII".

Nenhum comentário:

Postar um comentário